دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 24، مهر 1402، صفحه 1-328 
شناسایی کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء بر توسعه گردشگری کشاورزی در شهر کرمانشاه

صفحه 27-44

10.22051/ieda.2024.44683.1359

مهدی حسین پور؛ معصومه آینه؛ یعقوب محمودیان؛ محمدعلی مختاری؛ میلاد بخشم؛ صبا جمشیدی