داوران نشریه در سال 1398

 

رتبه علمی

زمینه مورد علاقه پژوهش

نام

نام خانوادگی

 https://publons.com/researcher/3107410/zahra-afshari/

استاد

دانشگاه الزهرا

اقتصاد کلان-اقتصاد توسعه

زهرا

افشاری

 https://publons.com/researcher/3113217/amrollah-amini/

استادیار

دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد اسلامی -اقتصاد توسعه

امراله

امینی

 

استادیار

دانشگاه شهیدچمران اهواز

اقتصاد انرژی، اقتصاد کشاورزی

یعقوب

اندایش

 

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه ریزی اقتصادی -اقتصاد توسعه

علی اصغر

بانویی

 https://publons.com/researcher/1472317/fatemeh-bazzazan/

دانشیار 

دانشگاه الزهرا

علوم اقتصادی- برنامه ریزی اقتصادی - توسعه

فاطمه

بزازان

 

مربی

 دانشگاه لستر انگلستان

روانشناسی شخصیت -رضایتمندی از زندگی

مریم

بطحائی جوارشک

 https://publons.com/researcher/3748590/mehdi-pedram/

استاد

دانشگاه الزهرا

اقتصاد پولی و بانکی-اقتصاد نظری

مهدی

پدرام

 

استادیار

دانشگاه الزهرا

علوم اقتصادی-توسعه

فرهاد

ترحمی

 https://publons.com/researcher/3402520/musa-khoshkalam/

استادیار

دانشگاه الزهرا

اقتصاد انرژی، اقتصاد نفت و گاز، برنامه‌ریزی اقتصادی، تعادل عمومی

موسی

خوشکلام خسروشاهی

 https://publons.com/researcher/2904137/jalal-dehnavi/

استادیار

دانشگاه الزهرا

اقتصاد انرژی، اقتصاد نفت و گاز، برنامه‌ریزی اقتصادی، تعادل عمومی

جلال

دهنوی

 https://publons.com/researcher/1894010/maryam-soleimani-movahed/

استادیار

 دانشگاه علوم پزشکی

اقتصادسنجی

مریم

سلیمانی موحد

 

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

بانکداری اسلامی , تامین مالی اسلامی , دولت وحکمرانی ونقش دولت

سید محمدرضا

سیدنورانی

 

پسادکترا

دانشگاه الزهرا

علوم اقتصادی-توسعه

الهام

شادابفر

 https://publons.com/researcher/3432580/abolfazl-shahabadi/

استاد

دانشگاه الزهرا

اقتصاد توسعه-اقتصاد پولی و بانکی

ابوالفضل

شاه آبادی

 

دانشیار

دانشگاه مازندارن

اقتصاد منطقه ای

نورالدین

شریفی

 

دانشیار

دانشگاه الزهرا

اقتصادسنجی

شمس الله

شیرین بخش

https://publons.com/researcher/3753812/ebrahim-abbasi/

دانشیار

دانشگاه الزهرا

مدیریت مالی

ابراهیم

عباسی

 https://publons.com/researcher/3413794/zahra-azizi/

استادیار

دانشگاه الزهرا

اقتصاد خرد-اقتصاد بین الملل

زهرا

عزیزی

 

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد انرژی، اقتصاد نفت و گاز، برنامه‌ریزی اقتصادی، تعادل عمومی

علی

فریدزاد

 

استادیار

دانشگاه الزهرا

علوم اقتصادی-اقتصاد رفتاری

نرگس

ملادوریش

 

استادیار 

دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه ریزی اقتصادی -اقتصاد توسعه-اقتصاد نظری

پریسا

مهاجری

 

دانشیار

دانشگاه الزهرا

اقتصاد انرژی- اقتصادسنجی

میرحسین

موسوی