اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

2 دانشجو کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا

چکیده

گردشگری یکی از پدیده‌های اقتصادی مهم عصر حاضر است که به‌عنوان یکی از منابع مهم رشد اقتصادی قلمداد می‌شود. با توجه به نقش گسترش گردشگری در رونق اقتصادی و پیشینه تاریخی طولانی، وجود آرامگاه بزرگانی همچون شیخ عمر خیام، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، کمال‌الملک، حیدر یغما و آرامگاه قدم مبارک رضوی در شهر نیشابور، در این مطالعه به بررسی اثر گسترش صنعت گردشگری بر اقتصاد شهر نیشابور پرداخته‌ایم. بدین منظور، ضرایب داده-ستانده شهر نیشابور را با استفاده از روش غیرآماری FLQاز جدول داده-ستانده ملی سال 1385محاسبه کرده‌ایم. به کمک ضرایب مستقیم و فزاینده تولید و اشتغال شهر نیشابور مدل داده-ستانده را ارائه کرده و هزینه گردشگران داخلی که در شهر نیشابور اقامت کردهاند، به مانند صادرات آن شهر به مدل اضافه کرده‌ایم. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که به ازای ورود گردشگران داخلی در سال 1390، تولید شهر به میزان 9083 میلیارد ریال و اشتغال شهر به میزان 1731نفر (برابر 1.14 درصد کل اشتغال شهر)، افزایش یافته که مقدار آن قابل توجه است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Economic Impact of Tourism on the Economic of Nishabour City

نویسندگان [English]

  • Fateme Bazzazan 1
  • Fateme Jafari 2
1 Associate Professor, Faculty of Social and Economic Sciences, Alzahra University
2 Student, Master of Science in Economics, Alzahra University
چکیده [English]

Tourism is one of the most important economic phenomena of this era, which is considered as a significant source of economic growth. The purpose of this study, is to examine the impacts of tourism development on the economy of Nishabour city, which has a high potential for tourism due to its historical background. To fulfill this purpose, provincial and municipal input-output coefficients are calculated by using FLQ non-survey based approach and national input-output data table for 2006. Furthermore, the input-output model of the city is presented by utilizing the direct and indirect multipliers of output and employment, and the expenses of internal tourism is added to the model as city’s exports. The results indicate that internal tourism in 2011, lead to a significant increase of 9083 billion rials in Nishabour’s output, and created 1731 person jobs, which is about 1.14% of the total employment of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Employment
  • Production
  • Input-output
  • Nishabour
-        بانویی، علی‌اصغر و بزازان، فاطمه. (a 1385). نقش و اهمیت ابعاد اقتصاد فضا در محاسبه جداول داده- ستانده منطقه‌ای: پدیده فراموش شده در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 27. صص 114-89.
-        بانویی، علی‌اصغر؛ بزازان، فاطمه و کرمی، مهدی. (b 1385). بررسی کمی رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده-ستانده 28 استان کشور. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 29. صص170-143.
-        بزازان، فاطمه؛ بانویی، علی‌اصغر و کرمی، مهدی. (1386). تأملی بیشتر در خصوص توابع سهم مکانی نوین بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده-ستانده منطقه‌ای (استان تهران). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال نهم، شماره31، صص53-27.
-        بختیاری، صادق و دهقانی‌زاده، مجید. (1392). نقش فعالیت‌های صنعتی در توسعه اقتصادی رهیافت مدل داده-ستانده (مناطق شهری). فصلنامه علمی پژوهشی شاپا، سال هجدهم، 79 – 59.
-        جعفری صمیمی، احمد و خبره، شیما. (1392). اثر گردشگری بر توسعه انسانی. مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال دوم، شماره هفتم، صص 24-11.
-        جهاد دانشگاهی مشهد. (1388). طرح سند توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان خراسان رضوی.
-        حاجی‌زاده، ع؛ پورطاهری، م. احمدی، ع. (1388). تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی-فضایی مناطق شهری مطالعه موردی شهر بانه. مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 70، ص 109-91.
-        دهقانی‌زاده، مجید. (1384). استخراج جدول داده-ستانده به روش GRIT و کاربرد آن برای تحلیل بخش نیروی انسانی استان یزد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی. دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان. صفحه 63.
-        شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی سال 1385 و سال 1390، وب‌سایت بانک مرکزی (http://www.cbi.ir/)
-        طاهری، علی. (1388). فصل کتاب: راهنمای گردشگری. نیشابور: نشر ابرشهر.
-        لاندبرگ، دانلد. (1389). اقتصاد گردشگری. ترجمه محمدرضا فرزین. شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
-        مرکز پژوهش‌های مجلس. (1391). بهنگام‌سازی جدول داده- ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی و طراحی الگوی CGE و کاربردهای آنها در سیاستگذاری اقتصادی - اجتماعی 1- پایه‌های آماری بهنگام سازی جدول داده- ستانده برای سال 1385، معاونت پژوهشی مجلس شورای اسلامی. 
-        مرکز پژوهش‌های مجلس .(1393). جدول داده-ستانده ملی ایران سال 1385.
-        نتایج آمارگیری از گردشگران ملی سال 1390. ریاست جمهوری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (http://www.amar.org.ir/)
-        ولی‌نژاد ترکمانی، ر؛ زارعی، ح و غلباش، محمدحسین. (1390). بررسی کمی اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصاد استان تهران با استفاده از روش ضریب فزاینده خالص، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، ش 138.
-        Argyrios, D.K., Chrysovalantis, K., & Fotios, C. (2008). Peculi-arities and Usefulness of Multipliers, Elasticities and Location Quotients for the Regional Development Planning. An Other View. Romanian Journal of Regional Science, Vol.2, No.2, pp. 118- 133.
-        Briassoulis, H. (1991). Methodological Issues Tourism IO Anal-ysis. Annals of Tourism Research, Vol. 18, Issue.2, pp. 485-495.
-        Horvath, E. & Frechtling, D.C. (1999). Estimating the Multiplier Effects of Tourism Expenditures on a Local Economy through a Regional Input-Output Model. Journal of Travel Research, Vol.37, No.4, May 1999, pp.324-332.
-        Miller, R.E. & Blair, P.D. (1985). Input-Output Analysis: Foundations and Extensions; Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. Chap. 1.
-        Miller, R.E. & Blair P.D. (2009). Input-Output Analysis: Found-ations and Extensions. 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press.
-        Nurul Huda, M., Mazumder. E.M.  &Ahmed. A. Q., Al-Amin. (2009). Does Tourism Contribute Significantly to the Malaysian Economy? Multiplier Analysis Using I-O Technique .Internatio-nal Journal Of Business And Management, Vol. 4, No.7, pp.146-159.
-        Popescu, R.I. & Corbos R.A. )2010). The Role of Urban Tourism in the Strategical Development of Brasov Area. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Vol.7, No.16, pp. 69-85.
-        Schaeffer, P.V., Jackson, R.W. & Bukenya. J.O. (2011). Regional Science Reconsidered. Review of Regional Studies 41(2/3): pp. 161-177.
-         Tamesue,, K. & Tsutsumi, M. (2014). Assessing the Estimation Accuracy of LQ Methods for Regionalization of Input Coefficients: a Case Study in Japan, 22nd  International Input-Output Conference, Lisbon, Portugal, 14-18 July 2014.
-        Thomas, B, & Ashorth, J. (1999). Pattern of Seasonality in Employment in the UK, Applied Economics Letters, Vol.6, No.11, pp.735-739.
-        Yousaf, A., Ciaschini M., & Pretaroli R. (2014). Estimating the Economic Impact of Tourism Industry Through the MM Approach, The 22nd International Input-Output Conference, 14-18 July, Lisbon, Portugal 22-26 July 2014.