داوران نشریه در سال 1401

 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

پابلونز

زهرا

افشاری

استاد

دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3107410/zahra-afshari

مینو

امینی میلانی

استادیار

دانشگاه پیام نور تهران

 

یعقوب

اندایش

استادیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

علی اصغر

بانویی

استاد

دانشگاه علامه طباطبایی

 

فاطمه

بزازان

دانشیار

دانشگاه الزهرا

/ https://publons.com/researcher/1472317/fatemeh-bazzazan

مهدی

پدرام

استاد

دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3748590/mehdi-pedram/

فرهاد

ترحمی

استادیار

دانشگاه الزهرا

 

یداله

دادگر

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

 

فرزاد

رحیم زاده

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

 

محمدرضا

رستمی

استادیار

دانشگاه الزهرا

 

اسماعیل

صفرزاده

دانشیار

دانشگاه الزهرا

 

ابراهیم.

عباسی

استاد

دانشگاه الزهرا

 

زهرا

عزیزی

استادیار

دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3413794/zahra-azizi

زهرامیلا

علمی

استاد

دانشگاه مازندران

 

زهرا

کریمی موغاری

دانشیار

دانشگاه مازندران

 

زهرا

نصراللهی

دانشیار

دانشگاه یزد

 

مسعود

همایونی فر

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد