اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت ریسک‌ اقتصادی و مالی بر توزیع درآمد: رهیافت ARDL PANEL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار اقتصاد، دانشکده‌ی کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

عوامل متعددی بر توزیع درآمد یک جامعه اثرگذار هستند. یکی از این عوامل، ریسک­های مختلف مانند ریسک اقتصادی و ریسک مالی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر ریسک­های اقتصادی و مالی بر توزیع درآمد در کشورهای گروه دی هشت (D8) می­باشد. برای تخمین مدل از روش پانل ARDL در دوره زمانی 2010-2020 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داده است که هر دو متغیر ریسک مالی و اقتصادی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت داشته اند. این امر به معنای این است که با افزایش سطح ریسک و بی­ثباتی در کشورها، توزیع درآمد در آنها بدتر شده و شکاف درآمدی بیشتری ایجاد می­شود. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص باز بودن تجاری نیز اثر مثبت بر ضریب جینی کشورها داشته است. به عبارت دیگر، رشد تولید سرانه و باز شدن اقتصاد موجب ایجاد فرصت­های درآمدی بیشتری برای ثروتمندان شده و شکاف درآمدی افزایش یافته است. متغیر مخارج دولت، اثر منفی و معنادار بر ضریب جینی داشته است. به این ترتیب می­توان گفت که سیاست­های مالی دولت در این کشورها، هم راستا با توزیع برابر درآمد بوده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Long-Term and Short-Term Effects of Economic and Financial Risk on Income Distribution: PANEL ARDL Approach

نویسندگان [English]

 • Ramezan Hosseinzadeh 1
 • Hadi Keshavarz 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Assistant professor, School of Business and Economics, Persian Gulf University, Busheher, Iran
چکیده [English]

Several factors affect the distribution of income in a society. One of these factors is risks such as economic and financial risk. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of economic and financial risks on income distribution in D8 countries. PANEL ARDL method during 2010-2020 is used to estimate the model. The estimation results of the model have shown that both financial and economic risks have a negative and significant effect on the Gini coefficient in the short term and in the long term. This means that with the increase in the level of risk and instability in countries, the distribution of income in them worsens and a greater income gap is created. Also, the variables of GDP per capita and trade openness index also had a positive effect on the Gini coefficient of countries. In other words, the growth of per capita GDP and the openness of the economy have created more income opportunities for the rich groups and the income gap has increased. The government expenditure had a negative and significant effect on the Gini coefficient. In this way, it can be said that the financial policies of the government in these countries have been in line with the equal distribution of income.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Risk
 • Financial Risk
 • Gini Coefficient
 • PANEL ARDL
 • D8 Countries
 • منابع

  •  ادیب پور، مهدی و محمدی ویایی، آزاده. (1395). اثر فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد. سیاست های راهبردی و کلان، (4)14، 168-153.
  • افقه، سید مرتضی و غرافی، مائده. (1394). نابرابری آموزش بر توزیع درآمد در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 4(16)، 179-203.
  • پیرائی، خسرو و بلیغ، نفیسه. (1392). رابطه توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 15(3)، 1-21.
  • جلالی، ام البنین؛ انصاری سامانی، حبیب و هاتفی مجومرد، مجید. (1396). اثر ریسک سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران. پژوهش­های رشد و توسعه پایدار، (4)17، 174-157.
  • حیدری، حسن و حسن زاده، اکبر. (1395). رابطه نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در ایران. رفاه اجتماعی، ۱۶(۶۳)، ۱۲۵-۸۹.
  • حیدری، حسین؛ ابونوری، اسمعیل؛ جعفری صمیمی، احمد و نادمی، یونس. (1400). برآورد نابرابری درآمد و فقر شهری و روستایی استان هرمزگان در مقایسه با کل کشور. فصلنامه علمی مدلسازی اقتصادی، 15(53)، 1-24.
  • خداپرست داودی، آزاده. (1392). هزینه­های دولت و کاهش فقر و نابرابری. سیاست‌های راهبردی و کلان، 1(4)، 37-50.
  • زارع، محمد حسن؛ انصاری سامانی، حبیب؛ نامداری، سیمین، محمودی، زهرا. (1400). تأثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه: رهیافت پنل پویا. اقتصاد و تجارت نوین، 16(1)، 60-80.
  • زروکی، شهریار؛ عبدی سیّدکلایی، محمد و یوسفی بارفروشی، آرمان. (1400). تحلیل نقش بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمد در ایران. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار), 21(4)، 37-66.
  • زروکی، ‌شهریار؛ یوسفی ‌بارفروشی، ‌آرمان و مهری‌کارنامی، ‌یاسر. (1400). اثر شکاف نرخ‎ ارز و نامتقارنیِ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در ایران. نظریه های کاربردی اقتصاد، 24(7)، 117-148.
  • شاکری، عباس و جهانگرد، اسفندیار. (1391). اثر غیرخطی تورم بر نابرابری ‌درآمد در ایران. پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 13(4)، 27-53.
  • شاکری، عباس و مالکی، امین. (1388). تحول در اندیشه توزیع درآمد در قرن بیستم. پژوهشنامه اقتصادی، 9(14)، 57-88.
  • شاه آبادی، ابوالفضل و ساری گل، سارا. (1394). تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته منتخب. فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد، 2(1)، 63-82.
  • فطرس، محمدحسن و معبودی، عیسی. (1387). رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری مخارج مصرفی. رفاه اجتماعی، 40(11)، 341-366.
  • کفایی، سیدمحمدعلی و درستکار، عزت الله. (1386). تاثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد در ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 9(30)، 53-76.
  • مرادی، فاطمه؛ جعفری، محمد و فتاحی، شهرام. (1400). تأثیر شاخص فلاکت و کنترل فساد بر نابرابری درآمد؛ با رویکرد کوانتایل. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 10(40)، 241-279.
  • منجذب، محمدرضا و دهقانی، لیلا. (1398). برآورد ظرفیت بیمه عمر در ایران با رویکرد پانل ARDL. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، ۱۰ (۳۷)، ۳۹-۶۷.
  • هاتفی مجومرد، مجید؛ ظاهری عبده­وند، عزیز و صادقی، علی. (1398). بررسی عوامل مؤثر در نابرابری درآمد در ایران با تأکید بر عمق مالی و آموزش. فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، 12(42)، 695-720.

   

  • Afghah, M., Gharafi, M., & Basirat, M. (2016). A study on the effect of education inequality on income distribution in Iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 4(16), 179-203. (in Persian).
  • Aye, G. C., Gozgor, G., & Gupta, R. (2020). Dynamic and asymmetric response of inequality to income volatility: The case of the United Kingdom. Social Indicators Research147, 747-762.
  • Azzimonti, M. (2011). Barriers to investment in polarized societies. American Economic Review101(5), 2182-2204.
  • Baumol, W. J. (2007). On income distribution and growth. Journal of Policy Modeling, 29(4), 545–548.
  • Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. Journal of Economic Growth12, 27-49.
  • Berg, A., Ostry, J. D., Tsangarides, C. G., & Yakhshilikov, Y. (2018). Redistribution, inequality, and growth: new evidence. Journal of Economic Growth23, 259-305.
  • Berisha, E., Gupta, R., & Meszaros, J. (2020). The impact of macroeconomic factors on income inequality: Evidence from the BRICS. Economic Modelling91, 559-567.
  • Berisha, E., Gupta, R., & Meszaros, J. (2020). The impact of macroeconomic factors on income inequality: Evidence from the BRICS. Economic Modelling91, 559-567.
  • Besley, T., & Persson, T. (2014). Why do developing countries tax so little? Journal of Economic Perspectives28(4), 99-120.
  • Bigsten, A., & Durevall, D. (2006). Openness and wage inequality in Kenya, 1964–2000. World Development34(3), 465-480.
  • Chatterjee, S., & Turnovsky, S. J. (2012). Infrastructure and inequality. European Economic Review56(8), 1730-1745.
  • Chiu, Y. B., & Lee, C. C. (2019). Financial development, income inequality, and country risk. Journal of International Money and Finance93, 1-18.
  • Chongvilaivan, A., & Kim, J. (2016). Individual income inequality and its drivers in Indonesia: A Theil decomposition reassessment. Social Indicators Research126, 79-98.
  • De Haan, J., Pleninger, R., & Sturm, J. E. (2018). Does the impact of financial liberalization on income inequality depend on financial development? Some new evidence. Applied Economics Letters25(5), 313-316.
  • Delis, M. D., Hasan, I., & Kazakis, P. (2014). Bank regulations and income inequality: Empirical evidence. Review of Finance18(5), 1811-1846.
  • Demirguç-Kunt, A., & Levine, R. (2009). Finance and inequality: Theory and evidence.  Rev. Financ. Econ.1(1), 287-318.
  • Ditta, A., & Hayat, M. A. (2017). Macroeconomic instability and its role on income inequality in developing countries. Pakistan Economic and Social Review55(2), 613-636.
  • Dreher, A., & Gaston, N. (2008). Has globalization increased inequality? Review of International Economics16(3), 516-536.
  • Fang, J., Gozgor, G., Paramati, S. R., & Wu, W. (2021). The impact of tourism growth on income inequality: Evidence from developing and developed economies. Tourism Economics27(8), 1669-1691.
  • Fotros, M. H., & Maaboudi, R. (2011). Relationship between income inequality and expenditure inequality. Social Welfare, 11(40), 341-365. (in Persian).
  • Furceri, D., & Ostry, J. D. (2019). Robust determinants of income inequality. Oxford Review of Economic Policy35(3), 490-517.
  • Gozgor, G., & Ranjan, P. (2017). Globalisation, inequality and redistribution: Theory and evidence. The World Economy40(12), 2704-2751.
  • Hatefi Madjumerd, M., Zaheri Abdevand, A., & Sadeghi, A. (2020). Investigating the factors affecting income inequality in Iran with emphasis on financial depth and education. Quarterly Journal of Monetary and Banking Research, 12(2), 695-720. (in Persian).
  • Heidari, H., & Hassanzadeh, A. (2017). Investigating the relationship between income inequality and economic growth in Iran. Social Welfare, 16(63), 89-125. (in Persian).
  • Heidari, H., Aboonoori, E., Jafari Samimi, A., & Nademi, Y. (2021). Estimation of urban and rural poverty and inequality concerning Hormozgan Province compared with the country as a whole. Economic Modelling, 15(53), 1-24. (in Persian).
  • Helpman, E., Itskhoki, O., & Redding, S. (2010). Inequality and unemployment in a global economy. Econometrica78(4), 1239-1283.
  • Jalali, O., Ansari Samani, H., & Hatefi Madjumerd, M. (2017). The effect of political risk on foreign direct investment in Iran. Economic Growth and Development Research, 8(29), 157-174. (in Persian).
  • Kafaei, M. A., & Ezzatolah, D. (2007). Formal education and income distribution. Iranian Journal of Economic Research, 9(30), 53-76. (in Persian).
  • Keefer, P., & Knack, S. (2002). Polarization, politics and property rights: Links between inequality and growth. Public Choice, 111, 127–154.
  • Khodaparast, M., & Davoodi, A. (2014). Public expenditures, poverty and inequality. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 1(4), 37-50. (in Persian).
  • Lee, C. C., & Lee, C. C. (2018). The impact of country risk on income inequality: A multilevel analysis. Social Indicators Research136(1), 139-162.
  • Lee, C. C., & Wang, E. Z. (2021). Economic complexity and income inequality: Does country risk matter? Social Indicators Research, 154(1), 35-60.
  • Lee, C. C., Lee, C. C., & Lien, D. (2020). Income inequality, globalization, and country risk: A cross-country analysis. Technological and Economic Development of Economy, 26(2), 379-404.
  • Lee, K. K., & Vu, T. V. (2020). Economic complexity, human capital and income inequality: a cross-country analysis. The Japanese Economic Review71, 695-718.
  • Luo, C., Li, S., & Sicular, T. (2020). The long-term evolution of national income inequality and rural poverty in China. China Economic Review62, 101465.
  • Melki, M. (2022). Inequality and investment: The role of institutions. Economic Modelling108, 105736.
  • Mohammadi Viaei, A. (2016). The effects of corruption on economic inequality income distribution. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 4(14), 153-168. (in Persian).
  • Monjazeb, M. R., & Dehgani, L. (2019). Estimation of life insurance capacity in Iran a panel ARDL approach. Journal of Economic Modeling Research, 10 (37), 39-67. (in Persian).
  • Moradi, F., Jafari, M., & Fatahi, S. (2022). The impact of misery index and corruption control on income inequality (with the Quantile Approach). Journal of Applied Economics Studies in Iran, 10(40), 241-279. (in Persian).
  • Nanziri, L. E., & Wamalwa, P. S. (2021). Finance for SMEs and its effect on growth and inequality: evidence from South Africa. Transnational Corporations Review13(4), 450-466.
  • Pesaran, M. H, Shin, Y. & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621–634. (in Persian).
  • Piraei, K., & Baligh, N. (2013). The Relationship between financial developments and income inequality in Iran. The Economic Research (Sustainable Growth and Development), 15 (3), 1-21. (in Persian).
  • Ravallion, M. (2010). Do poorer countries have less capacity for redistribution? Journal of Globalization and Development1(2), 0000102202194818371105.
  • Raza, S. A., Shahbaz, M., & Paramati, S. R. (2017). Dynamics of military expenditure and income inequality in Pakistan. Social Indicators Research131, 1035-1055.
  • Sarel, M. M. (1997). How macroeconomic factors affect income distribution: The cross-country evidence. International Monetary Fund.
  • Shahabadi, A., & Sarigol, S. (2015). The effect of intellectual property rights on income inequality in selected developed and developing countries. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(1), 63-82. (in Persian).
  • Shakeri, A., Jahangard, E., & Aghlami, S. (2012). The nonlinear effect of inflation on income inequality in Iran. The Economic Research (Sustainable Growth and Development), 13 (4), 27-53. (in Persian).
  • Shakeri, A., & Maleki, A. (2009). Income distribution evolution in twentieth century (Departure from functional to personal distribution theories). Economics Research, 9(35), 57-88. (in Persian).
  • Sharma, B., & Abekah, J. (2017). Foreign direct investment, foreign aid and incomes inequality: Empirical insights from African and South American countries. Transnational Corporations Review9(1), 1-7.
  • Slottje, D. J., & Raj, B. (Eds.). (1998). Income inequality, poverty, and economic welfare. Springer Science & Business Media.
  • Vu, T. V. (2022). Unbundling the effect of political instability on income redistribution. European Journal of Political Economy75, 102189.
  • Vu, T. V. (2022). Unbundling the effect of political instability on income redistribution. European Journal of Political Economy75, 102189.
  • Wu, W., Wang, L., Erzurumlu, Y. O., Gozgor, G., & Yang, G. (2022). Effects of country and geopolitical risks on income inequality: evidence from emerging economies. Emerging Markets Finance and Trade58(15), 4218-4230.
  • Zare, M. H., Ansari Samani, H., Simin, N., & Mahmoodi, Z. (2021). The effect of economic, political and financial risk on capital flight: dynamic panel approach. New Economy and Trade, 16(1), 95-127. (in Persian).
  • Zaroki, S., Abdi Seyyedkolaee, M., Yousefi Barfurushi, A. (2020). Analyzing the role of macroeconomic instability on income inequality in Iran. The Economic Research (Sustainable Growth and Development), 21(4), 37-66. (in Persian).
  • Zaroki, S., Yousefi Barfurushi, A., & Mehri Karnami, Y. (2020). The effect of black market premium and asymmetric inflation and unemployment on income inequality in Iran. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 7(1), 117-148. (in Persian).