همکاران دفتر نشریه

کارشناس نشریه

اعظم امیری خواه

کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا

ieda@alzahra.ac.ir
+982188212578

ویراستار ارشد

زهرا عزیزی

علوم اقتصادی استادیار دانشگاه الزهرا

z.azizi@alzahra.ac.ir

ویراستار انگلیسی

جلال دهنوی

اقتصاد انرژی استادیار اقتصاد دانشگاه الزهرا

j.dehnavi@alzahra.ac.ir

ویراستار ادبی و علمی

ندا مظفری پور

اقتصاد دانشگاه الزهرا

n.mozaffaripour@alzahra.ac.ir

صفحه آرا

مرضیه حسن زاده علی آبادی

کامپیوتر .

mha454@gmail.com