بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد؛ دانشگاه اصفهان

2 استاد اقتصاد بین الملل و عضوهیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

  در این پژوهش، اثرات بلندمدت بهره‌‌وری نسبی، هزینه‌‌های دولت، قیمت نفت و رابطه مبادله تجاری بر نرخ واقعی مؤثر ارز را با استفاده از آمارهای سری زمانی سالانه ایران و شرکای اصلی تجاری ایران در دوره زمانی 2011-1980 به کمک روش خودتوضیح با وقفه‌‌های گسترده ( ARDL ) مورد بررسی قرار می‌دهیم. بر‌اساس نتایج برآورد ضرایب الگو به روش ARDL ، تغییرات بهره‌وری نسبی در بلند‌‌مدت بر نرخ واقعی ارز تأثیرگذار بوده و علامت مثبت ضریب برآوردی سری زمانی بهره‌‌وری نسبی در الگوی تصریح شده مطابق با اثر بالاسا [1] ـ ساموئلسون [2] است. ضریب برآوردی بیانگر وجود رابطه مستقیم میان بهره‌‌وری نسبی و نرخ واقعی مؤثر ارز است. نتایج برآورد الگو نشان می‌دهد که در بلندمدت رابطه مبادله تجاری، هزینه‌‌های دولت و قیمت نفت بر نرخ واقعی ارز مؤثر بوده و علامت ضرایب نیز مطابق با مبانی نظری است.   [1] . Balassa   [2] . Samuelson

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Main Determinants of Iran’s Real Exchange Rate, Through Using Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) Approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Esmaeili Razi 1
  • Komeil Tayebi 2
1 Ph.D. student of economics; Isfahan University
2 Professor of International Economics and University of Isfahan
چکیده [English]

This study investigates the long-term effects of productivity, terms of trade, oil price and government expenditures on Iran’s real exchange rate using Iran’s and its major trade partners’ time series data over the period of 1980 to 2012. To analyze the impact of these variables on the real exchange rate, this research has used the Auto Regressive Distributed Lags (ARDL) method to estimate the parameters for the real exchange rate model. 
Based on the empirical results obtained, the long-term effect of relative productivity on real effective exchange rate has been statistically significant. The positive estimated value for the relative productivity coefficient in the model indicates a direct long-term relationship between relative productivity and effective real exchange rate, which holds the Balassa-Somuelson effect. The empirical results confirm the significant and expected effects of terms of trade, oil prices and government expenditures on Iran’s real effective exchange in the long run

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real Effective Exchange Rate
  • Productivity
  • Balassa-Somuelson Effect
  • ARDL
7. منابع
-          اندرس، والتر. (1386). اقتصادسنجی سری­های زمانی با رویکرد کاربردی. ترجمه مهدی صادقی و سعید شوال پور. انتشارات دانشگاه امام صادق. چاپ اول.
-          بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پایگاه داده­های بانک مرکزی. بانک اطلاعات سری­های زمانی.
-          حقیقت، جعفر و جرکانی، حسن. (1385). اثرات بهره­وری نسبی بخشی و شوک­های تقاضا بر نرخ واقعی ارز طی دوره 1378-1345. نامه مفید (نامه اقتصادی). جلد 2. شماره 1. صص 161-178.
-          ختایی، محمود؛ شاه حسینی، سمیه و مولانا، سید حامد. (1386). بررسی اثر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران. پژوهش­نامه اقتصادی. شماره 26.  صص103-129.
-          درگاهی، حسن و گچلو، جعفر. (1380).  بررسی رفتار کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران (با استفاده از روش همگرایی خودتوضیح با وقفه­های توزیعی). پژوهش­نامه بازرگانی. سال 6. شماره 21. صص21-60.
-          صباغ‌کرمانی، مجید و شقاقی‌شهری، وحید. (بهار1384). عوامل مؤثر بر نرخ ارز واقعی در‌ ایران (رهیافت خودرگرسیون برداری).  فصلنامه پژوهش­نامه اقتصادی. شماره 16. صص37-76.
-          نوفرستی، محمد. (1391). ریشه واحد و هم‌جمعی در اقتصادسنجی. چاپ چهارم. درسا. تهران.
-          Bahmani-Oskooee, M. Hyun-Jae, R. (1996). Time-Series Support for Balassa’s  Productivity-Bias Hypothesis: Evidence from Korea. Review of International Economics. Vol. 4, No.3 ,  pp.364-370.
-          Balassa, B. (1964). The Purchasing –Power Parity Doctrine: A Reappraisal. The Journal of Political Economy. Vol. 72, No.6,  pp.584-596.
-          Banerjee, A., J. Dolado, J.  Mestre, R.  (1998). Error-Correction Mechanism Tests for Cointegration in a Single-Equation Framework. Journal of Time Series Analysis. Vol.19, No.3, pp. 267-283.
-          Chowdhury, K. (2011). Modelling the Balassa-Samuelson Effect in Australia. Australasian Accounting Business and Finance Journal.Vol.5, No.1, pp.77-91.
-          Chinn, M. (2000). The Usual Suspects? Productivity and Demand Shocks and Asia-Pacific Real Exchange Rates. Review of International Economics. Vol. 8, No.1. pp. 20-43.
-          Chinn, M. Johnston, L. (1997). Real Exchange Rate Levels, Productivity and Demand Shocks: Evidence from a Panel of 14 Countries. IMF Working Paper. WP/97/66.
-          Chong, Y., Jordà, O. Taylor, A. M.  (2012). The Harrod–Balassa–Samuelson Hypothesis: Real Exchange Rates And Their Long‐Run Equilibrium. International Economic Review. Vol.53, No.2, pp. 609–634.
-          Dumitru, I. Jianu, I. (2006). The Balassa-Samuelson Effect in Romania-The Role of Regulated Prices. European Journal of Operational Research. Vol.194. No.3,  pp. 873-887.
-          Habermeier, K. F. Mesquta, M. (1999). Long-Run Exchange Rate Dynamics: A Panel Data Study. IMF Working Paper. No. 99/90.
-          Hinkle, L. E. Nsengiyumva, F. (1999).The Three-Good Internal RER For Exports, Imports and Domestic Goods. World Bank.
-          Holub, T.  Cihak, M.  (2003). Price Convergence: What Can the Balassa-Samuelson Model Tell Us? The Working Paper Series of the Czech National Bank.
-          Hsieh, D. (1982). The Determination of the Real Exchange Rate: The Productivity Approach. Journal of International Economics. Vol. 22, No. 2, pp.355-362.
-          Lojschova, A. (2003). Estimating the Impact of the Balassa-Samuelson Effect in Transition Economies. Institute for Advanced Studies, Vienna, No.63.
-          Montiel, P. Hinkle, L. E. (1999). Exchange Rate Misalignment: Concepts and Measurement for Developing Countries. Oxford University Press.
-          Schnatz, B. Vijselaar, F. Osbat, C. (2004). Productivity and the Euro-Dollar Exchange Rate. Review of World Economics. Vol.140, No.1, pp. 1-30.
-          Steenkamp, D. (2013).  Productivity and the New Zealand Dollar: Balassa-Samuelson Tests on Sectoral Data.  Reserve Bank of New Zealand Analytical Note, AN2013/01.
-          www.cbi.ir/page/4275.aspx