مطالعه تطبیقی چگونگی استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکترا اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران است.با استفاده از اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران با  کدهای بین المللی ISIC  دو رقمی طی سالهای 1374-91 و ازطریق  تابع ترانسلوگ هزینه ، نقطه مینیمم هزینه به عنوان سطحی ازهزینه متناظر با  تولید بهینه یا ظرفیت اسمی بنگاههای مختلف صنایع کارخانه ای ایران تخمین زده شد ونسبت  متوسط تولید واقعی به تولید با ظرفیت اسمی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت تولید برای صنایع مختلف محاسبه گردید. نتیجه مطالعه نشان می دهد که به استثناء صنایع پتروشیمی ، سایر صنایع با کمی استفاده از ظرفیت تولید مواجه می باشند .بطور متوسط صنایع کشور کمتر از 50 درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند .این نسبت در برخی صنایع مانند فلزات اساسی(7/28 درصد)، کاغذ (6/29 درصد)و چوب و محصولات چوبی (1/24 درصد)کمتر است و در سایر صنایع به غیر از صنایع تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی (2/84 درصد)بین 41 تا 51 درصد است که در مجموع  بسیار ناچیز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Capacity Utilization in Iran Manufacturing Industries

نویسندگان [English]

  • Mohammadgholi Yousefi 1
  • Hamid Amadeh 2
  • Bahman Khadem 3
1 Professor at Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
2 Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
3 PhD student at Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the extent of capacity utilization in Iran manufacturing Industries, basing our study on the 1995-2011 period. We used Translog cost function as introduced by Jorgenson and Christiana in 1973, taking minimum point of average cost as the point corresponding to the optimum point where output is maximized. We calculated the capacity utilization rate as the percentage of actual output to optimum output for manufacturing industries of Iran using ISIC Rev.3 Codes. The result shows that on average manufacturing industries of Iran are producing less than %50 of their nominal capacity. With the exception of Chemical and Petrochemical industries, capacity utilization in all branches is very low, ranging from %24 to %51, except nonmetallic minerals for which this rate was %84.2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translog Cost Function
  • Actual Output
  • Nominal Capacity
  • Manufacturing Industries
  • Iran
-          توکلی، اکبر؛ آذربایجانی، کریم و شهریارپور، علی. (1379). اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری عوامل تولید در صنایع ایران. مجله ‌برنامه و بودجه، شماره 52 و 53، صص 85 تا111.
-          موسوی، سعید. (1383). صرفه‌های ناشی از مقیاس در صنایع ایران. رساله کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
-          Afroz, G & Roy, D. K. (1976). Capacity Utilization in Selected Manufacturing.  Industries of Bangladesh, the Bangladesh Development Studies, Vol.4, PP.275-88.                   
-          Ahluwalia, I. J. ) 1991(. Productivity Growth in India Manufacturing. Oxford University Press, New  York, London.
-          Ahluwalia, I. & Little I.M.D (eds.). (1998). India, Economic Reforms and Development. Oxford .University Press, New York, London.                    
-          Betancourt, R. and Clague, C. (1981). Capital Utilization. New York: Cambridge University Press.
-          Bautista, Ret. A. L. (1981). Capital Utilization in Manufacturing. Washington: The World Bank.
-          Berndt, E. R. and Fuss, M. A. (1981). Capacity Utilization: Underlying Economic Theory and an Alternative Approach, American Economic Review, Vol. 71, No22, pp. 48- 52           
-          Christensen, L. R., Jorgensen D.W. and Lau. L. J. (1973). Transcendental Logarithmic Production Frontiers. Review of Economics and Statistics, Vol.55, No.1, pp. 28-45.    
-          Cassel, J. M. (1937). Excess Capacity and Monopolistic Competition. Quarterly Journal of Economics, Vol. 51, No.3, pp. 426-443.     
-          Denison, E. (1972). Measurement of Productivity. Survey of Current Business, Vol.52, PP.3-11
-          Goldar, and V.S. Renganathan.(1991). Capacity utilization in Indian Industries. The Indian Economic Journal, Vol. 39, No.2, Oct – Dec, pp. 82-92.                                  
-          Friedman, M. (1963). More on Archibald versus Chicago. Review of economic studies, Vol.30, No.1, pp. 65-67.
-          Hickman, B. G. (1964). On a New Method of Capacity Estimation. Journal of the American Statistical Association, Vol.59, pp. 529-549.
-          Jorgenson, D.W. and Zvi G..(1967). The Explanation of Productivity Change. Review of Economic Studies, Vol. 34, No.3, pp. 249-282.
-          Jorgenson, D. W. (1988). Productivity and Post War US Economic Growth. Journal of Economic Perspective, Vol.2, No 4, pp. 23-41.
-          Kim, Y. C. & Kwon, J. K. (1977). the Utilization of Capital and Growth of Output in Developing Economy. Journal of Development Economics, Vol.4, issue. 3, pp.265-78.
-          Klein, L. R. (1960). Some Theoretical Issues in the Measurement of Capacity. Econometrical, Vol.28, No.2, pp. 272-286.
-          Krishna, K. L. (1972). Industrial Capacity and Production in C.R.Rao, Data Base of Industrial Economy. Vol.1, New Delhi.
-          Lecraw, D. J. (1978). Determinants of Capacity Utilization by Firms in Less Developed Countries. Journal of Development Economics, Vol.5, No.2, pp. 139-153 .
-          Morrison, C. J. (1985). On the Economic Interpretation and Measurement of Optimal Capacity. Review of Economic Studies, Vol. LII, No.2, pp. 295 – 310.
-          Nadir, M. I. & Rosen S. (1969). Inter related Factor Demand Function. American Economic Review, and Vol.59. PP.130-41.
-          Phan, T. (1981). Industrial Capacity and Employment. Westmeath, International Labour Organisation.
-          Philips, A. (1963). An Appraisal of Measures of Capacity. American Economic Review, Vol.52, No.2, PP.295-92.
-          Philips, A.(1970). Measuring Industrial Capacity and Capacity Utilization in Less Developed Countries. Industrialization and Productivity, Bulletin, No.15, UNIDO, PP.19-20.
-          Ray, S. P. (2011). Measuring Capacity Utilization and Evaluating the Impact of Liberalization On Capacity Utilization of the Indian Drug and Pharmaceutical Industry. Journal of Emerging Knowledge on Emerging Markets, Vol. 3, PP 206-227.
-          Ray, S. C. (1982). A Tran slog Cost function Analysis of  US Agriculture. 1939-77. AJAE, Vol.64: pp. 490-98.
-          Paul, S. (1974). Growth and Utilization of Industrial Capacity. Economic and Political Weekly, Vol.9, No. 49, December 7, pp. 2025 -2032.
-          Paul, S. (1974). Industrial Performance and Government Control, in J. C. Sandesara (ed.). the Indian Economy: Performance and Prospects, University of Bombay.
-          Seth, Vijay K. (1999). Capacity Utilization in Industries: Theory and Evidence. Deep and Deep Publisher, New Delhi.
-          Srinivasan, P. V. (1992). Determinants of Capacity utilization in Indian Industries. Journal of Quantitative Economics, Vol. 8, No.1, pp. 139 – 156.
-          Uchikawa, S. (2001). Investment Boom and Under-Utilization of Capacity in the 1990s. Economic and Political weekly, August 25, pp. 3247 – 3253.
-          Yousefi, M. (1994). Industrialization and Trade Policies. Deep and Deep Publisher, New Delhi.