تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر پس انداز ناخالص داخلی در ایران طی دوره (1395-1362)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق و مشاور وزیر دادگستری در امور ایثارگران

3 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

پس انداز اصلی ترین منبع قابل دسترسی برای سرمایه گذاری داخلی است و به عنوان یکی از اصلی ترین اهرم های رشد اقتصادی شناخته شده است، در همین راستا سعی شده است اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و صادرات بر پس انداز ناخالص داخلی ایران با تاکید بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از داده های دوره 1395-1362 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر پس انداز ناخالص داخلی اثر منفی و تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و صادرات اثر مثبت بر پس انداز ناخالص داخلی می گذارند. همچنین الگوی تصحیح خطا  (ECM) نشان می دهد ضریب تعدیل برابر 0.57 بوده و عدم تعادل های نرخ پس انداز ناخالص داخلی از یک دوره به دوره بعد با سرعت بالایی تعدیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Foreign Direct Investment on Gross Domestic Saving in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Salmanpour 1
  • Seyyed Kazem Mousavi 2
  • Siamak Shokouhifard 3
1 Department of Economics, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
2 Ph.D. student of law and Advisor to the Minister of Justice
3 PhD Student, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

 
Saving is the main determinant in both domestic investment and economic growth. This article examines the effects of foreign direct investment (FDI), gross domestic product, inflation rate and exports on gross domestic saving rate in Iran. For this purpose, we use annual data during 1983-2016. Estimations of the Auto Regressive Distributed Lags model (ARDL) show that foreign direct investment has negative effect on gross domestic saving, but gross domestic product, inflation rate, and exports are of positive effects on it. Also, error correction model (ECM) indicates the adjustment coefficient about 0.57, which means that imbalances in gross domestic saving rate will be adjusted with a high speed from one period to the next period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Direct Investment
  • Gross Domestic Saving
  • Auto Regressive Distributed Lags Model
  • Error Correction Model
منابع
-        برانسون، ویلیام.اچ. ( 1378). نظریـه و سیاسـت هـای اقتصـاد کلان. ترجمه عبـاس شـاکری. نشر نی.
-        بهرامی، جاوید و اصلانی، پروانه. (1384). بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1380-1347. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال 7، شماره 23: 145-119.
-        پوریان، حیدر. (1377). عوامل مؤثر بر پس انداز در ادبیات اقتصادی و برداشتی از موانع پس انداز در ایران. تهران: هشتمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
-        تشکینی، احمد. (1384). اقتصاد سنجی کاربردی. انتشارات دیباگران، چاپ اول.
-        حاجیلی، معصومه. (1379). سرمایه گذاری مستقیم خارجی. مجله روند اقتصادی، سال دهم، شماره های 28 و 29: 87-52.
-         حسن پور کاشانی، سمیه و ترکمانی، جواد. (1385).  بررسی رابطه میان متغیرهای پس انداز و سرمایه گذاری در ایران در دوره زمانی 1382-1358: کاربرد الگوی خودتوضیح برداری. ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد: https://www.civilica.com/Paper-
-        دیهیم، حمید. (1377). کاهش نرخ پس اندازهای ملی در ایران. تهران: هشتمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
-        رحمانی، تیمور. (1371). تحلیلی از تشکیل سرمایه در ایران و تخمین منابع سرمایه‌گذاری. پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد اقتصاد، دانشگاه تهران.
-        سعدی، محمدرضا. (1384). اثرات سیاستهای کلان اقتصادی در تجهیز منابع داخلی برای سرمایه گذاری در ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره 19: 262-235.
-        صفرزاده، علی. (1384).  بررسی عوامل مؤثر بر نرخ پس انداز در اقتصاد ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد.
-        قره باغیان، مرتضی. (1371). توسعه اقتصادی. نشر نی.
-        مجتهد، احمد و کرمی، افشین. (1382). ارزیابی متغیرهای مؤثر بر رفتار پس انداز ملی در اقتصاد ایران. پژوهشنامه بازرگانی، شماره 27: 28-1.
-        Aghevli, B.B., Boughton, J. M., Motiol, P.J., Villanueva, D. and Woglom, G. (1990). The role of national saving in the world economy, recent trends and prospects. IMF, Occasional Paper, No. 67.
-        Agosin, M. R., & Machado, R. (2005). Foreign investment in developing countries: does it crowd in domestic investment?. Oxford Development Studies, 33(2), 149-162.
-        Ando, A., & Modigliani, F. (1963). The life cycle hypothesis of saving: Aggregate implications and tests. The American Economic Review, 53(1), 55-84.
-        Ansari, M. I. (2004). Sustainability of the US current account deficit: An econometric analysis of the impact of capital inflow on domestic economy. Journal of Applied Economics, 7(2), 249.
-        Baharumshah, A. Z., & Thanoon, M. A. M. (2006). Foreign capital flows and economic growth in East Asian countries. China Economic Review, 17(1), 70-83.
-        Banerjee, A., Dolado, J. J., & Mestre, R. (1992). On some simple tests for cointegration: The cost of simplicity. Banco de España, Servicio de Estudios.
-        Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), 149-192.
-        Chenery, H. B., & Strout, A. M. (1966). Foreign assistance and economic development: Reply. The American Economic Review, 4, 912-916.
-        Fry, M. J. (1993). Foreign direct investment in a macroeconomic framework: finance, efficiency, incentives and distortions. World Bank Publications.
-        Gavin, M., Hausmann, R., & Talvi, E. (1997). Saving behavior in Latin America: overview and policy issues. Organization of economic cooperation and development and Inter-America development bank, Paris, working paper. 346: 1-23.
-        Griffin, K. (1970). Foreign capital, domestic savings and economic development: reply. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 33(2), 156-161.
-        Griffin, K. B., & Enos, J. L. (1970). Foreign assistance: objectives and consequences. Economic Development and Cultural Change, 18(3), 313-327.
-        Gruben, W. C., & McLeod, D. (1998). Capital flows, savings, and growth in the 1990s. The Quarterly Review of Economics and Finance, 38(3), 287-301.
-        Gupta, K. L. (1975). Foreign capital inflows, dependency burden, and saving rates in developing countries: A simultaneous equation model. Kyklos, 28(2), 358-374.
-        Khan, A. and Malik, A. (1992). Dependency ratio, foreign capital inflow and the rate of saving in Pakistan. The Pakistan Development Review, 31(4), 843-856.
-        Kiong, W., & Jomo, K. (2005). Before the storm: The impact of foreign capital inflows on the Malaysian economy, 1966–1996. Journal of the Asia Pacific Economy, 10(1), 56-69.
-        Lipsey, R. E. (2003). Home-and host-country effects of foreign direct investment. In Challenges to Globalization: Analyzing the Economics (pp. 333-382). University of Chicago Press.     
-        Loungani, P., & Razin, A. (2001). How beneficial is foreign direct investment for developing countries?. Finance and Development, 38(2), 6-9.
-        MackDougal, G.D.A. (1960). The benefits and costs of private investment from abroad: a theoretical approach. Economic Record, 36, 13-35.
-        Mari, M. T. A., Ramos, A. M. C. & Rios. V. O. (2003). Net foreign resource inflows, saving and growth: Spain (1970-1999), European trade study group. Fifth annual conference, Madrid: international European trade study group, ISBN.
-        Mohey-ud-din, G. (2006). Impact of foreign capital inflows on GDP growth in Pakistan (1975-2004). Journal of Independent Studies and Research, 1(5), 24-29.
-        Paul, M., & Sakthivel, S. (2002). Has domestic savings been crowded out by foreign savings in India? An empirical investigation. Institute of economic growth university of Delhi enclave north campus: 1-20.
-        Reinhart, C. M., & Talvi, E. (1998). Capital flows and saving in Latin America and Asia: a reinterpretation. Journal of Development Economics, 57(1), 45-66.