بررسی کارایی سیاست‌های دولت در کاهش فقر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

2 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

مسأله فقر در جوامع مختلف همواره یکی از مقولات مورد بحث کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. از این‌رو یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی، زدودن فقر از جامعه عنوان می‌شود. بدون شک هدف از ارائه حمایت‌های اجتماعی دولت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه مردم بوده و بدون افزایش کارایی و بهره‌وری، هیچ اقتصادی نمی‌تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم را داشته باشد. بهبود عملکرد اقتصادی دولت یکی از اهداف تمام نظام‌های اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت در کاهش فقر پرداخته و تصویری از ابعاد عملکرد دولت در کاهش فقر و همچنین شناخت عوامل مؤثر بر کارایی را در سال‌های 1362 تا 1392 با توجه به منابع و امکانات در دسترس ارائه می‌کنیم.
در این مقاله از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) برای محاسبه کارایی سیاست‌های کاهش فقر استفاده کرده‌ایم. نتایج کاربرد روش SFA میزان کارایی دولت در کاهش فقر را 69 درصد نشان می‌دهد. مطالبات معوق بانکی، تورم و بیکاری به‌عنوان عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی، تأثیر مثبت و معنا‌داری بر سطح ناکارایی فنی دارند. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Public Policies in Reducing Poverty In Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bazzazan 1
  • Abdolrasul Ghasemi 2
  • Hossein Raghfar 1
  • Sedigheh Hasanvand 3
1 Faculty Member and Associate Professor at Al-Zahra University
2 Academic Member and Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
3 Master of Science (Economics), Al-Zahra University
چکیده [English]

Poverty has been one of the main issues among economists, politicians and social scientists in different countries. Poverty alleviation is considered as the main objective of economic development. Undoubtedly, the objective of providing social protection by government is to reduce poverty and to increase the welfare of the people. Without increases in efficiency and productivity, none of the economic systems can improve the living standards. Improving the economic performance of the government is a common objective of all economic systems. This paper examines the effectiveness of the government's economic policies on reducing poverty, provides a snapshot of the size of the government's performance in reducing poverty and determines factors affecting policy effectiveness regarding resources available during 1983 to 2012. This paper uses the Stochastic Frontier Analysis (SFA) in order to calculate efficiency of poverty-reducing policies. The results indicate government efficiency in poverty reduction by 69 percent. Outstanding bank loans, inflation rate and unemployment rate have significant positive impacts on the level of technical inefficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty
  • Social Protection
  • Efficiency
  • Stochastic Frontier Approach (SFA)
منابع
-          امامی میبدی، علی. (1384). اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری (علمی- کاربردی). تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
-          پیرائی، خسرو و قناعتیان، آزاده. (1385). اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری درآمد در ایران: اندازه‌گیری شاخص رشد به نفع فقیر. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. سال هشتم. شماره 29. صص 149-113.
-          رحیمی، عباس و کلانتری، عباس. (1385). بررسی اقتصادی یارانه. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. چاپ سوم.
-          زارعی، شادی. ( 1388). ارزیابی عملکرد اقتصاد منطقه‌ای در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
-          یزدان‌پناه، محدثه. (1387). بررسی تأثیرات رشد اقتصادی و نابرابری بر فقر در ایران 1385-1363. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س).
-          معاونت امور اقتصادی دفتر پژوهش و سیاست‌های اقتصادی. (1381). نقش تأمین اجتماعی در کاهش فقر. وزارت امور اقتصادی و دارایی.
-          سوری، علی. (1385). کارایی اقتصادی و اندازه دولت. پژوهشنامه اقتصادی. شماره 21. صص166-151.
 
-        Aigner, D., Lovell, C. K., & Schmidt, P. (1977). Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics, 6(1), 21-37.
-        Battese, G.E., Coelli T.J. (1992): Frontier Production Function, Technical Efficiency and Panel Data: with Application to Paddy Farmers in India. Journal of Productivity Analysis, 3(1), 153-169.
-        Bruno, M., Ravallion, M., & Squire, L. (1998). Equity and growth in developing countries: old and new perspectives on the policy issues. Income distribution and high-quality growth, 117-46.
-        Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 120(3), 253-290.
-        Gouveia, M., Raposo, P. & Niza, C. (2014).The Efficiency of Social Protection Policies to Reduce Poverty in the European Union and the Role of Structural Funds. Preliminary Analysis Do Not Cite Without Permission. Palma de Cima 1649-023 Lisboan.
-        Habibov, N. N., & Fan, L. (2010). Comparing and contrasting poverty reduction performance of social welfare programs across jurisdictions in Canada using Data Envelopment Analysis (DEA): An exploratory study of the era of devolution. Evaluation and Program Planning, 33(4), 457-467.
-        Hulme, D., Hanlon, J., & Barrientos, A. (2012). Just give money to the poor: The development revolution from the global South. Kumarian Press.
-        Kakwani, N., & Pernia, E. M. (2000). What is pro-poor growth?. Asian development review, 18(1), 1-16.
-        Ramanathan, R. (2006). Evaluating the comparative performance of countries of the Middle East and North Africa: A DEA application. Socio-Economic Planning Sciences, 40(2), 156-167.
-        Rao, D. S. P., & Coelli, T. J. (1998). A cross-country analysis of GDP growth catch-up and convergence in productivity and inequality. Centre for Efficiency and Productivity Analysis (CEPA) Working Paper No. 5, 98.
-        Samson, M. Van Niekerk, I. Mac Quene,K. (2006). Designing and Implementing Social Transfer Programs. Cape: EPRI Press.
-        Tanzi, V. (2002). Globalization and the future of social protection. Scottish Journal of Political Economy, 49(1), 116-127.
-        Tokatlioglu, I., & Aykac, G. (2007). How efficient are the Poverty Reduction-Oriented Policies in Eastern European Transition Economies. In International Conference on Experiences and Challenges in Measuring National Income and Wealth in Transition Economies (pp. 18-21).