تاثیر شکنندگی دولت بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای OPEC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر شکنندگی دولت ها بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای OPEC طی دوره زمانی 2020-2006 می پردازد. آگاهی هر چه بیشتر نسبت به عوامل موثر بر جذب سرمایه­گذاری خارجی به منظور اتخاذ تصمیم­های مناسب و برنامه­ریزی جهت بهبود در دستیابی به سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر امنیت محیط سرمایه­گذاری، تأثیر مؤلفه­های شاخص دولت­شکننده بر جریان ورودی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش داده­های تابلویی و نرم افزار STATA17 استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می­دهد که شاخص شکنندگی کل FSI تأثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهای مورد بررسی دارد. همچنین در بررسی تاثیر مؤلفه های مختلف شاخص شکنندگی دولت (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی/ انسجام) تنها شاخص سیاسی و انسجام دارای تاثیر معنادار و منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد و تاثیر مؤلفه­های اقتصادی و اجتماعی بر جریان ورودی FDI در این پژوهش معنادار نمی­باشد. نتایج نشان می­دهد که نااطمینانی که در فضای سیاسی کشورهای مورد بررسی وجود دارد، جذب سرمایه­گذاری خارجی را در کشورهای مورد بررسی کاهش داده است. به عبارت دیگر سرمایه­گذاران خارجی نسبت به وضعیت اقتصادی و محیط اجتماعی کشور مقصد سرمایه­گذاری حساس نیستند و در واقع امنیت محیط سرمایه­گذاری در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Fragile States on Foreign Direct Investment in OPEC Countries

نویسندگان [English]

 • Akbar Khodabakhshi 1
 • Seyed Ehsan Hosseinidoust 1
 • Zahra Asemaneh 2
1 Faculty of Economic and Social Sciences، Bu-Ali Sina University of Hamedan، Hamedan، Iran
2 Faculty of Economic and Social Sciences، Bu-Ali Sina University of Hamedan، Hamedan، Iran
چکیده [English]

The current study examines the impact of fragile states index on foreign direct investment in OPEC countries during 2006 to 2020. In order to investigate the impact of the components of the fragile states index on the inflow of foreign direct investment, the panel data method and STATA17 software have been used in this analysis. The results of the study show that the total FSI fragility index has a negative effect on the attraction of foreign direct investment in the studied countries. Also, in examining the effect of various components of the fragile states index (economic, social and political/cohesion), only the political and cohesion index has a significant and negative effect on the inflow of foreign direct investment, and the effect of economic and social components on the inflow of FDI is not significant. In other words, foreign investors are not sensitive to the economic situation and social environment of the investment destination country, and in fact, the security of the investment environment is effective in attracting foreign direct investment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fragile states index
 • Foreign direct investment
 • OPEC
 • منابع

  • اسماعیل نیا، علی اصغر و وصفی اسفستانی، شهرام. (1395). تاثیر امنیت بر رشد اقتصادی در ایران و برخی کشورهای منتخب. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 16(61)، 154-127.
  • جانی، سیاوش. (1397). بررسی تأثیر سطوح مختلف نهادی بر جذب سرمایه­گذاری خارجی در کشورهای حوزه سند چشم انداز. فصلنامه مجلس و راهبرد، 25(93)، 334-307.
  • حیدری هراتمه، مصطفی. (1400). بررسی تاثیر فساد بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی. دو ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی،21(7 و 8)، 47-27.
  • حیدری، پرویز و افشاری، زهرا. (1390). بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر حکمرانی خوب. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 12(1)، 170-141.
  • خطابی، ساناز؛ کمیجانی، اکبر؛ محمدی، تیمور و معمارنژاد، عباس. (1396). عوامل موثر بر‌جذب سرمایه‌‌گذاری ‌مستقیم‌ خارجی در منطقه منا. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 11(37)، 75-63.
  • شریف آزاده، محمدرضا و حسین ‌زاده بحرینی، محمدحسین. (1382). تاثیرپذیری سرمایه­گذاری خصوصی در ایران از شاخص­های امنیت اقتصاد (1379-1358). نامه مفید، 9(38)، 192-159.
  • گرایی نژاد، غلامرضا؛ دقیقی اصلی، علیرضا و استاد رمضان، آذین سادات. (1393). تأثیر عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری. فصنامه علوم اقتصادی، 8(29)،150-131.
  • مهدوی عادلی، محمدحسین؛ حسین زاده بحرینی، محمدحسین و جوادی، افسانه. (1387). تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط. مجله دانش و توسعه، 15(24)، 102-85.
  • ناقلی، شکوفه؛ مداح، مجید و ابونوری، اسمعیل. (1397). تأثیر شکنندگی دولت بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا با رویکرد اقتصادسنجی فضایی. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 12(43)، 77-51.
  • هانتیگتون، ساموئل. (1375). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی. مترجم محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.
  • Alfaro, L., Kalemli-Ozcan, S., & Volosovych, V. (2005). Capital flows in a globalized world: The role of policies and institutions. In Capital controls and capital flows in emerging economies: Policies, practices, and consequences(pp. 19-72). University of Chicago Press.
  • Asamoah, M. E., Adjasi, C. K., & Alhassan, A. L. (2016). Macroeconomic uncertainty, foreign direct investment and institutional quality: Evidence from Sub-Saharan Africa. Economic Systems, 40(4), 612-621.
  • Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. American Economic Review91(5), 1369-1401.
  • Asiedu, E., & Lien, D. (2011). Democracy, foreign direct investment and natural resources. Journal of international economics, 84(1), 99-111.
  • Burger, M., Ianchovichina, E., & Rijkers, B. (2016). Risky business: Political instability and sectoral greenfield foreign direct investment in the Arab world. The World Bank Economic Review30(2), 306-331.
  • Campos, N. F., & Kinoshita, Y. (2003). Why does FDI go where it goes? New evidence from the transition economies. International Monetary Fund, 228.
  • Chan, K. K., & Gemayel, E. R. (2003). Macroeconomic instability and pattern of FDI in the MENA region. In ERF 10th annual conference, Marrakesh, Morocco (Vol. 1618).
  • Dimitrova, A., & Triki, D. (2018). Does state fragility matter for foreign direct investment? Evidence from Southern and Eastern Mediterranean countries. Management Decision, 56(8), 1787-1803.
  • Esmaeilnia, AA., Vasfi Esfastani, Sh. (2016). The impact of security on economic growth in iran and selected countries. The Economic Research, 16(61), 127-154. (in Persian)
  • Fragile States Index (2022). Available at: fundforpeace.org.
  • Goswami, G. G., & Haider, S. (2014). Does political risk deter FDI inflow? An analytical approach using panel data and factor analysis. Journal of Economic Studies41(2), 233-252.
  • GeraeiNejad, Gh., DaghighiAsli, A., & OstadRamezan, A. S. (2013).  The impact of factors affecting foreign direct investment. Financial Economics, 8(29), 131-150. (in Persian)
  • Huntington, S. (1996). Political order in changing societies. Translated by Salasi, M. Tehran: Elm Publication. (in Persian).
  • Heidari, P., Afshari, Z. (2001). The Impact of Economic and Social Factors on FDI with Emphasis on Good Governance. The Economic Research, 12(1),141-170. (in Persian).
  • Heidari Haratmeh, M. (2021) The impact of corruption on investment and economic growth. Economic Journal, 21(7,8), 27-49. (in Persian).
  • Hyun, H. J. (2006). Quality of institutions and foreign direct investment in developing countries: Causality tests for cross‐country panels. Journal of Business Economics and Management, 7(3), 103-110.
  • SharifAzadeh, M. R., & Bahraini, M. H. (2003). The impact of economic security indices on private investment in Iran (1981-2000). The Journal of Economic Studies and Policies, 4(38), 159-192. (in Persian)
  • Khatabi, S., Komijani, A., & Memarnejad, A. (2017). Factors affecting on FDI in MENA. Economic Modelling, 37(11), 63-75. (in Persian)
  • Mahdavi Adeli, M. H., Hosseinzadeh Bahreini, M. H., & Javadi, A. (2008). The effect of good governance on absorbing FDI in middle-income countries. Journal of Knowledge and Development, 15(24), 88-106. (in Persian)
  • Nagheli, Sh., Maddah, M., & Abounoori, E. (2018). The impact state fragility index on Iran׳s export to ASEAN countries by spatial econometric. Economic Modelling, 12(43), 51-77. (in Persian)
  • (1998). World Investment Report. New York: United Nation.
  • Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: the primacy of institutions over geography and integration in economic development. Journal of Economic Growth9, 131-165.
  • Sabir, S., Rafique, A., & Abbas, K. (2019). Institutions and FDI: evidence from developed and developing countries. Financial Innovation, 5(1), 1-20.
  • Jani, S. (2017). Investigate the impact of different institutional levels on FDI in selected countries. Majles & Rahbord, 25(93), 307-334. (in Persian)
  • Singh, G. (2015). Relationship between doing business index and foreign direct investment. In International Conference on Ease of Doing Business: Contemporary Issues, Challenges and Future Scope(pp. 13-21).
  • Solarz, S. J., & O'Hanlon, M. E. (1997). Humanitarian intervention: When is force justified? Washington Quarterly,20(4), 2-14.
  • Wernick, D. A., Haar, J., & Singh, S. (2009). Do governing institutions affect foreign direct investment inflows? New evidence from emerging economies. International Journal of Economics and Business Research, 1(3), 317-332.
  • World Bank (2021). Available at: worldbank.org.