نقش تجارت بین‌الملل بر توسعه شاخص سرمایه انسانی (مطالعه موردی: کشورهای OECD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

2 گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

10.22051/ieda.2024.45772.1391

چکیده

در دنیای امروزی که در عصر گسترش تجارت بین‌الملل و جهانی‌شدن اقتصادی قرار دارد، سرمایه ‌انسانی در فرایند رشد و توسعه‌ی اقتصادی اهمیت فراوان دارد. لذا ضرورت پرداختن به موضوع‌های مرتبط با سرمایه انسانی به‌ویژه از جنبه‌های اقتصادی احساس می‌شود. از این‌رو در این مطالعه سعی بر این است تا اثرگذاری تجارت بین‌الملل بر سرمایه‌انسانی بررسی شود. طبق نظر طرفداران جهانی شدن، تجارت هم به طور مستقیم از طریق درآمد و هم به طور غیرمستقیم از طریق آمیختگی فرهنگی و افزایش تنوع کالاهای موجود بر توسعه انسانی تأثیر گذار است. از آن‌جا که کشورهای OECD از سطح روابط تجاری بالایی برخوردارند و به‌ویژه نقش اساسی را در تکوین مناسبت‌های تجارت جهانی بازی می‌کنند، در این تحقیق به آن‌ها توجه شده است. برای تحقق این هدف یک الگوی اقتصادسنجی پنل پویا تصریح شده و با استفاده از داده‌های کشورهای OECD در دوره 2021 – 1990 با بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تاثیر تجارت بر سرمایه انسانی پرداخته شده است. نتایج به‌دست آمده حکایت از آن دارد که توسعه‌ی صادرات و واردات از طریق تجارت بین‌الملل آثار مثبت و معنی‌داری را بر شاخص سرمایه انسانی در کشورهای مورد‌نظر داشته و در نتیجه ایجاد سرریزها و انتقال فناوری از طریق تجارت خارجی، نقش مهمی را در تکوین سرمایه انسانی ایفا می‌کنند. شاخص توسعه انسانی نیز با یک وقفه بر شاخص توسعه انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر جای می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of international trade on the development of the human capital index (Evidence from OECD countries)

نویسندگان [English]

  • nadia mirzababazadeh 1
  • samaneh norani azad 2
  • ahmad lotfi 2
  • hasan aama 2
1 department of economic payamnoor university
2 department of economic payam noor university
چکیده [English]

Today, the expansion of international trade and economic globalization has made human capital very important in the process of economic growth and development, so it is necessary to examine issues related to human capital, especially from its economic aspects. Therefore, in this study, the impact of international trade on human capital has been investigated. Proponents of globalization believe that trade affects human development directly through income and indirectly through cultural mixing and increasing the variety of available goods. In this study, OECD countries have been examined because they have a high level of trade relations and especially play a fundamental role in creating global trade opportunities. Accordingly, an econometric model has been specified, that examines the impact of trade on human capital by using the data of OECD countries and dynamic panel method and the generalized moments method from 1990 to 2021. The results indicate that the development of export and import through international trade has positive and significant impact on human capital in these countries, and creating spillovers and transferring technology through foreign trade, play an important role in the development of human capital. the lagged value of human development index also has a positive and significant effect on human development index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trade
  • human capital
  • technology spillover
  • globalization