راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات

از نویسنگان محترم تقاضا می شود

در زمان ارسال مقالۀ اولیه و مقالۀ بازنگری شده، گزارش مشابهت یابی را ارسال نمایند.

 مشخصات نویسندگان به فارسی و انگلیسی، با درج ایمیل و وابستگی سازمانی در فایل جداگانه تهیه و ارسال شود

راهنمای نگارش مقاله


 1. مقاله به زبان فارسی و در نرم افزار مایکروسافت ورد ۲۰۰۷ به بالا و حداکثر در ۲۰ صفحه تدوین شود.
 2. حروفچینی مقاله: حاشیه‌ها از بالا 5/5، پایین 5/5، چپ 4/4 و راست 4/4 سانتیمتر، فونت فارسی متن B Nazanin 11 و فونت انگلیسی 10 Times New Roman و با فاصلهsingle بین خط‌ها و اندازه صفحه A4 انجام شود.
 3. متن اصلی‌ مقاله به‌صورت تک ستونی با قلم (فونت) B Nazanin و در اندازهpt ۱1 و با قلم انگلیسیTimes New Roman در اندازهpt ۱۱ تنظیم شود.
 4. عنوان مقاله، وسط چین با قلم B Trafic ضخیم با اندازه pt۱1 و اسامی نویسندگان مقاله با قلم B Nazanin ضخیم با اندازه pt۱۱ تهیه شود.
 5. چکیده فارسی مقاله حداکثر در200 کلمه و با قلم B Nazanin و اندازه pt10 و چکیده انگلیسی‌ با قلم Times New Roman در اندازه pt۱۱ تنظیم شود.
 6. عناوین مقاله بجز چکیده باید به‌ترتیب شماره‌گذاری شوند؛ به نحوی که عناوین اصلی‌ و عناوین فرعی زیر هر عنوان مشخص شود و شماره‌گذاری با عدد، خط‌تیره و نقطهانجام گیرد.

عنوان همة بخش‌ها با قلم (BYagut11) پررنگ و عنوان زیربخش‌ها با قلم BYagut11 پررنگ تایپ شود. عنوان هر بخش با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ شود. خط اول همة پاراگراف‌ها باید دارای تورفتگی به اندازه cm 7/0 باشد.

مثال:

1.

1-1.

1-2.

1-2-1.

 1. تمام صفحات مقاله باید دارای شماره صفحه به زبان فارسی باشد.
 2. تمام جداول، نمودارها و عکس‌ها دارای عنوان، شماره ومنبع بوده و در متن مقاله به شماره آنها در محل مورد استفاده اشاره شود. از ارسال جداول و نمودارها به‌صورت تصویر خودداری نمایید. همه اعداد در جدول‌ها باید به صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند.

عنوان نمودارها، عکس‌ها و جداول با قلم (فونت) B Nazanin و با اندازه pt11 به صورت وسط چین در بالای جدول و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری شود.

 1. اطلاعات جداول فارسی، به صورت وسط چین با قلم (فونت)B Nazanin و با اندازه pt8تنظیم شود.
 2. اطلاعات جداول انگلیسی، به صورت وسط ‌چین با قلم (فونت) (Times New Roman 8 pt.) تنظیم شود.

جدول1: آزمون

آزمون

نتیجه

اول

50/5521

مأخذ: محاسبات پژوهش

شکل1:  نمونه شکل

 مأخذ: (فونت 10 BNazanin)

 

نحوه نگارش و چیدمان مطالب

مقاله ارسالی‌ شما باید دارای موارد زیر باشد:

۱. صفحه اول: شناسه مقاله

شناسه مقاله باید شامل عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی‌، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، نشانی‌ کامل نویسنده مسئول مکاتبات به فارسی (شامل نشانی‌ پستی، شماره تلفن ثابت، همراه، دورنگار و نشانی‌ الکترونیکی‌)

 1. صفحه دوم:

صفحه دوم مقاله باید شامل موارد زیر باشد:

-          عنوان مقاله به فارسی، نام و نام خانواد‌گی نویسندگان و تعیین نویسنده مسئول در پانویس.

-          چکیده: شامل حداقل ۱۰۰ و حداکثر 200 کلمه که در عین اختصار حاوی هدف، روش کار و نتایج اصلی باشد.

-          کلید واژه: حداقل ۳ و حداکثر ۵ کلمه که با کاما (،) از هم جدا شده باشد.

-          طبقه‌بندی JEL (Times New Roman 11  ایتالیک) که از وب‌سایت اینترنتی زیر قابل استخراج است:

http://www. aeaweb. org/jel/jel_class_system. php

۳. صفحات دیگر مقاله باید به‌طور دقیق شامل عناوین «مقدمه»، «مبانی نظری»، «پیشینه پژوهش»، «مدل و روش برآورد آن»، «داده‌ها و نتایج تجربی‌«، «نتیجه‌گیری» و «منابع» باشد.

 1. صفحه پایانی مقاله نیز باید در برگیرنده چکیده انگلیسی مقاله و ترجمه انگلیسی کلید واژه‌ها باشد.
 2. سپاسگزاری: از اشخاص حقیقی و حقوقی که در راهنمایی یا نگارش مقاله مساعدت نموده‌اند یا در تأمین بودجه و امکانات نقش مؤثری داشته‌اند، سپاسگزاری شود.(حداکثر در چهار سطر)

نحوه ارجاع‌دهی

ضروری است، ارجاع‌دهی هم در داخل متن مقاله و هم در قسمت منابع به شیوه APA انجام پذیرد.

در این خصوص به مهم‌ترین نکاتی که لازم است تا نویسنده در این دو بخش به آن توجه داشته باشد، اشاره نموده و با ارائه مثال‌هایی موضوع را روشن‌تر می‌نماییم.

ارجاع‌های فارسی در متن مقاله باید داخل پرانتز قرار گیرد و به صورت (نام خانوادگی، سال، صفحه) باشد. ارجاع‌های انگلیسی نیز باید به فارسی در متن آورده شود و معادل انگلیسی آن پی‌نوشت شود. توضیحات لازم درباره اصطلاح‌ها و معادل‌های انگلیسی نیز در پی‌نوشت درج شود. در متن به هیچ عنوان نباید عبارات و اصطلاحات انگلیسی ارائه شود، مگر در مورد فرمول‌ها و معادله‌ها.

همه ­ی‌ موارد فارسی پاورقی به صورت راست‌چین با قلم BNazanin و اندازه pt. 10 و پاورقی‌های لاتین به صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازه pt. 10 نوشته شوند.

 1. در داخل متن برای منابعی که یک یا چند نویسنده دارد: (نام خانوادگی نویسنده/نویسندگان، سال: صفحه)
 • برای منابعی که از نوشته دیگران نقل قول شده است: (نقل از. . . . . ، سال، صفحه)
 • برای منابع اینترنتی (نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل HTML، تاریخ یا تاریخ دسترسی به‌صورت روز، ماه، سال)
 • در نقل قول مستقیم باید شماره صفحه داده شود و متنی که رونویسی شده "داخل گیومه" قرار گیرد.
 • در نقل قول‌های غیرمستقیم گذاشتن گیومه الزامی نیست.

1- 1. ارائه چند مثال

-           محمدی، (1387)

-           محمدی و احمدی، (1387)

-          تا سه نویسنده: محمدی، احمدی و محمودی، (1387)

-          بیش از سه نویسنده: محمدی، احمدی، محمودی و همکاران، (1387)

-          نقل قول دست سوم: پیاژه (1973، به نقل از منصور، 1376)

 1. در فهرست منابع

منابع فارسی را با قلم BNazanin و اندازة pt. 12 تایپ و مراجع انگلیسی را با قلم Times New Roman 11 pt. نازک تایپ نمایید.

 • در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی به‌ترتیب حروف الفبای فارسی، سپس، منابع انگلیسی به‌ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.
 • کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/نویسندگان. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.
 • کتابی که به جای مؤلف با عنوان سازمان‌ها یا نهادها منتشر شده است: نام سازمان یا نهاد. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: مؤلف. نوبت ویرایش یا چاپ.

             منابع مقالات به  دو زبان انگلیسی و فارسی در پایان مقاله نوشته شود

 فصلی از یک کتاب یا مقاله‌ای از یک مجموعه مقاله که به‌وسیله افراد مختلف نوشته شده اما مؤسسه یا افراد معینی آن را گردآوری و به چاپ رسانده‌اند:

نام نویسنده/نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام گردآورنده، نام مجموعه مقالات، (شماره صفحه‌هایی که فصل کتاب یا مقاله در آن درج شده). محل نشر: ناشر.

 • کتاب که مؤلف خاصی ندارد: عنوان کتاب. (سال انتشار). محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.
 • کتاب ترجمه‌شده: نام خانوادگی، نام نویسنده/نویسندگان. (سال ترجمه). عنوان کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان. محل نشر: ناشر.
 • پایان‌نامه: نام نگارنده پایان‌نامه. (سال). عنوان پایان‌نامه. ذکر پایان‌نامه بودن منبع. دانشگاه.
 • مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال). عنوان مقاله. نام نشریه. صاحب امتیاز، سال، دوره یا شماره، شماره صفحه‌‌هایی که مقاله در آن درج شده است.
 • مقاله‌های چاپ‌شده در روزنامه‌ها: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال، روز ماه). عنوان مقاله. نام روزنامه، شماره صفحه.
 • مقاله ترجمه‌شده: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال). عنوان مقاله. نام خانوادگی مترجم با ذکر عنوان مترجم. نام نشریه‌ای که مقاله ترجمه‌شده در آن درج شده. صاحب امتیاز، سال، دوره یا شماره، شماره صفحه‌ها.

2-1. ارائه چند مثال

2-1-1. کتاب با یک نویسنده

-          کریمی، یوسف. (1375). روان‌شناسی اجتماعی: نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها. تهران: نشر ارسباران.

-          کریمی، یوسف. (1382). روان‌شناسی اجتماعی: نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم). تهران: نشر ارسباران.

-          وین رایت، ویلیام (بی تا). عقل و دل. ترجمه محمدهادی شهاب (1386). قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی.

2-1-2. کتاب با دو نویسنده

-          مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

-          مارشال، ک. و راسمن، گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

2-1-3. کتاب با سه نویسنده

-          سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1376). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

-          در متون فارسی کمتر منبعی را می‌توان پیدا کرد که بیش از سه نویسنده داشته باشد، ولی در متون انگلیسی منابع با بیش از سه نویسنده به‌طور مکرر مشاهده می‌شود. صاحب‌نظران معتقدند که برای منابع با بیش از سه نویسنده پس از نام نویسنده سوم "و همکاران" نوشته شود.

2-1-4. مقاله: مجله

-          اسدالهی، قربانعلی؛ یعقوبی، محمد و سلیمانی، بهرام. (1372). بررسی میزان مردودی و قبولی با رتبه تولد در دانش‌آموزش مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی
67-1366. پژوهش‌های روانشناختی، دوره2، شماره 1و 2، صص 26-32.

2-1-5. مقاله: مجموعه مقالات همایش‌ها

-          خامسان، احمد. (1386). چالش‌‌های ایجاد برنامه‌های دکتری برخط. مجموعه مقالات همایش تأملی بر دوره‌های دکتری ایران (صص 24-35). مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، تهران، اردیبهشت 1386، دانشگاه پیام نور.

2-1-6. مقاله: کتاب‌های ویرایش‌شده

-          کتاب ویرایش‌شده کتابی است که هر فصل آن توسط یک یا چند نویسنده نگارش شده، ولی مسئولیت کل کتاب به عهده ویراستار(ان) است که مسئولیت تنظیم مطالب را بر عهده دارند.

-          گیبس، گراهام. (2003). ده سال بهبود یادگیری دانش‌آموز. کریس راست (ویراستار): بهبود یادگیری دانش‌آموز، (صص9 - 26). بریتانیا: انتشارات دانشگاه آکسفورد.

2-1-7. مقاله: برخط (آنلاین/ اینترنتی)

-          دیلمقانی، میترا. (بی تا). دانشگاه‌های مجازی: چالش‌ها و ضرورت‌ها. مقاله ارائه‌شده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران. بازیابی‌شده در 12 اردیبهشت 1385.

2-1-8. استناد به اینترنت

Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F. (1995). The death of biomedical journal. BMJ.; 310: 1387 -90. Available from:

http:// www. bmj. com/bmj/archive. Accessed September 26, 1996.

-          در استناد به منابع اینترنتی، در انتها، تاریخ دسترسی به منبع نیز قید شود.

2-1-9. منابع چاپ نشده: پایان‌نامه‌ها و گزارش‌های پژوهشی

-          خامسان، احمد. (1374). بررسی مقایسه‌ای ادراک خود در زمینه تحول و سلامت روانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.

-          خامسان، احمد؛ آیتی، محسن و تفضلی، عباس. (1380). بررسی مشکلات و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه بیرجند. گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند.

2-1-10. منبع‌نویسی وقتی نویسنده شخص نیست

-          معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان. (1387). جوانان، روابط خانوادگی و نسلی. تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان.

2-1-11. منبع‌نویسی از یک نویسنده با بیش از یک اثر در یک‌سال

-          کریمی، یوسف. (1387 الف). روان‌شناسی اجتماعی. تهران: رشد.

-          کریمی، یوسف. (1387 ب). روان‌شناسی شخصیت. تهران: آگاه.

فایل راهنمای نویسندگان را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید.

 

دانلود فرم تضاد منافع

 در راستای مدیریت سبز، نشریه به صورت کاغذی چاپ نمی شود و علاقمندان می توانند فایل مقالات را دانلود نمایند.