تاثیر متغیرهای سیاستی مالی بر شدت انرژی کشورهای منتخب در حال‌ توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه الزهرا

2 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

مصرف بهینه انرژی به عنوان یکی از نهاده‌های تولید، یکی از اهداف اصلی بسیاری از کشورهای دنیا (بویژه بعد از شوک اول نفتی 1973) بوده است. حساسیت راجع‌به مصرف بهینه انرژی در بخش‌های تولیدی در کشورهای توسعه‌یافته به مراتب بیشتر از کشورهای در حال توسعه است چراکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه (بویژه کشورهای نفتی) در مقایسه با عمده کشورهای توسعه‌یافته، برخوردارتر از منابع اولیه انرژی هستند که همین امر منجر به کم حساسیتی این گروه از کشورها در مصرف بهینه انرژی می‌شود. شدت انرژی یکی از شاخص‌های نمایانگر مصرف بهینه انرژی محسوب می‌شود که متأثر از متغیرهای مختلفی بوده بطوریکه متغیرهای نمایانگر سیاست‌های مالی یکی از آنها است. از اینرو هدف مقاله حاضر مطالعه تأثیر متغیرهای سیاستهای مالی بر شدت انرژی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2010 با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) است. برای دستیابی به هدف تحقیق، سه مدل برآورد شده است که علاوه بر متغیرهای کنترل، متغیرهای هزینه‌های دولت، یارانه‌های پرداختی و مالیات‌ها به عنوان سه متغیر (نمایانگر سیاست‌های مالی) در سه مدل جداگانه لحاظ شده‌اند. نتایج برآورد مدل‌ها نشان می‌دهند که تأثیر مالیات و هزینه‌های دولت بر شدت انرژی در کشورهای منتخب در حال توسعه منفی و معنی‌دار بوده اما تأثیر یارانه‌های پرداختی بر شدت انرژی گروه کشورهای مذکور، مثبت و معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Fiscal Policy Variables on Energy Intensity of Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

 • Maede Khodabakhshi 1
 • Mossa Khoshkalam Khosroshahi 2
1 Master of Economics, AlZahra University
2 Department of Economics, Faculty of Social and Economic Sciences, AlZahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Optimum use of energy as one of the production inputs has been one of the main goals of many countries in the world (especially after the first oil shock of 1973). The sensitivity about the optimal energy consumption in the production sectors in developed countries is much higher than in developing countries, because many developing countries (especially oil countries) have better primary energy resources compared to most developed countries, which leads to the lack of sensitivity of this group of countries in optimal energy consumption. Energy intensity is one of the indicators of optimal energy consumption, which is affected by various variables, such that the variables representing fiscal policies are one of them. Therefore, the purpose of this paper is to study the impact of fiscal policy variables on the energy intensity of selected developing countries during the period of 2010-2020 using the generalized moments model (GMM). To achieve the goal of the research, three models have been estimated that, in addition to the control variables, government spending variables, paid subsidies and taxes are included as three variables (representing fiscal policies) in three separate models. The estimation results of the models show that the impact of taxes and government expenses on energy intensity in the selected developing countries is negative and significant, but the impact of subsidies paid on the energy intensity of the mentioned group of countries is positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Government Policies
 • Fiscal Policies
 • Energy Intensity
 • Tax
 • Subsidy
 •  

  منابع

  • جباری، ناصر. (1402). بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران. سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم.
  • زروکی، شهریار و مقدسی سدهی، اکرم. (1401). شاخص قیمت انرژی و تحلیل اثر غیرخطی آن بر کارایی انرژی در ایران با رویکرد بخشی. اقتصاد باثبات، 3(7)، 109-83.
  • فدائی، مهدی و ویسی، شهلا. (1400). شدت انرژی، ساختار مالکیت و تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه‌ای ایران. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 17(69)، 222-197.
  • عیسی­ زاده روشن، یوسف؛ مؤتمنی، مانی و لک، شیدا. (1402). اثر تکانه های اسمی و حقیقی بر شدت مصرف انرژی: یک رهیافت ساختاری. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 17(34)، 32-7.
  • مهرآرا، محسن و زارعی، محمود. (1390). اثرات غیر خطی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مبتنی بر رویکرد حد آستانه­ای. پژوهش­های رشد و توسعه­ی اقتصادی، 5، 33-1.
  • Al-Tal, R. & Al-Tarawneh, A. (2021). The impact of government effectiveness and political stability on energy consumption in the selected MENA economies. International Journal of Energy Economics and Policy, 11(2), 1-6.
  • Alvarez, M. T., Pineiro-Villaverde, G., & Soares, I. (2023). Renewables, taxes and competitive markets: the role of energy policies on the EU’s sustainable energy consumption. Environment, Development and Sustainability, 1-22.
  • Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies58(2), 277-297.
  • Azhgaliyeva, D., Liu, Y., & Liddle, B. (2020). An empirical analysis of energy intensity and the role of policy instruments. Energy Policy145, 111773.
  • European Union. (2009). The role of fiscal instruments in environmental policy. Taxation Papers, 19.
  • Fadaee, M., & Veisi, S. (2021). Energy intensity, ownership structure and industrial concentration in Iran's manufacturing industries. Quarterly Energy Economics Review17(69), 197-222. (in Persian).
  • Hille, E., & Lambernd, B. (2020). The role of innovation in reducing South Korea's energy intensity: Regional-data evidence on various energy carriers. Journal of Environmental Management262, 110293.
  • Eisazadeh Roshan, Y., Motameni, M., & Lak, S. (2022). The effect of nominal and real shocks on the energy intensity in Iran: A structural approach. Macroeconomics Research Letter17(34), 7-32. (in Persian).
  • Jabari, N. (2023). Investigating factors affecting energy intensity in Iran. The third international conference on advanced research in management and science. (in Persian)
  • Jamshidi M. M. (2008). An analysis of residential energy intensity in Iran: a system dynamics approach. Sharif University of Technology, Faculty of Computer Engineering.
  • Mehrara, M. & Zarei, M. (2018). The non-linear effects of energy consumption on economic growth based on the threshold limit approach. Economic Growth and Development Research. 5, 1-33. (in Persian).
  • Movahedi, M., Shahbazi, K., & Farid, S. H. (2022). The effect of government expenditure on energy intensity: a panel smooth transition regression (PSTR) approach. International Journal of Global Energy Issues44(4), 292-310.
  • (2006). Subsidy reform and sustainable development: economic, environmental and social aspects. ISBN Number: 9264025642.
  • Roberton, C. & Williams III, R. C. (2016). Environmental Taxation(No. w22303). National Bureau of Economic Research, 22303.
  • Stern, D. I. (2004). Energy and economic growth. Rensselaer working paper. No 410, 112-122.
  • Zaroki, S., & Moghadasi Sedehi, A. (2022). Energy price index and analysis of its non-linear effect on energy efficiency in Iran with a sector approach. Stable Economy Journal3(2), 83-109. (in Persian).