دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، خرداد 1393 
تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران

صفحه 69-96

10.22051/edp.2015.67

نادر مهرگان؛ عزت اله عباسیان؛ بهرام اردلان