بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه الزهرا

چکیده

نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهنی توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به‌ منظور جایگزینی رویکرد ذهنی برای اندازه‌گیری و ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی به‌جای رویکرد عینی به خود جلب نموده است؛ برای این منظور شاخصی‌ با عنوان شادکامی معرفی شده است. در این مقاله، به بررسی اثر سه متغیر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در دوره 2012-2005 پرداخته‌ایم. بدین منظور از داده‌های پانل یک نمونه 100 کشوری استفاده‌ کرده‌‌ایم. برآورد را برای کل کشورها و به تفکیک دو گروه کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای در حال توسعه انجام‌ داده‌ایم.یافته‌های این پژوهش نشان می­دهد که در دو گروه کشورهای مورد مطالعه، فقر اثر منفی بر شادکامی دارد، ولی بهبود توزیع درآمد شادکامی را افزایش می­دهد. همچنین، نتایج رابطه مثبت بین توسعه انسانی و شادکامی را درکل و به تفکیک کشورها نشان می­دهد. نتایج این پژوهش به نقش پراهمیت فقر و نابرابری درآمد و توسعه انسانی بر شادکامی جوامع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Poverty, Income Inequality and Human Development Index on Happiness.A Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • Zahra Afshari 1
  • Laya Dahmardeh 2
1 Professor, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University
2 Master of Economic Development and Planning, Al-Zahra University
چکیده [English]

Since the objective and subjective economic welfares are uncorrelated, economists are considering   subjective approach for measuring and evaluating the wellbeing of a society more than ever before. For this end, a new index was proposed to the literature known as “Happiness” index. This paper examines the impacts of the three key variables, namely poverty, income inequality and human development index on happiness for the 2005 - 2012 period. In this case a panel data of 100 countries were used. Estimations were done separately for developed countries, developing countries and both combined. The results from all three groups indicate that poverty has a negative impact on happiness, while improved income distribution increases the happiness. Furthermore, the results demonstrate a positive relationship between human development index and happiness. The important role of poverty, income inequality and human development index on happiness can be implied from the results, especially in the case of developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty
  • Income Inequality
  • Human Development Index
  • Happiness
-        آرگایل، مایکل. (1382). روانشناسی شادی. ترجمه مسعود گوهری انارکی و همکاران. انتشارات جهاد دانشگاهی واحداصفهان.
-        آزموده، پیمان؛ شهیدی، شهریار و دانش، عصمت. (1386). رابطه بین جهت‌گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجویان. فصلنامه روانشناسی، دوره21، سال یازده، شماره 1، صص 60-744.
-        جلالی، محسن. (1387). بررسی و برآورد ضریب جینی در ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال دوازدهم، شماره 36، صص 115-134.
-        عابدی، محمدرضا؛ میرشاه‌جعفری، سید ابراهیم و لیاقت­دار، محمدجواد. (1385). هنجاریابی پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان. روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران. دوره 12 شماره 2، صص95-100.
-        فرزادفر، منیر. (1385). بررسی شادکامی به شیوه فوردایس در کاهش افسردگی زنان بی‌سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
-        کمال الدین، شهرین. (1377). شما همان باورهای خود هستید. ترجمه مهدی قراچه­داغی. تهران: نشر اوحدی.
-        نیلی، فرهاد و بابازاده خراسانی، بهزاد. (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی در ایران، پژوهش های پولی-بانکی، سال6، شماره 14، صص27-48.
-        یزدانی، فضل‌الله و آزاد، حسین. (1382). بررسی رابطه بین نگرش دینی، سبک مقابله‌ای و شادکامی در دختران و پسران دبیرستان اصفهان در سال تحصیلی 82-81. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، سال پنجم. شماره 16، تابستان، صص29-46.
-        Alesina, A. Di Tella, R. & MacCulloch, R. (2004). Inequality and Happiness.  Are Europeans and Americans Different? Journal of Public Economics, Vol. 88, issues 9- 10. pp.2009-2042.
-        Alois, P. (2014). Income Inequality and Happiness: Is There a Relationship? LIS working paper series, No.614.
-        Baltagi, B.H. (2005), Econometric Analysis of Panel data. Wiley.
-        Berg, M. & Veenhoven, R. (2010). Income Inequality and Happiness in 119 Nations.
-        Clark, A. (2012). The Great Happiness Moderation. Institute for the Study of Labor. Discussion Paper No. 6761.
-        Clark, A.E. & Oswald, A.J. (1994). Unhappiness and Unempl-oyment. The Economic Journal. Vol. 104, issue 424, pp. 648-659.
-        Deaton, A. (2007). Income, Aging, Health and Wellbeing around the World: Evidence from the Gallup World Poll. National Bureau of Economic Research. NBER Working Papers 08/2007.
-        Easterlin, R.A. (1974). Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence. In Nations and Households in Economic Growth: essays in honor of Moses Abramovitz, ed. P.A. David and M.W. Reder, 89–125. New York: Academic Press.
-        Graham, C. & Felton A. (2006). Inequality and Happiness: Insights from Latin America. Journal of Economic Inequality, Vol.4, No.1, pp.107–122.
-        Hagerty, M. (2000). Social Comparisons of Income in One's Community: Evidence from National Surveys of Income and Happiness. Journal of Personality and Social Psychology, Vol.78, No.4, pp.764-771.
-        Helliwell, J.F. (2003). How's Life? Combining Individual and National Variables to Explain Subjective Well-being. Economic Modelling, Vol.20, No.2, pp. 331-360.
-        Helliwell, J., Christopher P., Barrington-Leigh, H., A. and Huang, H. (2009).  International Evidence on the Social Context of Wellbeing. NBER Working Paper 14720.
-        Helliwell, J.F., Layard, R. & Sachs, J. (Eds.). (2013). World Happiness Report 2013. Sustainable Development Solutions Network.
-        Jiang, S. Lu. M. & Sato, H. (2012). Identity, Inequality, and Happiness: Evidence from Urban China. World Development, Vol.40, No.6, pp. 1190-1200.
-        Kahneman, D. & Deaton, A. (2010). High Income Improves Evaluation of Life but not Emotional Well-being. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol.107, No.38, pp. 16489-16493.
-        Knutsen, C.H. (2011). GDP, Inequality, Democracy and the Happiness of Nations. Department of Political Sciences, University of Oslo.
-        Kousha, M. & Mohseni, N. (2000). Are Iranians Happy? A Comparative Study between Iran and the United States. Social Indicator Research, Vol. 52, Issue 3, pp. 259-289.
-        Lane, R.E. (2000). Diminishing Returns to Income, Companion-ship–and Happiness. Journal of Happiness Studies, Vol.1, No.1, pp. 103-119.
-        Layard, R. (2005). Happiness: Lessons from a New Science. Penguin press.
-        Marilou, I., & Kiohos, A. (2012). Subjective Well-Being and Selected Economic, Demographic, and Job Factors in OECD Countries. Advances in Management and Applied Economics, Vol.2, No.3, pp.71-81.
-        Ott, J. (2001). Did the Market Depress Happiness in the US? Journal of Happiness Studies. Vol.2, No.4, pp.433-443.
-        Proto, E. & Rustichini, A. (2013). A Reassessment of the Relationship between GDP and Life Satisfaction. PloS one, Vol.8, No.11, Article number e79358. ISSN 1932-6203.
-        Sacks, D.W., Stevenson, B. & Wolfers, J. (2012). The New Stylized Facts about Income and Subjective Well-being Emotion, Vol.12, No.6, pp.1181-1187.
-        Sen, A.K. (1985a), Well-being, Agency and Freedom: the Dewey Lectures, Journal of Philosophy, Vol.82, No.4, pp.169-221.
-        Stevenson, B., & Wolfers, J. (2008). Happiness Inequality in the United States (No. w14220). National Bureau of Economic Research, No. w14220.
-                      Veenhoven, R. (1994). World Database of Happiness: Correlates of Happiness: 7837 Findings from 603 Studies in 69 Nations 1911–1994, Erasmus University Rotterdam. Vols.1–3, Erasmus University Rotterdam.