تحلیل پیرامون تاثیر متقابل توسعه پایدار و ثبات مالی باکیفیت در کشور‌های منتخب در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اصفهان، ایران

چکیده

بر اساس تجربیات و تحلیل­های نظری، امروزه توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم مهم در ادبیات پیشرفت مطرح است. توسعه پایدار دارای سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. بر این اساس زمانی دست­یابی به توسعه پایدار محقق خواهد­شد،که پایداری اقتصادی همراه با پایش اجتماعی و زیست محیطی وجود داشته ­باشد. ثبات­مالی به صورت مستقیم با تأثیر بر تأمین مالی توسعه پایدار، و به صورت غیر­مستقیم با تأثیر بر یکی از ابعاد اصلی آن، یعنی توسعه اقتصادی، توسعه پایدار را تحت تأثیر قرار می­دهد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که دست­یابی به توسعه پایدار بدون دست­یابی به ثبات و توسعه مالی امکان پذیر نمی­باشد.
از این­رو در پژوهش حاضر ابتدا برای بررسی دقیق­ و همه جانبه­، شاخص­های ترکیبی جدیدی به نام توسعه پایدار و ثبات مالی باکیفیت ساخته می­شود. پس از ساخت شاخص­های ترکیبی، تأثیر متقابل توسعه پایدار و ثبات مالی باکیفیت در دوره زمانی 2020-2010 در کشور­های ایران، ترکیه، ارمنستان، پاکستان و عراق با رویکرد حداقل مربعات معمولی تصحیح شده (FMOLS)  و برآورد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) در فضای داده­های تابلویی بررسی می­شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مستقیم و معناداری بین توسعه پایدار با ثبات مالی، سرمایه­گذاری خصوصی و ثبات سیاسی در بلندمدت وجود دارد در حالی که ارتباط بین توسعه پایدار و سرمایه­گذاری عمومی به صورت معکوس و معنادار می­باشد. همچنین با بررسی علیت این نتیجه به دست آمد که در کوتاه­مدت رابطه­ی بین متغیر­ها دوطرفه نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mutual Impact of Sustainable Development and Quality Financial Stability in the Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

 • Leila Torki 1
 • Mohammad Vaez 1
 • Elnaz Shahzeydi 2
1 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics,University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Ms, in Economics Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics,University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Based on experiences and theoretical analysis, sustainability development is considered an important concept in the progress literature. Sustainable development has three components: economic, social and environmental. Based on this, sustainable development will be realized when there is economic stability along with social and environmental monitoring. Financial stability influences sustainable development directly by affecting sustainable development financing, and indirectly by affecting one of its main dimensions, namely economic development. Therefore, it can be concluded that sustainable development is impossible without stability and financial development.
As a result, in this study, the first step is to create a new composite indicator called sustainable development and high-quality financial stability for detailed and comprehensive analysis. After constructing composite indicators, the mutual impact of sustainable development and high-quality financial stability in the period of 2010-2020 in the countries of Iran, Turkey, Armenia, Pakistan and Iraq with the corrected ordinary least squares (FMOLS) approach and the combined group average estimate. (PMG) is checked in the tabular data space.
The results of the research indicate that there is a direct and significant relationship between sustainable development and financial stability, private investment and political stability in the long term, while the relationship between sustainable development and public investment is inverse and significant. Also, by examining causality, it was concluded that in the short term, the relationship between the variables is not bidirectional

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adaptable Sustainable Development
 • Quality Financial Stability
 • Panel Data
 • Human Development Index
 • منابع

   

  • آقایی، مجید؛ کوهبر، محمدامین و احمدی نژاد، حسین. (1397). ثبات مالی و عملکرد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 9(2)، 65- 29.
  • شایگانی، بیتا و عبداللهی، مصعب. (1390). بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران. فصلنامه علمی­- پژوهشی، جستار­های اقتصادی، 8 (16)، 167-147.
  • نوفرستی، محمد (1387). ریشه واحد و همجمعی. تهران: انتشارات رسا.
  • Aghaei, M., Kohbar, M. A. & Ahmadinejad, H. (2017). Financial stability and economic performance: a case study of OPEC member countries. Economics and Modeling, 9(2), 29-65. (in Persian).
  • Albulescu, C. (2011). Economic and financial integration of CEECs: the impact of financial instability. Czech Economic Review5(01), 27-45.
  • Arslan, I., Caverzasi, E., Gallegati, M., & Duman, A. (2016). Long term impacts of bank behavior on financial stability. an agent based modeling approach. Journal of Artificial Societies and Social Simulation,19(1), 11-38.
  • Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The Review of Economic Studies47(1), 239-253.
  • Czvetko, T., Honti, G., Sebestyen, V., & Abonyi, J. (2021). The intertwining of world news with Sustainable Development Goals: An effective monitoring tool. Heliyon7(2).
  • Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 251-276.
  • Hanschel, E., & Monnin, P. (2005). Measuring and forecasting stress in the banking sector: evidence from Switzerland. BIS papers22, 431-449.
  • Ijaz, S., Hassan, A., Tarazi, A., & Fraz, A. (2020). Linking bank competition, financial stability, and economic growth. Journal of Business Economics and Management21(1), 200-221.
  • Illing, M., & Liu, Y. (2006). Measuring financial stress in a developed country: An application to Canada. Journal of Financial Stability2(3), 243-265.
  • Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of econometrics115(1), 53-74.
  • Kavya, T. B., & Shijin, S. (2019). Economic development, financial development, and income inequality nexus. Borsa Istanbul Review20(1), 80-93.
  • Kim, H., Batten, J. A., & Ryu, D. (2020). Financial crisis, bank diversification, and financial stability: OECD countries. International Review of Economics & Finance65, 94-104.
  • Morris, V. C. (2010). Measuring and forecasting financial stability: The composition of an aggregate financial stability index for Jamaica. Bank of Jamaica6(2), 34-51.
  • Mutlugün, B. (2014). The relationship between financial development and economic growth for Turkey. Journal of Economic Policy Researches1(2), 85-115.
  • Nasreen, S., & Anwar, S. (2018). How financial stability affects economic development in south asia: a panel data analysis. European Online Journal of Natural and Social Sciences7(1), pp-54.
  • Noferesti, M. (1999). Unit root and cointegration. Tehran: Rasa Publications. (in Persian)
  • Pagano, M. (1993). Financial markets and growth: An overview. European Economic Review, 37, 613-622.
  • Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 653–670.
  • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. Available at SSRN 572504.
  • Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics16(3), 289-326.
  • Prochniak, M., & Wasiak, K. (2017). The impact of the financial system on economic growth in the context of the global crisis: empirical evidence for the EU and OECD countries. Empirica44, 295-337.
  • Rouabah, A. (2007). Mesure de la vuln´erabilit´e du secteur bancaire luxembourgeois. Luxembourg. Banque centrale du Luxembourg, Working Paper No. 24. 2007.
  • Sethi, P., Chakrabarti, D., & Bhattacharjee, S. (2020). Globalization, financial development and economic growth: Perils on the environmental sustainability of an emerging economy. Journal of Policy Modeling42(3), 520-535.
  • Shaygani, B., & Abdullahi, M. (2019). Analysis of stability in the banking sector of Iran's economy. Economic Studies, 8, 167-147. (in Persian).
  • Sotiropoulou, T., Giakoumatos, S. G., & Petropoulos, D. P. (2019). Financial development, financial stability and economic growth in European Union: a panel data approach. Advances in Management and Applied Economics9(3), 55-69.
  • Trabelsi, M. (2002). Finance and growth: empirical evidence from developing countries, 1960-1990. Cahier de recherche, (2002-13).
  • Van den End, J. W. (2006). Indicator and boundaries of financial stability(No. 097). Netherlands Central Bank, Research Department.
  • Younsi, M., & Nafla, A. (2017). Financial stability, monetary policy, and economic growth: Panel data evidence from developed and developing countries. Journal of the Knowledge Economy10, 238-260.
  • Ziolo, M., Ghoul, M. B. G. B., & Aydın, H. I. (2018). Financial stability vs. sustainable development and its financing. In Regaining Global Stability After the Financial Crisis(pp. 88-107). IGI Global.