بکارگیری روش اصلاح‌شده حذف‌فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 
به کارگیری روش سنتی در سنجش عملکرد توان اشتغالزایی بخش‌های اقتصادی دچار نارسایی است و نتایج آن نمی‌تواند اطلاعات مفیدی برای تصمیم‌گیری در اختیار سیاستگذاران بازار کار قرار دهد. برای رفع این نارسایی، «ملر و مارفان»، روش «حذف‌فرضی» را پیشنهاد می‌کنند. روش مذکور نیز همانند روش سنتی، مبادلات واسطه‌ای را اساس سنجش توان اشتغالزایی قرار می‌دهد که به نظر، شرط لازم است ولی کافی نیست. در این مقاله، نشان داده شده که شرط لازم و کافی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اشتغال بخشی، مستلزم در نظر گرفتن همزمان اندازه واقعی تقاضای نهایی بخشها و مبادلات واسطه‌ای بین بخشی است. این مساله به­رغم به کارگیری روش حذف فرضی، مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار نگرفته است. روش پیشنهادی مقاله، هر دو شرط را تأمین می‌کند. هر سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و پیشنهادی، مبنای محاسبه بر اساس جدول داده-ستانده سال 1390 ایران حول یک سؤال محوری قرار گرفته‌اند. آن سؤال این است که «کدامیک از سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و روش اصلاح‌شده حذف فرضی، تصویر واقع‌بینانه‌تری از اهمیت اشتغالزایی بخش‌ها را در اقتصاد ایران به­دست می‌دهد؟». یافته‌های کلی سه روش مذکور عبارتند از: یک) در روش سنتی و ملر و مارفان، بخش کشاورزی نسبت به صنعت در ارجحیت قرار می‌گیرد؛ دو) در روش پیشنهادی، اهمیت بخش صنعت از منظر نفر- شغل مستقیم و غیرمستقیم از دست رفته، بیشتر از بخش کشاورزی است. سه) وقتی فقط نفر- شغل غیرمستقیم از دست رفته ملاک سنجش اهمیت بخش‌ها در نظر گرفته شود، بخش‌های صنعت، ساختمان و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، در رتبه‌های اول تا سوم و بخش کشاورزی، در رتبه چهارم قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Modified Extraction Method in Employment Generation in Iran

نویسندگان [English]

  • niloofar jahanfar 1
  • hasan taei 2
  • banouei banouei 2
1 دانشگاه علامه طباطبایی
2 Allame Tabataba'i University
چکیده [English]

 
Application of the traditional method(TM) in measuring the sectoral employment generation has some drawbacks. Therefore, the results could be misleading. To tackle the defects, Meller and Marfan proposed the Hypothetical Extraction Method (HEM). Like the TM, the HEM uses the intermediate transaction as a basis for measuring employment generation, which seems a necessary not sufficient condition. This paper confirms that necessary and sufficient conditions for policy-making and planning in sectoral employment require both real sectoral final demands and inter-sectoral intermediate transactions. To our knowledge, the HEM has been overlooked by the Iranian researchers. The Proposed Modified Method (PMM) satisfies both conditions. The updated 2011 Input-Output table has been used to operationalize TM, HEM and PMM under the following question: which method provides the real picture of the sectoral employment generation? Overall findings reveal that: a) in TM and HEM, agriculture sector is preferred to industry sector; b) in PMM, industry sector is more important than agriculture sector in terms of direct and indirect lost employment; c) when we use only indirect lost employment in identifying sectoral employment generation, industry, construction, wholesale and retail sectors get the first to third ranks, whereas agriculture sector appears in fourth rank

کلیدواژه‌ها [English]

  • Input-Output Table
  • Employment
  • Hypothetical Extraction Method
  • Modified Hypothetical Extraction Method
  • Traditional Method
  • Direct and Indirect Employment Generation
 
 
-        اسفندیاری، علی‌اصغر. (1381). تشخیص صنایع کلیدی از دیدگاه اشتغال با استفاده از جدول داده-ستانده. مجله برنامه و بودجه، سال هفتم، شماره 75، صص 115-63.
-        بانویی، علی‌اصغر و محمودی، مینا. (1380). محاسبه توان اشتغال‌زایی بخش‌ها برحسب تفکیک جغرافیایی مصرف و درآمد خانوار در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 8، صص 41-13.
-        بانویی، علی‌اصغر؛ جلوداری ممقانی، محمد و محققی، مجتبی. (1386). شناسایی بخش‌های کلیدی بر مبنای رویکردهای سنتی و نوین طرف‌های تقاضا و عرضه اقتصاد. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 1، صص 26-1.
-        بانویی، علی‌اصغر؛ مهاجری، پریسا؛ صادقی، نرگس و شرکت، افسانه. (1395). روش ترکیبی جدید FLQ-RAS در محاسبه جدول داده-ستانده منطقه‌ای: مطالعه موردی استان گیلان. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (زیر چاپ).
-        پاشا زنوس، پگاه؛ بانویی، علی‌اصغر و بهرامی، جاوید. (1392). تحلیل سیاستی بخش واردات در سنجش اهمیت بخش‌های اقتصاد ایران. پژوهشنامه بازرگانی، شماره 67، صص 100-81.
-        خوش اخلاق، رحمان و دهقانی زاده، مجید. (1385). بررسی نیازمندی بخشهای اقتصادی استان یزد به نیروی کار با استفاده از جدول داده - ستانده. مجله دانش و توسعه، شماره 18، صص 154-127.
-        داروغه، محسن؛ طائی، حسن و بانویی، علی‌اصغر. (1388). اثر درآمد مختلط بر اشتغال زایی فعالیت های اقتصادی. نشریه نامه مفید، دانشگاه مفید، شماره 75، صص 84-65.
-        سید مشهدی، پردیس‌السادات؛ قلمباز، فرهاد و اسفندیاری، علی اصغر. (1390). اهمیت صنعت نفت در ایجاد تولید و اشتغال در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر سایر فعالیت‌های اقتصادی. مجله پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره2 ، صص162-133.
-        صمدی، علی حسین. (1383). ارزیابی میزان اشتغال‌زایی جذب توریست بر اساس الگوی ایستای داده- ستاده منطقه­­ای (مطالعه موردی استان فارس). فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره ١١ و 12، صص 106-79.
-        عیسی‌زاده، سعید و قدسی، سوده. (1391). محاسبه ضرایب اشتغال‌زایی بخش گردشگری در اقتصاد ایران: با استفاده از مدل داده-ستانده. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، شماره7، صص 172-151.
-        فرمانی، مریم؛ دهمرده قلعه نو، نظر و شهرکی، جواد. (1395). شناسایی فعالیت‌های اقتصادی کلیدی استان سیستان و بلوچستان از نظر ایجاد اشتغال و تولید با استفاده از جدول داده-ستانده. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، شماره2، صص 55-23.
-        کشاورز حداد، غلامرضا و چراغی، داوود. (1386). رتبه‌بندی پتانسیل‌های تولیدی و اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده-ستانده 1375. پژوهشنامه اقتصادی، شماره7، صص 75-47.
-        کشاورز حداد، غلامرضا. (1383). ارزیابی پتانسیل‌های اشتغال‌زایی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 8، صص 56-39.
-        کشاورز حداد، غلامرضا. (1383). اهمیت بخش خدمات مالی در اقتصاد کشور (بررسی تحلیلی اثرات تعطیلی مؤسسات مالی، بانکداری و بیمه در تولید و اشتغال). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 21، صص 133-115.
-        کمیجانی، اکبر و عیسی‌زاده، سعید. (1380). تأثیر اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخش‌های اقتصادی. مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، شماره 59، صص  35-1.
-        مرکز آمار ایران. (1393). مبانی نظری و پایه‌های آماری جدول داده-ستانده بهنگام شده سال 1390. تهران، ایران.
-        Banouei, Ali Asghar & Mahmoudi Mina (2001). Estimation of The Potential Sectional Employment Based on the Classification of the Consumption - Income of Household in the Framework of SEMI – SAM. Quarterly Journal of Economic Research, Volume 3, Issue 8, Page 13-42. .(in Persian)
-        Banouei, Ali Asghar; Mohajeri, Parisa; Sadeghi, Narges & Afsaneh Sherkat (2016). A New Mixed FLQ-RAS Method for Estimation of the Regional Input-Output Table (RIOT): Case Study of Gilan Province. Quarterly Journal of Economic Research, Volume 22, Issue 71, Page 81-114. .(in Persian)
-        Banouei, Ali Asqhar; Jelodari Mamaghani, Mohammad & Mohagheghi, Mojtaba (2007). Identifying key sectors based on the traditional and modern approaches of demand and supply parties. Quarterly Journal of Economic Research, No. 1, pp. 1-26. .(in Persian)
-        Cai, J., & Leung, P. (2004). Linkage measures: a revisit and a suggested alternative. Economic Systems Research, 16(1), 63-83.
-        Cella, G. (1984). The input‐output measurement of inter industry linkages. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 46(1), 73-84.
-        Clements, B. J. (1990). On the Decomposition and normalization of interindustry linkage.  Economics Letters, 33, 337-340.
-        Darughe, Mohsen; Taeei, Hasan & Ali Asghar Banouei (2009). .(in Persian)
-        Dietzenbacher, E. (2002). Interregional multipliers: looking backward, looking forward. Regional Studies, 36(2), 125-136.
-        Dietzenbacher, E., & Van der Linden, J. A. (1997). Sectoral and spatial linkages in the EC production structure. Journal of Regional Science, 37(2), 235-257.
-        Dietzenbacher, E., & Velázquez, E. (2007). Analysing Andalusian virtual water trade in an input–output framework. Regional studies, 41(2), 185-196.
-        Dietzenbacher, E., Van der Linden, J. A., & Steenge, A.E. (1993). The regional extraction method: EC input–output comparisons. Economic Systems Research, 5(2), 185-206.  
-        Duarte, R., Sanchez-Choliz, J., & Bielsa, J. (2002). Water use in the Spanish economy: an input–output approach. Ecological Economics, 43(1), 71-85.
-        Esfandiyari, Aliasghar (2002). Determining Key Industries from the Employment Viewpoint: By means of Input-Output Table. The Journal of Planning and Budgeting, Volume 7, Issue 3,63-115. .(in Persian)
-        Farmani, Maryam; Dahmardeh Ghaleno, Nazar & Javad Shahraki (2016). Identifying the key Economic Sectors of Sistan and Baluchestan Province Regarding Job Creation and Production Using Input - Output Table. The Economic Research, Volume 16, Issue 2, Page 23-55. .(in Persian)
-        Guerra, A. I., & Sancho, F. (2010). Measuring energy linkages with the hypothetical extraction method: An application to Spain. Energy Economics, 32(4), 831-837.
-        Hazari, B. R. (1970). Empirical identification of key sectors in the Indian economy. The Review of Economics and Statistics, 4, 301-305.
-        Isa zadeh, saeed & soudeh ghodsi (2012). Evaluating the employment multipliers of tourism in Iran’s economy: through input–output model. Tourism Management studies, Quarterly Journal of Management & Accounting School,Volume 2, Issue 7, Page 151-172. .(in Persian)
-        Keshavarzozhdad, Gholam Reza, & Cheraghi, Davood (2007). Ranking Productive and Employment Potentials of Iran's Economic Sectors Using Input-Output Table 1996.  Economic Research Journal, Issue 7, 47-75. .(in Persian)
-        Keshavarzozhdad, Gholamreza (2004). Appraisal of Job Creation Potentials in Iranian Economic Sectors. Economic Research, Issue 8, 39-56. .(in Persian)
-        Keshavarzozhdad, Gholamreza (2004). The Importance of Financial Services in the Economy of the Country (An Analysis of the Effects of the Closure of Financial Institutions, Banking and Insurance on Production and Employment). Economic Research, Issue 21, 115-133. .(in Persian)
-        Khoshakhlagh, Rahman & Majid Dehghani Zade (2006). Requirement Analysis of Economic Departments of Yazd Province in Labor Force Using Data-Output Table. Journal of Science and Development, No. 18, pp. 127-154. .(in Persian)
-        Komijani, Akbar & Saeid Eisazade (2001).  The Effects of Final Demand Components on Employments of Economic Sectors. Journal of Economic Research, Issue 59, 1-35. .(in Persian)
-        Laumas, P. S. (1976). The weighting problem in testing the linkage hypothesis. The Quarterly Journal of Economics, 90(2), 308-312.
-        Mattas, K. A., & Shrestha, C. M. (1991). A new approach to determining sectoral priorities in an economy: Input–output elasticities. Applied Economics, 23(1), 247-254.
-        Meller, P., & Marfan, M. (1981). Small and large industry: employment generation, linkages, and key sectors. Economic Development and Cultural Change, 29(2), 263-274.
-        Miller, R. and Lahr, M. (2001). A taxonomy of extraction. In: Stevens, B.H, Lahr, M. and Miller, R. (eds.) Regional Science Perspective in Economic Analysis, Amsterdam, Elsevier Science, 407-441.
-        Pasha, Pegah; Banouei, Ali Asghar & Javid Bahrami (2013). Policy Analysis of the Role of Imports in Measurement of the Importance of Iran's Economic Sectors. Trade Studies, Volume 17, Issue 67, Summer 2013, Page 81-100.(in Persian)

-        Samad, AliHossien(2004). Evaluation of employment rate of tourist attraction based on regional static data model (case study of Fars province) ,The Economic Research, Issue 11-12, Page 79-106.(in Persian)

-        Seyedmashhadi, Pardis; Ghalambaz, Farhad & Aliasghar Esfandiary (2011). The importance of oil industry in the output and employment of Iran’s economy and its influence on other economic activities. Economic Growth and Development Research. Volume 1, Issue 2, Page 133-162. .(in Persian)
-        Song, Y., Liu, C., & Langston, C. (2006). Linkage measures of the construction sector using the hypothetical extraction method. Construction Management and Economics, 24(6), 579-589.
-        Statistical Center of Iran. (2014). Theoretical fundamentals and statistical bases of the data-output table updated in 2011. Tehran, Iran.(in Persian)
-        Strassert, G. (1968). Zur bestimmung strategischer sektoren mit hilfe von input-output-modellen. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 211-215.
-        Wang, Y., Wang, W., Mao, G., Cai, H., Zuo, J., Wang, L., & Zhao, P. (2013). Industrial CO2 emissions in China based on the hypothetical extraction method: linkage analysis. Energy policy, 62, 1238-1244.