مطالعه تطبیقی سیاستهای حوزه استغال زنان در دو کشور اسکاندیناوی (سوئد و نروژ) و دو کشور مسلمان (ایران و ترکیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مطالعات، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استاد، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت و اقتصاد انرژی، دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

10.22051/ieda.2024.45481.1382

چکیده

شاخص‌های‌توسعه انسانی یکی از مهم‌ترین معیارهای توسعه‌یافتگی جوامع هستند. از آنجا که زنان نیمی از جمعیت هر جامعه‌ را تشکیل می‌دهند، مشارکت آنان در توسعه اهمیت بسیاری دارد. از مهمترین عرصههای مشارکت زنان، مشارکت‌اقتصادی است. پژوهش حاضر با رویکرد سیاست‌پژوهی تطبیقی به تحلیل و بررسی سیاستهای حوزه اشتغال زنان در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد و نروژ)، کشورهای مسلمان (ترکیه و ایران) و پیامدهای آن پرداخته است. نتایج، نشان‌دهنده مشارکت بیشتر زنان در اقتصاد کشورهای‌اسکاندیناوی البته درعین چالش‌هایی مانندکمرنگ شدن نظام خانواده در سوئد و وجود محدودیت‌هایی مانند سقف‌شیشه‌ای در نروژ است. نرخ مشارکت زنان در اقتصاد کشورهای‌اسلامی از کشورهای‌اسکاندیناوی پایین‌تر است. مسئله مهم در ترکیه نرخ بالای افرادی است که نه محصل‌اند و نه شاغل (بالاترین نرخ در میان کشورهای OECD). نرخ مشارکت اقتصادی زنان تحصیلکرده در ترکیه (سال 2018)، 71درصد و برای مردان 89 درصد گزارش شده که شکاف جنسیتی در این شاخص را نشان می دهد. در ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان دارای تحصیلات دیپلم 69 درصد بالاتر از نرخ مشارکت اقتصادی کل زنان بوده است درحالی که این امر برای مردان صادق نیست. (سال 1396). در کشورهای اسلامی، مشارکت‌اقتصادی زنان مغفول مانده است؛ لذا سیاست‌های اتخاذ شده در این حوزه در ایران نیازمند بازنگری هستند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Women's Employment Policies in Two Scandinavian Countries (Sweden and Norway) and Two Muslim Countries (Iran and Turkey)

نویسندگان [English]

  • Zahra Aghaei 1
  • Mohsen Badreh 1
  • Gholamreza Khajesarvi 2
  • seyyed abdollah Razavi 3
1 Studies, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Faculty member of the Department of Energy Management and Economics, Tehran Petroleum Faculty, University of Petroleum Industry, Tehran, Iran
چکیده [English]

Human development indicators are one of the most important criteria for the development of societies. Since women make up half of the population of any society, their participation in development is very important. One of the most important fields of women's participation is economic participation. The current research has analyzed the policies of women's employment in Scandinavian countries (Sweden and Norway), Muslim countries (Turkey and Iran) and its consequences with a comparative policy research approach. The results show the greater participation of women in the economy of the Scandinavian countries, despite challenges such as the weakening of the family system in Sweden and the existence of restrictions such as the glass ceiling in Norway. The participation rate of women in the economy of Islamic countries is lower than that of Scandinavian countries. The important issue in Turkey is the high rate of people who are neither students nor employed (the highest rate among OECD countries). The rate of economic participation of educated women in Turkey (year 2018) is reported as 71% and for men as 89%, which shows the gender gap in this index. In Iran, higher education is one of the factors that facilitate the entry of women into the labor market and has led to a decrease in unemployment among urban women (3%) compared to rural women (1398). In Islamic countries, women's economic participation has been neglected; Therefore, the policies adopted in this field in Iran need to be reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women'
  • s employment
  • women in the economy
  • Women in Scandinavian countries
  • women in Islamic countries