اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در ایران: رهیافت تحلیل فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

2 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

چکیده

 
هدف این مقاله ارزیابی اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان‌های کشور در چهارچوب الگوی پانل فضایی ایستا و پویا در  31 استان طی دوره 1390 تا 1399 است. یافته‌ها نشان داد اثر نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان‌های ایران مثبت است که این نتیجه با پژوهش‌های انجام یافته در این زمنیه سازگار است. افزون بر این، درآمد سرانه اثر منفی بر قیمت مسکن دارد و این موضوع بیانگر عدم‌جانشینی هزینه خوراکی و غیرخوراکی در سبد هزینه خانوار و نیاز به نقدینگی زیاد جهت تأمین مسکن است. این یافته نیز با نتایج برخی پژوهش‌ها همسو است. ارزیابی اثرات سرریز قیمت مسکن در استان‌های ایران، با بهره‌مندی از مدل‌های پانل فضایی ایستا و پویا، نشان داد تغییر قیمت مسکن با وقفه در یک استان بر قیمت مسکن در استان‌های همسایه تأثیر دارد. این نتیجه قابلیت تسری شوک مسکن را در سطح کشور تایید می‌کند. همچنین شواهد نشان داد اثر بلندمدت سرریز نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن ناپایدار و در مقابل در کوتاه‌مدت این اثر مثبت است. بنابراین اثر کل نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت است و ثبات در بازار ارز به بهبود شرایط بازار مسکن کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Real Exchange Rate on Housing Prices in Iran: A Spatial Analysis Approach

نویسندگان [English]

 • Maryamalsadat Mirhadi 1
 • Mahmod Mahmodzadeh 2
 • Salleh Ghavidel 2
 • Mehdi Fathabadi 3
1 Ph.D. Student, Department of Economic, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Associate Professor, Department of Economic, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economic, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

The aim of this article is to assess the effects of the real exchange rate on housing prices in 31 provinces of Iran by of the static and dynamic spatial panel model framework over the period of 2011 to 2020. The findings indicate a positive effect of the real exchange rate on housing prices in the provinces of Iran, which is consistent with the research conducted in this area. In addition, per capita income has a negative effect on housing prices, indicating the non-substitutability of food and non-food expenses in the household expenditure basket and the need for significant liquidity to afford housing. This finding is in line with the results of some other studies. Evaluating the spillover effects of housing prices in the provinces of Iran using static and dynamic spatial panel models demonstrates that a change in housing prices in one province affects housing prices in neighboring provinces. This result confirms the ability of housing shocks to spread at the national level. Furthermore, the evidence shows that the long-term spillover effect of the real exchange rate on housing prices is unstable, while in the short term, this effect is positive. Therefore, the overall effect of the real exchange rate on housing prices is positive in both the short and long term, and stability in the foreign exchange market will contribute to improving the housing market conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Real Exchange Rate
 • Housing Price
 • Spatial Analy
 • Iran
 • منابع

  • اصلانی، پروانه و اسداالهی، آویده. (1394). ارزیابی اثرگذاری کانال­های تحریمی اقتصادی بر قیمت مسکن ایران. فصلنامه اقتصاد مسکن، 52، 134-107.
  • اکبرنژاد، زکیه  و  عیوضی، حمید. (1395). تحلیل  تاثیر شوک های قیمتی  بازارهای رقیب بازار مسکن بر متغیر قیمت مسکن. فصلنامه اقتصاد مسکن، 57، 100-77.
  • اکبری، نعمت اله؛ مبینی دهکردی، مصطفی؛ کمالیان، علیرضا و قاراخانی، سلمان. (1396). بررسی و تحلیل اثر سیاست­های مالیاتی بر رشد شهرنشینی در اقتصاد ایران. اقتصاد شهری، 2(1)، 36-19.
  • امجدی، محمدحسین؛ شکیبایی، علی‌رضا و جلایی، سید عبدالمجید. (1401). تاثیر نرخ ارز، نااطمینانی نرخ ارز و پاندمی کووید بر قیمت مسکن: مطالعه موردی شهر تهران. پژوهش های اقتصادی ایران، 27 (92)، 241-213.
  • ایزدخواستی، حجت؛ عرب­مازار، عباس و احمدی، خلیل. (1398). تحلیل عوامل کلان اقتصادی موثر بر شاخص توان پذیری مسکن در مناطق شهری ایران: با تاکید بر نقش دولت. فصلنامه علمی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8(29)، 41-71.
  • پریور، اورانوس و حسنی، محبوبه. (1395). ارزیابی پویایی­های رابطه بازار ارز، بازار سهام و بازار مسکن در ایران با استفاده از یک مدل گارچ چند متغیره. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 8(14)، 29-17.
  • حسن گودرزی، سپیده و آرمان مهر، محمد رضا. (1397). تحلیل بازار مسکن و پیش­بینی قیمت آن تا سال 1405: مطالعه موردی شهر تهران. بررسی مسائل اقتصاد ایران، 2(5) ، 101-79.
  • خلیلی عراقی، سید منصور؛ کمیجانی، اکبر؛ مهرآرا، محسن و عظیمی، سیدرضا. (1392). اثر انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در ایران با استفاده از مدل وقفه فضایی و داده‌های ترکیبی. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 21(67) ، 48-25.
  • متوسلی، محمود، محمدی، شاپور، و درودیان، حسین. (1389). تحلیل تسری نوسانات قیمت مسکن بین مناطق مختلف شهر تهران با استفاده از الگوی خود رگرسیون فضایی تلفیقی و الگوی تصحیحی خطای برداری. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 1، 131-113.
  • طالبلو، رضا؛ محمدی، تیمور و پیردایه، هادی. (1395). تحلیل انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در استان‌های ایران، رهیافت اقتصاد سنجی فضایی. پژوهشنامه اقتصادی، 17(66)، 95-55.
  • عباسی، مریم؛ موسوی، سید نعمت االه و امینی­فرد ، عباس. (1400). بررسی آثار تکانه­های ناشی از تحریم­های اقتصادی بر بخش ساختمان در ایران (رویکرد مدل خود رگرسیون برداری ساختاری). مدل­سازی اقتصاد سنجی، 6(1)، 77-98.
  • قلی‌زاده، علی‌اکبر، ابراهیمی، محسن و کمیاب، بهناز. (1394). استراتژی تخصیص بهینه دارایی‌ها در حضور بازار مسکن. فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، 6(21)، 151-119.
  • مرکز آمار ایران. (1399)، داده‌ها و اطلاعات آماری، طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار.
  • هاتفی مجومرد، مجید و مهرآرا، محسن. (1398). مهاجرت حباب میان بازار ارز و بازار مسکن. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 20(77)، 102-67.
  • Abbasi, M., Mousavi, S. N., & AminiFard, A. (2021). Investigating the impact of economic sanctions shock on the construction sector in Iran (SVAR Approach). Journal of Econometric Modelling6(1), 77-98. (in Persian).
  • Akbari, N., Mobini Dehkordi, M., Kamalian, A., & Gharakhani, S. (2018). An analysis of the effects of tax policies on urbanization growth in Iran. Urban Economics2(1), 19-36. (in Persian).
  • Akbarnejad, Z., & Ayouzi, H. (2016). Analysis of the effect of price shocks on the housing price variable of competing housing markets. Journal Housing Economics, 57, 77-100. (in Persian).
  • Amjadi, M. H., Shakibaei, A. R., & Jalaee, S. A. (2022). The impact of exchange rate uncertainty and covid-19 pandemic on house prices in Tehran. Iranian Journal of Economic Research27(92), 213-241. (in Persian).
  • Aslani, P. & Asadollahi, A. (2015). Evaluating the effect of economic sanctions channels on housing prices in Journal Housing Economy, 52, 107-134. (in Persian).
  • Atalay, K., & Edwards, R. (2022). House prices, housing wealth and financial well-being. Journal of Urban Economics129, 103438.
  • Bahmani-Oskooee, M., & Wu, T. P. (2018). Housing prices and real effective exchange rates in 18 OECD countries: a bootstrap multivariate panel Granger causality. Economic Analysis and Policy60, 119-126.
  • Eichengreen, B. (2008). The real exchange rate and economic growth. Social and Economic Studies,56(4), 7-20.
  • Elhorst, J. P. (2010). Dynamic panels with endogenous interaction effects when T is small. Regional Science and Urban Economics40(5), 272-282.
  • Elhorst, J. P. (2014). Handbook of Regional Science. (M. M. Fischer and P. Nijkamp, Eds.), Handbook of Regional Science, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
  • Gholizadeh, A., Ebrahimi, M., & Kamyab, B. (2015). Allocation Strategy under housing market. Journal of Economic Modeling Research, 6(21), 119-151. (in Persian).
  • Gomez-Gonzalez, J. E., Gamboa-Arbeláez, J., Hirs-Garzón, J., & Pinchao-Rosero, A. (2018). When bubble meets bubble: Contagion in OECD countries. The Journal of Real Estate Finance and Economics56, 546-566.
  • HasanGoodarzi, S., & Armanmehr, M. (2019). Market analysis and forecasting of housing prices in Tehran. Journal of Iranian Economic Issues5(2), 79-103. (in Persian).
  • Hatefi Madjumerd, M., & Mehrara, M. (2020). Bubble Migration between the foreign exchange market and the housing market. Economics Research20(77), 67-102. (in Persian).
  • Izadkhasti, H., Arabmazar, A., & Ahmadi, K. (2019). Analysis the effects of macroeconomic factors on the housing accessibility index in urban areas of Iran: emphasizing the role of government. Journal of Applied Economics Studies in Iran8(29), 41-71. (in Persian).
  • Kandil, M. (2000). The asymmetric effects of exchange rate fluctuations: Theory and evidence from developing countries. IMF Working Paper, (Washington: International Monetary Fund), 1-31.
  • Katrakilidis, C., & Trachanas, E. (2012). What drives housing price dynamics in Greece: New evidence from asymmetric ARDL cointegration. Economic Modelling29(4), 1064-1069.
  • Kelejian, H. H., & Prucha, I. R. (2007). The relative efficiencies of various predictors in spatial econometric models containing spatial lags. Regional Science and Urban Economics37(3), 363-374.
  • Khalili Eraghi, S. M., Komijani, A., Mehrara, M., & Azimi, S. (2013). Spatial diffusion effect of housing price changes in Iran using spatial lag model and composite data. Economic Research and Policy, 21(67), 25-48. (in Persian).
  • Kim, Y. S. (2011). Housing price convergence in Korea: Do purchase price and Jeonse price have in common?. Korea and the World Economy12(1), 211-238.
  • Larry, , Slaydon, J. & Natarajan, A. (2017). Currency volatility and trade factors driving housing prices in India. Journal of Finance and Accountancy, 26, 1-10.
  • LeSage, J., & Pace, R. K. (2009). Introduction to spatial econometrics. Chapman and Hall/CRC.
  • Mayer, C. J., & Somerville, C. T. (1996). Regional housing supply and credit constraints. New England Economic Review, 39, 39-51.
  • Meen, G. (1999). Regional house prices and the ripple effect: a new interpretation. Housing Studies14(6), 733-753.
  • Meen, G.(2002) Housing, random walks, complexity and the macroeconomy. In: O'Sullivan, T. and Gibb, K. (eds.) Housing economics and public policy. Real estate issues. Wiley-Blackwell, Oxford, 90-109.
  • Monkkonen, P., Wong, K., & Begley, J. (2012). Economic restructuring, urban growth, and short-term trading: The spatial dynamics of the Hong Kong housing market, 1992–2008. Regional Science and Urban Economics42(3), 396-406.
  • Motavasseli, M., Mohammadi, S., & Doroudeyan, H. (2010). Diffusion of house price dynamics in Tehran: using spatial autoregressive and vector error-correction models. QJER, 10 (1), 113-131. (in Persian).
  • (2021). Cost of Living Index by Country, https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp.
  • Obstfeld, M., & Rogoff, K. (1995). The mirage of fixed exchange rates. Journal of Economic Perspectives9(4), 73-96.
  • Ogeck, J. K. A., Okyere, F., & Amoah, E. K. (2019). Effects of exchange rate volatility on real estate prices in developing economies, a case of Ghana. Advances in Social Sciences Research Journal6(11), 268-287.
  • Payne, J. E. (2012). The long-run relationship among regional housing prices: An empirical analysis of the US. Journal of Regional Analysis & Policy42(1), 28-35.
  • Poterba, J. M., & Summers, L. H. (1987). Finite lifetimes and the effects of budget deficits on national saving. Journal of Monetary Economics, 20(2), 369-391.
  • Parivar, O., & Hassani, M. (2017). evaluation of the dynamic relationship between foreign exchange market, stock market and the housing market in Iran using a multivariate GARCH model. Economics and Business Research8(14), 17-29. (in Persian).
  • Ratcliffe, A. (2010). Housing wealth or economic climate: Why do house prices matter for well-being?. Centre for Market and Public Organisation, University of Bristol.
  • Riddel, M. (2011). Are housing bubbles contagious? A case study of Las Vegas and Los Angeles home prices. Land Economics87(1), 126-144.
  • Sumer, L., & Özorhon, B. (2020). The exchange rate effect on housing price index and REIT index return rates. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi12(22), 249-266.
  • Taleblou, R., Mohammadi, T., & Pirdayeh, H. (2017). Analysis of spatial diffusion of housing price changes in iranian provinces; spatial econometrics approach. Economics Research17(66), 55-95. (in Persian).
  • Tripathi, S. (2019). Macroeconomic determinants of housing prices: a cross country level analysis. MPRA paper, No 98089.
  • Ya-Chen, L., & Shuai, Z. (2012). Econometric analysis on the relationship between RMB exchange rate and real estate price by VAR model. In Second International Conference on Science and Social Research, 428-430.
  • Yamaka, W., Liu, J., Li, M., Maneejuk, P., & Dinh, H. Q. (2022). Analyzing the Causality and Dependence between Exchange Rate and Real Estate Prices in Boom-and-Bust Markets: Quantile Causality and DCC Copula GARCH Approaches. Axioms11(3), 113.