دوفصلنامه"تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران"

اخذ رتبه علمی "ب" در ارزیابی سال 1401 نشریات علمی کشور

نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می‌کند.

دسترسی آزاد

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.

 نشریه از سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" استفاده می‌کند.

مدت زمان تقریبی بررسی اولیه مقاله ده روز است.

 نشریه با انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران تفاهم نامه همکاری منعقد نموده است.


محور اصلی نشریه توسعه اقتصادی است.

محورهای فرعی :

توسعه و آموزش، آموزش عمومی و خصوصی

 توسعه و جمعیت، اقتصاد خرد باروری

توسعه و محیط زیست

توسعه کشاورزی، توسعه روستایی، تعاون روستایی

توسعه شهری و منطقه‌ای، آمایش سرزمین

تجارت و توسعه

نظریه‌های جدید اقتصاد خرد توسعه: اقتصاد رفتاری

اقتصاد نهادگرایی و توسعه اقتصادی

توسعه پایدار

سیاستگذاری مالی برای توسعه

سرمایه انسانی، تغذیه و بهداشت

بازار کار، اشتغال، بیکاری، مشاغل غیررسمی، کار کودکان

بازارهای مالی، بورس، بازار سرمایه، بازار پول،  بانکداری و توسعه

ریسک و بیمه

شهرنشینی و مهاجرت داخلی

فقر، فقر چند بعدی، سیاست‌گذاری کاهش فقر: یارانه‌، مالیات

نابرابری: روستایی و شهری

اقتصادهای دوگانه


      آئین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز

  هزینه داوری مقاله: 1000000 ریال: پیش از ارسال به داوری دریافت می‌شود.

  هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال پس از پذیرش مقاله  دریافت می‌شود.


اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

(این مجوز صرفاً به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می‌دهد تا زمانی‌که هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.)

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 22، مهر 1401، صفحه 1-290 

تأثیر ارتباطات سیاسی بر درآمد حاصل از صادرات شرکت‌ها

صفحه 111-132

10.22051/ieda.2022.41221.1332

علی تامرادی؛ ابراهیم عباسی؛ زینب رضائی؛ رضا رستمی نیا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و ناشر

سردبیر مدیر مسئول
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان