گزارش-سالانه- دوفصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی از 97/1/1 تا 97/12/29

   گزارش دوفصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی از 97/1/1 تا 97/12/29

تعداد مقالات دریافتی

   52مقاله

تعداد مقالات رد شده

19 مقاله

تعداد مقالات پذیرفته شده

15 مقاله

درصد پذیرش مقالات

28 درصد

مدت زمان انتظار جهت پذیرش

116 روز(تقریبا4 ماه)

مدت زمان انتظار برای اولین اقدام

18 روز