بکارگیری روش اصلاح‌شده حذف‌فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-20

10.22051/edp.2018.17433.1119

نیلوفر جهانفر؛ حسن طائی؛ علی اصغر بانویی


اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 9-30

10.22051/edp.2015.1965

فاطمه بزازان؛ فاطمه جعفری


بررسی کارایی سیاست‌های دولت در کاهش فقر در ایران

دوره 3، شماره 3، مهر 1394، صفحه 9-32

10.22051/edp.2016.2459

فاطمه بزازان؛ عبدالرسول قاسمی؛ حسین راغفر؛ صدیقه حسنوند


توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 9-28

10.22051/edp.2018.20989.1162

زهرا افشاری؛ سمانه بیک زاده