درباره نشریه

   مجله "سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی" از اسفند سال 1392 با صاحب امتیازی دانشگاه الزهرا (س)  منتشر می‌شود.

این نشریه طبق نامه شماره 326151/18/3 مورخ 1400/12/07 از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دارای مجوز چاپ با عنوان جدید  تحلیل‌های اقتصادی توسعه ایران است.

 نشریه با انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران تفاهم نامه همکاری منعقد نموده است.

 •            کشور محل چاپ : ایران
 •          ناشر دانشگاه الزهرا
 •          شروع انتشار: اسفندماه سال 1392
 •          فرمت چاپی و الکترونیکی
 •          شاپای چاپی: 23832118
 •          شاپای الکترونیکی2538-158X
 •         قابل دسترسی ازmagiran.com,Doaj, noormags.ir,  civilica.com academia.edu
 •          ضریب تأثیر(ISC): 0.063
 •          وضعیت چاپ: الکترونیکی
 •          نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه
 •          دسترسی قبلیبلی
 •          زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 •          حوزه  تخصصیاقتصاد
 •          نوع مجلهعلمی تخصصی
 •          هزینه داوری مقاله: بله
 •          دسترسی رایگان و آزاد به مقالاتبلی
 •          نمایه شدهبلی
 •          نوع  داوریداوری بدون نام و حداقل 2 داور
 •       زمان بررسی اولیهحداکثر 10 روز
 •          زمان داوریحداقل 9 هفته