مقایسه سطح توسعه اقتصادی و گذار جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ( با استفاده از روش DOLS )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهراء (س)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهراء

چکیده

این مطالعه، به بررسی رابطه بلند مدت بین سه متغیر مهم درآمد سرانه، توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی هستند، در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره 1993 تا 2010 پرداخته است. برای این منظور، از روش برآورد (OLS پویا) DOLS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سبک زندگی شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، سبک توسعه با باروری بالا، درآمد بالا و توسعه انسانی پایین همراه بوده، درحالی که در کشورهای توسعه یافته، در سبک توسعه، باروری پایین، درآمدهای بالا و توسعه انسانی بالا داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Development and Demographic Transition in the Selected Countries Using DOLS Technique

نویسندگان [English]

  • Zahra Afshari 1
  • Mina Torkzaban 2
1 Professor of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University
2 Graduated from the Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University
چکیده [English]

This study focuses on the long-term relationships among three factors affecting economic development and demographic transitions including GDP per capita, human development index and fertility rate across two groups of developed and developing countries during 1993- 2010. To this end, the Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) estimation techniques is used. Empirical findings reveal that lifestyles vary between developed and developing societies. In developing countries, development model is characterized by high fertility, high income and low human development, while, in developed countries, it is accompanied by low fertility, high income and high human development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Development
  • Economic Development
  • fertility
  • Demographic Transition
منابع
-        اسدی، علی؛ اسماعیلی، سید میثم (1392). تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال سوم، شماره 12، صص 104-89.
-        ربیعی، مهناز؛ حیدری، سمیه؛ شریعت بهادری، مینا و کنی، صدیقه. (1392). تأثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. مجله اقتصادی، شماره های 7 و 8، صص 88-73.
-        سپهردوست، حمید؛ قربان سرشت، مرتضی و باروتی، مهسا. (1392). اثر نامتوازن سرمایه انسانی در بخش سلامت و آموزش بر رشد اقتصادی. فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 16، صص 102-81.
-        شیخی، محمد تقی. (1375). جمعیّت شناسی اقتصادی و اجتماعی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
-        ضیایی بیگدلی، محمد تقی؛ کلانتری، صمد و علیزاده اقدام، محمد باقر. (1385). رابطه بین میزان باروری کل با توسعه اقتصادی و اجتماعی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 21.
-        Barro, R. J.  (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. The quarterly Journal of Economics. 106(2). pp. 407-443.
-        Barro, R. J.  & Lee, J. W. (1992). International Data on Educational Attainment: Updates and Implications. IDEAS.
-        Basu, K. (1997). Analytical development economics: the less developed economy revisited. MIT press.
-        Chiang, M. H. & Kao, C. (2000). On the estimation and inference of a cointegrated regression in panel data. Advances in Econometrics 15, pp. 179-222.
-        Domar, E. D. )1946(. Capital expansion, rate of growth, and employment. Econometrica Journal of the Econometric Society, 14 (2): 137-147.
-        Galor, O. (2012). The demographic transition: causes and consequences. Cliometrica, 6 (1), 1-28.
-        Galor, O. (2011). Unified Growth Theory. Princeton University Press.
-        Galor, O., & Weil, D.N. (1999). From Malthusian stagnation to modern growth. American Economic Review, 89 (2), pp. 150-154.
-        Harrod, R. F. (1939). An essay in dynamic theory. The Economic Journal 49 (193), pp. 14-33.
-        Kremer, M. (1993). Population growth and technological change: one million. B.C. to 1990, The Quarterly Journal of Economics, 108 (3), pp. 681–716.
-        Kurt, A. Hafner, & David Mayer-Foulkes. (2013). Fertility, economic growth, and human development causal Determinants of the developed lifestyle. Journal of Macroeconomics. Elsevier Inc.
-        Hafner, K. A., & Mayer-Foulkes, D. (2013). Fertility, economic growth, and human development causal determinants of the developed lifestyle. Journal of Macroeconomics, 38, 107-120.
-        Misoulis, Nicholas. (2003) Effects of demographic factors on technological change and economic growth. Southampton, University of Southampton (Discussion Papers in Economics and Econometrics 0308).