تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

تجزیه ضریب جینی به‌صورت همزمان به منابع درآمدی خانوار و زیرگروه‌های جمعیتی می‌تواند نابرابری ناشی از هر منبع درآمدی درون هر یک از زیرگروه‌های جمعیتی و همچنین بین آنها را اندازه‌‌گیری نماید. بنابراین، با تجزیه چندگانه ضریب جینی می‌توان به سهم هر منبع از نابرابری درون/بین گروهی آگاهی یافت و تصمیمات مناسب‌تر را برای کاهش نابرابری اتخاذ نمود. در این جهت با استفاده از آمارهای هزینه و درآمد خانوار سال 1389، درآمدهای خانوار را به 12 منبع درآمدی و گروه‌های جمعیتی را به دو گروه فقیر و غیرفقیر تقسیم‌‌ می‌کنیم تا بتوانیم سهم نابرابری هر منبع، هر گروه و هر منبع/گروه از نابرابری کل دو بخش شهری و روستایی ایران را به‌دست آوریم. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در بخش شهری درآمدهای متفرقه (پولی) در کنار دستمزد و حقوق بگیری بخش دولتی (پولی) بیشترین سهم را در نابرابری درآمد دارند که آن به‌صورت قابل توجهی از نابرابری درون گروه غیرفقیر ناشی شده و در بخش روستایی درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی (پولی) بیشترین سهم را از نابرابری درآمد دارد که آن نیز به میزان زیادی از نابرابری درون گروه غیرفقیر به‌دست آمده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi-Decomposition of Income Inequality in Iran: Generalized Gini Coefficient Approach

نویسندگان [English]

  • Nader Mehregan 1
  • Ezatollah Abbasian 1
  • Bahram Ardalan 2
1 Associate Professor at Bu-Ali Sina University
2 MA in Economics at Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

 
In this study we propose that simultaneous decomposition of Gini coefficient into household income sources and population subgroups may measure the inequality due to income sources within and between subgroups. Therefore, using multi-decomposition of Gini coefficient, we can identify the shares of inequality sources within / between population groups and make more informed decisions to reduce inequality. For this purpose, we divide household income sources into 12 categories, and divide population groups into poor and non-poor using household expenditure and income data in 1389 (2011). We also consider the share of various sources and groups in both rural and urban areas. The results show that in the urban areas, miscellaneous incomes (in money term) besides wage and salary of the public sector (in money term) have the largest share in the income inequality, which originates from inequality within the non-poor subgroup. In contrast, in rural areas, income from agricultural self-employment (in money term), have the largest share of income inequality that stems widely from inequality within the non-poor sub-group

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Generalized Gini Coefficient
  • Multi-Decomposition
  • Sources of Income
  • Population Subgroups
 
5. منابع
-         پروین، سهیلا. (1385). نقش انواع درآمدها در نابرابری توزیع درآمد در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی. شماره ۷۵، صص 111-128.
-         پژویان، ­جمشید. (1386). اقتصاد بخش عمومی (مالیات­ها). تهران: جنگل.
-         جلالی، محسن. (۱۳۸۷). بررسی و برآورد ضریب جینی در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. سال دوازدهم، ­شماره 36، صص 115-134.
-         سن، آمارتیا. (1386). نابرابری اقتصادی. ترجمه وحید محمودی و عزت الله عباسیان. تهران: پژوهشکده دانشگاه تربیت مدرس.
-         کفائی،­ محمد علی و نصیری­،­ حسین. (1389). معرفی و برآورد دو شاخص جدید نابرابری توزیع درآمد برای ایران: جینی تک پارامتری و اتکینسون-ینی. پژوهش‌نامه اقتصادی. سال دهم، شماره چهارم، صص138-105.
-         مرکز آمار ایران. (1389). نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری.
-         شاکری، عباس و مالکی، امین. (1388). تحول در اندیشه توزیع درآمد در قرن بیستم. پژوهش‌نامه اقتصادی. سال نهم، شماره 4، صص 57-88 .
 
-         Bourguignon, F. (1979). Decomposable Inequality Measures, Econometrica, 47, pp.901-920.
-         Bradshaw,J. (2001). Methodologies to Measure Poverty: More than one Is Best!International symposium poverty: Concepts and Methodologies, Mexico City.
-         Dagum C. (1987b). Measnring the Economic Affluence between Populations of Income Receivers.Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 5, No.1, pp.5-12
-         Dagum, C.(1997). A New Approach to the Decomposition of the Gini Income InequalityRatio. EmpiricalEconomics, Vol. 22, No.4, pp.515–531.
-         Garroway, C. Laiglesia, J. R. de. (2012). On the Relevance of Relative Poverty for Developing Countries, OECD  Development Center, Working Paper No. 314.
-         Gini, C. (1912). Variabilità e mutabilità. Memori di Metodologia Statistica 1. Variabilità e Concentrazione. Libreria Eredi Virgilio Veschi. Rome, p. 211-382.
-         Lerman, R. Yitzhaki, S.(1985). Income Inequalities Effects by Income Source: A NewApproach and Applications to United States. The Review of Economics and Statistics, Vol.67, No.1, pp. 151–156.
-         Lorenz, M.O. (1905). Method of Measuring the Concentration of Wealth. Journal of the American Statistical Association, Vol. 9, No.2, pp. 209-219.
-         Mussard, S. (2006). Une r_econciliation entre la d_ecomposition en sous-groupe et la decomposition en sources de revenu de l'indice de Gini. La multi-d_ecomposition de l'indicateur de Gini, Annales d'Economie et de Statistique, Vol.81, No.1, pp.1-25.
-         Mussard, S. Richard, P.(2012).Linking Yitzhaki's and Dagum's Decompositions. AppliedEconomics, Vol.44, No.23, pp.2997–3010.
-         Rao, V.M. (1969). Two Decompositions of Concentration Ratio, Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 132, No.3, pp.418-425.
-         Rossi, E. (2006), Introduction to Gauss Programming Language, University of Pavia.
-         Shorrocks A. F. (1980), The Class of Additively Decomposable Inequality Measures, Econometrica, Vol.48, No.3, pp. 613-625.
-         Shorrocks, A. F.(1982).  Inqaulity Decomposition by Factor Components, Econometrica,Vol. 50, No. 1, pp.193-212.
-         Shorrocks, A.F. (1984). Inequality Decomposition by Population Subgroups. Econometrica, Vol.52, No.6, pp.1369-1386.
-         Shorrocks, A. F.(1999). Decomposition Procedures for Distributional Analysis: A UnifiedFramework Based on the Shapley Value. Mimeo, University of Essex.
-         Statistical Center of Iran,(2004).Poverty Line Estimation in Iran. International Conference on Official Poverty Statistics Methodology and Comparability,4-6., October, Philippines.
-         Yao, S. (1999). On the Decomposition of Gini Coefficients by Population Class and Income Source: aSpreadsheet Approach and Application. Applied Economics, Vol.31, No.10,  pp.1249-1264.
-         Yitzhaki, S. (2002).Do We Need a Separate Poverty Measurement? European Journal of Political Economy, Vol.18, No.1, pp.61– 85.
-         Theil, H. (1967).Economics and Information Theory, North-Holland Publishing Company, Amsterdam