بررسی اثر کمک‌‌های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب در‌حال توسعه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه اقتصاد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشـگاه آزاد اسـلامی ، واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران

چکیده

  تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در‌حال توسعه معمولاً به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه‌‌گذاری پایین معروف هستند. در این کشورها، نه‌‌تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار کم است. بنابراین، به‌‌دلیل نبود وجوه سرمایه‌‌ داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در‌حال توسعه، یکی از راه‌‌حل‌‌های مطرح در سطح بین‌‌المللی، واردات سرمایه به‌‌شکل وام، اعتبار و کمک‌‌های بلاعوض از کشورهای توسعه‌‌یافته است. بررسی اثر کمک‌‌های خارجی به‌‌عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه، می‌‌تواند به تصمیم‌‌گیری‌‌های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک‌‌ها منجر شود. در این پژوهش، به بررسی تأثیر کمک‌‌های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده‌‌های تابلویی [1] در کشورهای منتخب در‌‌حال توسعه از سه منطقه آسیا، آفریقا و آمریکای‌‌لاتین در سال‌‌های 1983-2010 می‌‌پردازیم. یافته‌ها نشان‌دهنده اثر منفی کمک‌‌های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب است   [1] . Panel data

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Foreign Aidon Growthon Per Capita Income in Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Karim Emami 1
  • Najme Azadvar 2
1 Assistant Professor of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Department of Economics
2 BSc in Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
چکیده [English]

 
Capital formation is one of the important factors ineconomic development. Developing countries are characterized by their poor economies and ventures descend. It is not only the current reserves of capital that is low in these countries but also the concentration of capital. Due to lack of internal funds for financing in developing countries, one of the proposed solutions on an international scale is import of capital through means such as loans, credits, and grants from developed countries. Therefore, the effect of foreign aid as a foreign financial flow to developing countries to promote economic development is essential, and knowledge of these effects will lead to the right decisions for the optimal use of these contributions. This study investigates the impact of foreign aid on growth of per capita income. We employ panel data over the years 1983 to 2010 in selected developing countries in Asia, Africa and Latin America deals. The result shows the effectiveness of foreign aid on per capita income growth to be negative but small

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Aid
  • Per Capita Income
  • Panel Data
. منابع
- افشاری، زهرا. (1380). سیاست­های اقتصاد کلان و استقراض خارجی در کشورهای در حال توسعه و ایران. تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.
-رومر، دیوید. (1389). اقتصاد کلان پیشرفته. ترجمه مهدی تقوی. تهران: نشر بازتاب.
-ستاری­فر، محمد. (1374). درآمدی برسرمایه و توسعه. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
-گجراتی، دامودار. (1390). مبانی اقتصادسنجی. ترجمه حمید ابریشمی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
 -Bacha, E. L. (1990). A Three-Gap Model of Foreign Transfer and the GDP Growth in Developing Countries. Journal of Development Economics, Volume 32: pp 279-96.
- Chenery, H. Strout, M. (1966). Foreign assistance and economic development. The American Economic Review, Volume 56: pp 679-733.
- Coppard D, Di ciommo M, Marerba D, Okwroh K, Rono K, Strawson T, Tew R. Official Development Assistance(ODA), Development Initiative: Date & Guides. Octoder 2012. Available from: http://devinit.org/wp-content/uploads/2013/12/di-data-guides-oda-09-10-12-E.pdf. Accessed August 23, 2014.
- Doucouliagos, Hristos. Paldam, Martin. (2005). Aid effectiveness accumulation: a meta study, University of Aarhus. Volume 59: pp 227-254.
- Lewis, W.A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. The Manchester School, Volume 22(2): pp 139-191.
- Liew, Chung-Yee. Rashid Mohamed, Masoud. Mzee, Said Seif. (2012). The Impact of Foreign Aid on Economic Growth of East African Countries. Journal of Economics and Sustainable Development, Volume 3: pp 129-138.
- McGillivray, Mark. Feeny, Simon. Hermes, Niels. Lensink, Robert. (2005). It works; it doesn't; it can, but that depends...: 50 years of controversy over the macroeconomic impact of development aid. United Nations University (UNU), World Institute for Development Economics Research (WIDER), Volume 54: pp 213-236.
- Nowak-Lehmann, Felicitas. Dreher, Axel. Herzer, Dierk. Klasen, Stephan. Martinez, Inmculada. (2012). Does foreign aid really raise per capita income? A time series perspective, Canadian Journal of Economics, Volume 45: pp 288–313.
- Nurske, R. (1953). Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, New York:  Oxford University Press.
- Rostow, W.W. (1960). The Stage of Economic Growth. Cambridge University Press.
- Taylor, Lance. (1993). Gap models. Journal of Development Economics,Volume 45: pp 17-34.
- World Bank. (2013).World Development Indicators. Available from: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. Accessed August 16, 2013.