تاثیر حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد با تاکید بر بی ‏ثباتی سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

10.22051/ieda.2024.46408.1406

چکیده

در دهه‌های اخیر، افزایش نابرابری درآمد، ناکارآمدی اقتصادی و فقدان عدالت اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نقش بسزایی را برای دولت‌ها در تعیین توزیع مناسب درآمدها ایفا کرده است. از اواسط دهه 1990، همزمان با گسترش ادبیات نهاد‌گرایان جدید، حکمرانی خوب به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی تأثیر‌گذار در توزیع عادلانه فرصت‌ها و درآمدها و توسعه کشورها مطرح شده است. در این راستا در مطالعه حاضر با تمرکز بر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا)، به بررسی اثر مؤلفه‌های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در بازه زمانی 2008 تا 2021 با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SGMM) پرداخته شد. نتایج برآورد الگو نشان داد که بی‌ثباتی سیاسی به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی، نابرابری درآمد را در کشورهای منطقه منا افزایش می‌دهد. از جانب دیگر، گسترش آزادی‌های مدنی و افزایش شفافیت اقتصادی می‌تواند به کاهش نابرابری درآمد در این کشورها منجر شود. بررسی متغیرهای کلان نیز نشان می‌دهد که افزایش درآمد سرانه، فرصت‌های کاهش نابرابری را فراهم می‌کند، در حالی که افزایش اندازه دولت ممکن است با افزایش نابرابری درآمد همراه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of good governance on income inequality with an emphasis on political instability

نویسندگان [English]

  • ZahraMila Elmi 1
  • Masoomeh ِDajili davaji 2
1 University of Mazandaran
2 Department of Economics/ University of Mazandaran
چکیده [English]

In recent decades, the increase in income inequality, economic inefficiency, and lack of economic justice have played a significant role, especially in developing countries, in emphasizing the crucial role of governments in determining appropriate income distribution. Since the mid-1990s, along with the expansion of new institutionalism literature, good governance has been proposed as one of the essential components influencing the fair distribution of opportunities and incomes and the development of countries. In this study, we focus on the Middle East and North Africa (MENA) countries and examine the effects of good governance components on income inequality from 2008 to 2021, using the System Generalized Method of Moments (SGMM) approach. The estimated model results indicate that political instability, one of the most important components of governance, increases income inequality in MENA countries. On the other hand, the expansion of civil liberties and increased economic transparency can reduce income inequality in these countries. Examination of macro variables also shows that an increase in per capita income provides opportunities for reducing inequality, while an increase in the size of the government may be accompanied by an increase in income inequality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income inequality
  • political instability
  • system generalized moments method
  • Middle East and North African countries