سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده - ستانده تک‌منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی،تهران

2 استاد، گروه اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، تهران

3 کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله، سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی استان مازندران به واردات واسطه‌ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. بدین منظور، جدول داده - ستانده مازندران که با استفاده از روش CHARM و به‌کارگیری آمارهای مربوط به حساب‌های ملی و منطقه‌ای سال 1390 و جدول داده - ستانده ملی به‌هنگام شده، مبنای محاسبه میزان وابستگی به واردات (از سایر مناطق کشور و خارج از کشور) بخش‌های اقتصادی مازندران قرار گرفته، و یافته‌های مقاله حاکی از آن است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه‌ای از بعد مبدأ مربوط به بخش‌های ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها و توتون و تنباکو، زراعت و باغداری است؛ بدین معنا که بیشترین عرضه واردات واسطه‌ای محصولات به بخش‌های اقتصادی مازندران توسط پنج بخش مذکور صورت می‌گیرد. بیشترین وابستگی به واردات واسطه‌ای (به طور مطلق) از بعد مقصد به بخش‌های زراعت و باغداری، عمده‌فروشی- خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل جاده‌ای، سایر ساختمان‌ها و دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار تعلق دارد، و نشان می دهد که این بخش‌ها بیشترین نیاز به خرید محصولات واسطه‌ای وارداتی را در فرایند تولید محصولات خود دارند. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش ساختمان، صنعت و کشاورزی رخ می‌دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر یک از سه بخش مذکور به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه‌ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Economic Sectors Dependency on Imports with Emphasis on Origin, Destination and Policy Dimensions Using Single Regional Input-Output Table: The Case Study of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Parisa Mohajeri 1
  • Ali asghar Banouei 2
  • Zohre Farasat 3
  • Leila Momeni 3
1 Assistant Professor, Department of Theoretical Economics, Allameh Tabatabai Faculty of Economics,tehran
2 Professor, Department of Development Economics and Planning, Allameh Tabatabai University of Economics, Tehran
3 MSc, Department of Development Economics and Planning, Allameh Tabatabai University of Economics, Tehran
چکیده [English]

This paper aims to assess the dependency of Mazandaran province on import sectoral intermediates with emphasis on origin, destination and policy. Using CHARM method, 2011 national and regional accounts, and national input-output table, we update the 2011 Input-Output Table of Mazandaran province, and compute the dependency of Mazandaran economic sectors on import from the other provinces and outside the country. The results are as follows: one, sectors like fabrication of coke fuels, products from refining oil and nuclear fuels, manufacture of chemicals and chemical products, manufacture of basic metals, manufacture of food products, beverages and tobacco products, and farming and gardening appear to have the biggest dependency on imports. This means that these sectors supply the biggest share of intermediate imports from origins to Mazandaran economic sectors. Two, the sectors like farming and gardening, wholesale, retailing, repairs of motor vehicles, road transportation, other buildings, animal husbandry, raising silk worm and honey, and hunting fall under imports’ destinations. This means that these sectors are the biggest buyers of intermediate imports, which are imported from the other provinces and outside the country. Third, from the view point of policy implication, our findings show that the greatest dependence on imports occurs in building, industry and agriculture sectors, which means that the intermediate imports will be increased in a faster rate, if policy-makers select each of the mentioned sectors as policy sector in Mazandaran.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Single-Regional Input-Output Table
  • Intermediate Import Dependency
  • Origin
  • Destination
  • Policy
 
-        بانوئی، علی‌اصغر. (1391). ارزیابی شقوق مختلف نحوه منظور کردن واردات و روش‌های تفکیک آن با تأکید بر جدول متقارن سال 1380. سیاست‌گذاری اقتصادی، دوره 4، شماره 8، صص 74-31.
-        پاشا، پگاه؛ بانوئی، علی‌اصغر و بهرامی، جاوید. (1392). تحلیل‌های سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش‌های اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 67، صص 100-81.
-        فراست، زهره (1395). سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
-        فریدزاد، علی و مهاجری، پریسا. (1395). بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از محدودیت عرضه در زیربخشهای صنعت بر سایر بخشهای اقتصادی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 5، شماره 19، صص 185-155.
-        مهاجری، پریسا و فریدزاد، علی. (1393). سنجش آسیب پذیری بخش های اقتصادی از محدودیت واردات؛ کاربردی از ماتریس حسابداری اجتماعی در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی. سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، دوره 2، شماره 4، صص 212-181.
-        Cuihong, Y., & Jiansuo, P. (2007). Import Dependence of Foreign Trade: A Case of China. In 16th International Conference on Input-Output Techniques During July (pp. 2-6).
-        Flegg, A. T., Huang, Y., & Tohmo, T. (2015). Using CHARM to Adjust for Cross-Hauling: the Case of the Province of Hubei, China. Economic Systems Research, 27(3), 391-413.
-        Jiansuo, P., Oosterhaven, J., Dietzencacher, E. and Yang, C. (2008). Export-Driven Growth Pattern Rediscovery: The Decomposition of China’s Imports for 1997-2005. Output Meeting on Managing the Environment, Seville, Spain, 9-11July.
-        Kronenberg, T. (2009). Construction of Regional Input-Output Tables Using Nonsurvey Methods the Role of Cross-Hauling. International Regional Science Review, 32(1), 40-64.
-        Kronenberg, T. (2012). Regional Input-Output Models and the Treatment of Imports in the European System of Accounts (ESA). Review of Regional Research, 32(2), 175-191.
-        Senesen, G. G., & Senesen, Ü. (2001). Reconsidering Import Dependency in Turkey: The Breakdown of Sectoral Demands with Respect to Suppliers. Economic Systems Research, 13(4), 417-428.
Tzimos, C., Papadimitriou I., and. Adamou, N. (2007). The Measurement of Interindustry Linkages with Data Analysis Methods. 16th International Input-Output Conference in Istanbul, Turkey