شناسایی محیط درونی و بیرونی زنجیره های تولید و نسبت آنها با مسئله خام فروشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

10.22051/ieda.2024.45945.1397

چکیده

هرچند مسئله خام فروشی بطور عامیانه توسط رسانه ها، پژوهشگران و حتی نهادهای پژوهشی و برنامه ریزی کشور مورد توجه قرار گرفته است، اغلب فاقد پایه های نظری، روش مشخص و کاربست عملی بوده است. این مسئله از سه منظر برجسته می گردد. نخست محیط درونی زنجیره های تولید از منظر ستانده و نهاده، دوم محیط بیرونی زنجیره های تولید برحسب DVA و VS و سوم رابطه بین آن دو با مسئله خام فروشی. از جنبه روش تحقیق الگوی تعادل عمومی وجدول متقارن محصول در محصول به ابعاد ۱۳۰*۱۳۰ سال ۱۳۹۵ مبنای تحلیل قرار می گیرد. یافته های کلی مقاله نشان می دهد که یک- توجه صرف به محیط درونی زنجیره ها در کنار نادیده گرفتن محیط بیرونی زنجیره ها نمی تواند کارکرد فعالیت ها (محصولات) و نسبت آنها با مسئله خام فروشی در ساختار اقتصاد ایران را آشکار نماید، دو- محیط درونی زنجیره های تولید محصولات معادن بسیار ضعیف ولی محیط بیرونی آن در صدر محصولات قرار دارد. این در حالیست که محصولات خدمات به ویژه عمده فروشی و خرده فروشی نقش مسلط را در هر دو زنجیره دارند که وجوه دیگری از خام فروشی را نشان می دهد و موید نظریه های دولت رانتیر و بیماری هلندی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying The Environment of Internal and External Production Chains and Their Relevance to The Issue of Raw Selling

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Banouei 1
  • Evlin Ghazarian 2
  • Farshad Momeni 3
1 Professor of Allameh Tabatabai University
2 Allameh Tabataba'i University
3 ATU
چکیده [English]

The issue of row selling, has been the concerns of Medias, researchers, research institutions and planning in Iran, Lacks theoretical as well as empirical. The main aim of this paper is to fill this gap from three angles: The first, environment of internal production chain from out and input sides. The second, external production chains in terms of DVA and VS and the third, their relevance to the issue of raw selling. For this purpose, we use input-output model and symmetric product by product table for the year 1395. Over findings are three folds: First- concentration only to internal production chain and ignoring external production chains unable to reveal the relevance of raw selling. Second- internal production chains of mining products are very weak whereas corresponding external production are very strong. The third- retail and whole sale service products as well as transport services appears to be dominant in both the chains which suggesting not only the beginning of production chains in the Iranian economy but also in confirmation with the theories of rentire state and Dutch Decease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • production chains
  • Supply chains
  • Demand chains
  • Domestic value-added in gross exports
  • vertical specialization