تاثیر سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت ا...بروجردی بروجرد

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده ایت ا...بروجردی بروجرد

3 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران

5 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

10.22051/ieda.2024.45704.1389

چکیده

امروزه سرمایه اجتماعی را می‌توان بستر مناسبی برای بهره‌برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی دانست. در حقیقت سرمایه اجتماعی نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر شاخص‌های توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک با بهره‌گیری از الگوی اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم‌یافته طی دوره 2021-2007 است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی سرمایه اجتماعی منجر به افزایش 05/0 درصدی شاخص توسعه انسانی شده است. همچنین متغیرهای امید به زندگی، اندازه دولت و رشد اقتصادی منجر به افزایش توسعه انسانی طی دوره مورد بررسی شده‌اند. بنابراین توصیه می‌شود در کشورهای صادر کننده نفت اوپک بجای توجه دولت‌ها به فعالیت‌های رانتیر که منجر به تخریب اقتصاد می‌شود بر توسعه سرمایه اجتماعی اهمیت دهند. مروزه سرمایه اجتماعی را می‌توان بستر مناسبی برای بهره‌برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی دانست. سرمایه

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of social capital on the human development index in OPEC member countries

نویسندگان [English]

  • Hamid Asayesh 1
  • reza shamsollahi 2
  • shaghayegh Abasali 3
  • Madi Kamali 4
  • Fataneh Niknam 5
1 Economic
2 Econamic
3 Conomic
4 Economic
5 Economic
چکیده [English]

Today, social capital can be considered as a suitable platform for exploiting human and physical capital. In fact, social capital shows the importance of the role of social structures and relationships between people on development variables of all dimensions. Therefore, the purpose of this research is to investigate the impact of social capital on human development indicators in OPEC member countries by using the econometric model of generalized moments during the period of 2007-2021. The research findings indicate that a one percent increase in social capital has led to a 0.05 percent increase in the human development index. Also, the variables of life expectancy, government size, and economic growth have led to an increase in human development during the investigated period. Therefore, it is recommended that in the OPEC oil exporting countries, instead of paying attention to the rentier activities that lead to the destruction of the economy, the governments should focus on the development of social capital.herefore, the purpose of this research is to investigate the impact of social capital on human development indicators in OPEC member countries by using the econometric

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Human development
  • Opec