دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 23، فروردین 1402 
بکارگیری روش های حذف فرضی و متعارف در سنجش ارزش افزوده در تجارت: نتایج یکسان یا متفاوت؟

صفحه 123-142

10.22051/ieda.2023.45164.1376

افسانه شرکت؛ علی اصغر بانویی؛ سمیه شاه حسینی؛ فاطمه بزازان؛ آذین کیانی راد


اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در ایران: رهیافت تحلیل فضایی

صفحه 247-268

10.22051/ieda.2023.45142.1374

مریم السادات میرهادی؛ محمود محمود زاده؛ صالح قویدل دوستکویی؛ مهدی فتح آبادی