داوران نشریه در سال 1400

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

عباسعلی

ابونوری

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

زهرا

افشاری

استاد

دانشگاه الزهرا

مینو

امینی میلانی

استادیار

دانشگاه پیام نور تهران

علی اصغر

بانویی

استاد

دانشگاه علامه طباطبایی

فاطمه

بزازان

دانشیار

دانشگاه الزهرا

مهدی

پدرام

استاد

دانشگاه الزهرا

رقیه

پوران

مربی

دانشگاه الزهرا

فرهاد

ترحمی

استادیار

دانشگاه الزهرا

زهره

حاجیها

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شرق

منیژه

حقیقی نسب

دانشیار

دانشگاه الزهرا

یداله

دادگر

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

رویا

دارابی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی،تهران جنوب

جلال

دهنوی

استادیار

دانشگاه الزهرا

علی

رحمانی

استاد

دانشگاه الزهرا

مریم

سلمانیان

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی،تهران جنوب

ابوالفضل

شاه آبادی

استاد

دانشگاه الزهرا

مهشید

شاهچرا

استادیار

استادیار پژوهشکده پولی و بانکی

اسماعیل

صفرزاده

دانشیار

دانشگاه الزهرا

ابراهیم.

عباسی

دانشیار

دانشگاه الزهرا

زهرا

عزیزی

استادیار

دانشگاه الزهرا

علی

فریدزاد

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

نرگس

ملادوریش

مربی

دانشگاه الزهرا

پریسا

مهاجری

استادیار

دانشگاه علامه طباطبایی

مانی

موتمنی

دانشیار

دانشگاه مازندران

زهرا

نصراللهی

دانشیار

دانشگاه یزد

محمد قلی

یوسفی

استاد

دانشگاه علامه طباطبایی