بیمه، نابرابری و توسعه پایدار؛ اثر بیمه بازرگانی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه‌ یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

طی چند دهه گذشته نحوه‌ی توزیع درآمد بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران اقتصادی بوده است و این اجماع نظر حاصل شده است که بزرگترین عامل بوجود‌ آورنده‌ی فقر نه کمبود درآمد بلکه توزیع ناعادلانه‌ی آن است. به همین دلیل سیاست‌گذاران در کنار هدف رشد اقتصادی از برخی ابزارها مانند بیمه برای بهبود توزیع درآمد استفاده می‌کنند. پژوهش حاضر به برآورد اثر بیمه‌ی بازرگانی بر نابرابری درآمد در 50 کشور منتخب طی سال‌های 2000 تا 2020 با استفاده از روش داده‌های تابلویی پویا می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد متغیر ضریب نفوذ بیمه اثر منفی و معنادار بر نابرابری درآمد دارد. بیمه بازرگانی نه تنها از وقوع فقرِ بیشتر جلوگیری می‌کند بلکه افزایش اطمینان خاطر و ثبات در رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری خانوارها را به همراه دارد و این امکان را برای خانوارها فراهم می‌کند تا از دامنه گسترده‌تری از فرصت‌های کسب درآمد استفاده کنند. بنابراین اهمیت گسترش صنعت بیمه به منظور کاهش فقر و نابرابری درآمد در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی می‌تواند از اولویت‌های سیاست‌گذاری محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Insurance, Inequality and Sustainable Development; The Effect of Private Insurance on Income Inequality in Selected Developing and Developed Countries

نویسندگان [English]

 • Hoda Zobeiri 1
 • Mani Motameni 2
 • Seyedeh Solmaz Osia 3
1 Assistant Professor, Department of Economics, Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Mazandaran University, Babolsar, Iran
3 M.Sc. Department of Economics, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Over the past few decades, the distribution of income has become increasingly important to researchers and policymakers. There is a consensus that the most important cause of poverty is not the lack of income but its unjust distribution. Therefore, besides considering economic growth, policymakers use some tools such as insurance to improve income distribution. The present study estimates the effect of private insurance o n income inequality in 50 selected countries between 2000 and 2020 using the dynamic panel data method. The results show that the variable of insurance penetration coefficient has a negative and significant effect o n income inequality. Private insurance not only prevents further poverty but also increases household confidence and stability in consuming and investment behavior. This enabled them to take advantage o f more range o f income opportunities. Therefore, expanding private insurance to reduce income inequality and economic development should be considered a priority.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trade Insurance
 • Income Inequality
 • Sustainable Development
 • Iran
 • Developing and Developed countries
 •       احمدوند، مسعود. (1398). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه‌های درمان تکمیلی. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه امام صادق (ع).

  • امین‌رشتی، نارسیس و اصغری، لیلا. (1390). بررسی نقش هزینه‌های سلامت بر توزیع درآمد در ایران. فصلنامه علوم اقتصادی. 5(16): 159-136.
  • باغستانی میبدی، مسعود و جعفری فشارکی، نگار. (1394). نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار در ایران. مجله اقتصادی، 15 (2-1): 112-95.
  • ترکمانی، جواد. (1388). بررسی اثر بیمۀ محصولات کشاورزی در کاهش ریسک و نابرابری درآمدی بهره برداران: مطالعۀ موردی در استان فارس. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 1(1): 34-17.
  • زبیری، هدی؛ متوسلی، محمود و احراری، مهدی. (1395). آثار توسعه ای بیمه زندگی از منظر سرمایه اجتماعی. پژوهشنامۀ بیمه، 31(122): 19-1.
  • عزیزی، فیروزه. (1385). بررسی رابطۀ میان متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضا برای بیمه عمر. فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، 10(14): 136-149.
  • محمدزاده، یوسف. (1394). بررسی عدالت و سنجش نابرابری‌ها در پرداخت‌های بیمه­های بهداشتی و درآمدی خانوارها. پژوهشنامۀ بیمه،30(2): 162-131.
  • محقق‌زاده، فاطمه؛ شیرین‌بخش، شمس‌الله؛ نجفی‌زاده، عباس و دقیقی اصلی، علیرضا. (1397). واکاوی اثرات متقابل بیمه و رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش VAR بیزین. اقتصاد کاربردی، 8(25): 32-16.
  • مؤتمنی، مانی. (1398). مبانی اقتصاد بیمه (بیمه‌های بازرگانی). انتشارات سمت.
  • مهرگان، نادر و سالاریان، محمد. (1387). اثر بیمه های اجتماعی بر نابرابری درآمدی در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 8(31-30): 263-243.
  • نورانی، محمدرضا؛ تاری، فتح‌الله؛ مهدوی، غدیر و رشیدی نژاد، حسین. (1390). تکافل، ساز و کاری مناسب برای ارائۀ بیمه‌های خرد در مناطق روستایی ایران. دو فصلنامۀ جستارهای اقتصادی. 8(16): 115-77.
  • Ahmadvand, M. (2019). The effect of macroeconomic variables on the demand for complementary health insurance. The Second International Conference on Management, Industrial Engineering, Economics and Accounting. Imam Sadiq University.
  • Alvarez, F. N., & El-Sayed, A. M. (2017). National income inequality and ineffective health insurance in 35 low-and middle-income countries. Health Policy and Planning32(4), 487-492.
  • Amin Rashti, N., & Asghari, L. (2011). Investigating the role of health expenditures on income distribution in Iran. Journal of Financial Economics, 5(16): 136-159. (In Persian).
  • Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies58(2), 277-297.
  • Azizi, F. (2005). Investigating the relationship between macroeconomic variables and demand for life insurance. Journal of Human Sciences, 10(14), 136-149. (In Persian).
  • Baghestani Meibodi, M., & Jafari Fesharaki, N. (2015). The role of insurance industry in improving the business environment in Iran. Economic Journal, 15(1-2): 95-112. (In Persian).
  • Baltagi, B. H. (2008). Forecasting with panel data. Journal of Forecasting27(2), 153-173.
  • Chen, C., Feng, Z., & Gu, J. (2020). Health, Health Insurance, and Inequality. Mimeo.
  • Churchill, C. (2006). What is Insurance for the poor? In Churchill, C (eds), Protecting the Poor, A Microinsurance Compendium. Geneva: ILO.
  • Haan, P., Kemptner, D., & Prowse, V. L. (2017). Insurance, redistribution, and the inequality of lifetime income. IZA DP, No. 11275.
  • Holzmann, R. (2001). Risk and vulnerability: the forward looking role of social protection in a globalizing world. Washington, DC: World Bank.
  • Laczo, S. (2008). Informal insurance and income inequality. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/7197/.
  • Lim, C., & Heberman, S. (2004). Macroeconomic Variables and the Demand for Life Insurance in Malaysia. Faculty of Actuarial Science and Statistics, CASS Business School, City University London.
  • Mehregan N., & Salarian M. (2008). The Impact of Social Insurances on Income Inequality in Iran. Social Welfare Quarterly, 8(30-31): 243-264. (In Persian).
  • Moene, K. O., & Wallerstein, M. (2001). Inequality, social insurance, and redistribution. American Political Science Review, 95(4), 859-874.
  • Mohagheghzadeh, F., Shirin Bakhsh, SH., Najafizadeh, A., & Daghighi Asli, A. (2018). Analysis of insurance interactions and economic growth in Iran using Bayesian VAR method. Quarterly Journal of Applied Economics, 8(25): 16-32. (In Persian).
  • Mohammadzadeh, Y. (2015). Survey of Justice and Inequities in Payments of Households for Health Insurance. Iranian Journal of Insurance Research, 30(2), 131-162. (In Persian).
  • Mosley, P. (2009). Assessing the success of micro insurance programmes in meeting the insurance needs of the poor. DESA working paper, 84.
  • Motameni, M. (2015). Private insurance and income inequality in Iran. Asian Economic and Financial Review, 5(3), 418-425.
  • Motameni, M. (2019). Fundamentals of Insurance Economics (Business Insurance). Samt. (In Persian).
  • Ng, J., Ranasinghe, T., Shi, G., & Yang, H. (2019). Unemployment insurance benefits and income smoothing. Journal of Accounting and Public Policy38(1), 15-30.
  • Nourani, S., Tari, F., Mahdavi, G., & Rashidi Nejad, H. (2011). Takaful, an Appropriate Mechanism for Providing Microinsurance in Iranian Rural Regions (Case Study: Rural Regions of KERMAN). Journal of Iran's Economic Essays, 8(16), 77-115. (In Persian).
  • Torkamani, J. (2009). Effects of Agricultural Crop Insurance on Farmers' Risk Aversion and Income Distribution: A Case Study of Fars Province. Agricultural Economics Research, 1(1), 17-35. (In Persian).
  • Yu, L. R., & Li, X. Y. (2021). The effects of social security expenditure on reducing income inequality and rural poverty in China. Journal of Integrative Agriculture20(4), 1060-1067.‏
  • Zhao, K. (2017). Social insurance, private health insurance and individual welfare. Journal of Economic Dynamics and Control, 78, 102-117.
  • Zobeiri, H., Motevaseli, M., & Ahrari, M. (2016). Development effects of life insurance from the social capital viewpoint. Iranian Journal of Insurance Research, 31(2), 1-19. (In Persian).