گزارش-شش ماهه- دوفصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی از 98/1/1 تا 98/6/31

   گزارش دوفصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی از 98/1/1 تا 98/6/31

تعداد مقالات دریافتی

   20مقاله

تعداد مقالات رد شده

5 مقاله

تعداد مقالات پذیرفته شده

5 مقاله

تعداد مقالات در نوبت چاپ

5 مقاله

درصد پذیرش مقالات

25 درصد

مدت زمان انتظار جهت پذیرش

83روز(تقریبا سه ماه)

مدت زمان انتظار برای اولین اقدام

7 روز