بررسی تأثیر عملکرد بازار، هزینه‌های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشکده صنایع و مدیریت دانشگاه شاهرود

2 استادیار گروه آمار زیستی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

چکیده

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر عملکرد بازار، هزینه‌های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران است. بدین منظور از داده‌‌ها و اطلاعات مربوط به کارگاه‌‌های صنعتی با 10 نفر کارکن و بالاتر تولیدکننده محصولات مواد غذایی و آشامیدنی ایران در سال‌های 1374-1388 استفاده کرده و مدل اقتصادسنجی را با استفاده از روش داده‌‌های تابلویی پویا برآورد کرده‌ایم. در این مقاله از نسبت ارزش افزوده به فروش به‌منظور محاسبه نرخ سودآوری در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران و اندازه‌‌گیری عملکرد بازار، و به‌منظور اندازه‌‌گیری درجه تمرکز نیز از نسبت تمرکز 4 بنگاه برتر استفاده کرده‌ایم. افزون بر این، از متغیرهای شدت تبلیغات و شدت تحقیقات نیز به‌عنوان متغیرهای رفتاری بازار در مدل اقتصادسنجی استفاده کرده‌ایم. یافته‌های این پژوهش نشان می‌‌دهد که متغیرهای نرخ سودآوری و هزینه‌های تحقیق و توسعه، اثر منفی و متغیر هزینه‌‌های تبلیغات اثر مثبت و معنا‌‌دار بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Market performance on the Concentration in Food and Beverage Industry in Iran (A Dynamic Panel Data Approach)

نویسندگان [English]

  • Ali Dehghani 1
  • Mohammad Molaei 1
  • Samaneh Hosseinzadeh 2
  • Javad Herati 3
1 Assistant Professor of Economics, Shahrood University of Technology
2 Assistant Professor of Department of Biostatistics, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
3 Assistant Professor of Economics, Bojnourd University
چکیده [English]

 
The main objective of this paper is to examine the impact of market performance on the degree of concentration in food and beverage industry in Iran. For this purpose we have taken the dynamic panel data approach on data collected from industrial workshops with 10 employees or more during the period of 1374 to 1389.In order to measure the degree of concentration we used the 4-firm concentration ratio and the profitability rate for market performance.
Markov-switching LSTAR auto regressive logistical approach and smooth transition are used as the econometric approach. We have used advertising intensity and research and development expenditures as behavioral variables in the econometric model. The results of this study indicate that profit ability and research and development costs have a negative and significant effect and advertising has a positive and significant effect on the degree of concentration in the food and beverage industry of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Structure
  • Concentration
  • Dynamic Panel Data
  • Iran
  • Market Performance
  • Profitability Rate
7. منابع
-          خداداد کاشی، فرهاد. (1379). ساختار و عملکرد بازار، نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت ایران. نشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران.
-          اصغرپور، حسین؛ فلاحی، فیروز؛ خداداد کاشی، فرهاد؛ پورعبادالهان، محسن و دهقانی، علی. (1391). رابطه تأثیر نوآوری بر سهم بازار در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی اقتصادی در ایران دانشگاه بوعلی سینا، سال اول، شماره 1. صص 63-97.
-          اصغرپور، حسین؛ فلاحی، فیروز و دهقانی، علی. (1391). تأثیر نوآوری بر بی­ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی) دانشگاه فردوسی مشهد، جلد 26، شماره 3، صص 204-217.
-          مرکز آمار ایران، طرح­های آمارگیری از کارگاه­های صنعتی ده نفر کارکن و بالاتر کشور در سال­های 1374-1386.
-          مرکز آمار ایران، گزارش های نتایج آمارگیری از کارگاه­های صنعتی ده نفر کارکن و بالاتر کشور در سال‌های 1387 و 1388.
 
-          Arellano, M., Bond, S.,(1991(. Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies 58, pp 277–297.
-          Bain, JS (1956). Barriers to New Competition. Cambridge, Mass: Harvard university press, quoted in Clarke, 1990.
-          Barthwal, RR. (2000). Industrial Economics. New Delhi: New Age International (P) Limited Publishers, Second Edition.
-          Brander, JA and Spencer, BJ. (1984). Export Subsidies and International Market Share Rivalry. NBER Working Papers 1464, National Bureau of Economic Research, Inc.
-          Contner, U. (2007). Firm’s Differential Innovation Success and Market Dynamic. JENA Economics Research Papers: 078.
-          Feeny, S. (2000). Determinants of Profitability: An Empirical Investigation Using Australian Tax Entities. Melbourne Institute Working Paper Series wp2000n01, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, The University of Melbourne.
-          Kato, M and Honjo, Y. (2006). Market Share Instability and the Dynamics of Competition: A Panel Data Analysis of Japanese Manufacturing Industries. Review of Industrial Organization; 28: pp165-182.
-          Kelly, B. (2002). Advertising and Market Share Dynamics Revisited. Letters; 9: pp763-67.
-          Giannetti, C. (2008). Unit Roots and the Dynamics of Market Shares: An Analysis Using Italian Banking Micro-Panel. Discussion Paper 2008-44, Tilburg University, Center for Economic Research.
-          Graevenitz, GV and Sandner, P. (2009). Are Advertising and R&D Complements. Working Paper: pp1-34.
-          Martin, S. (2001). Advanced Industrial Economics. Blackwell Publishers: University of Amsterdam, Second Edition.
-          Mazzucato, M. (2001). Innovation and Market Share Instability: The Role of Negative Feedback and Idiosyncratic Events. MERIT working paper: 1070.
-          Nakao, T. (1993). Market Share, Advertising, R&D and Profitability: An Empirical Analysis of Leading Industrial Firms in Japan. Review of Industrial Organization; 8: pp 315-28.
-          Needham, D. (1975). Market Structure and Firm’s R&D Behavior. The Journal of Industrial Economics; 23: pp241-55.
-          Noriyuki, D. (2001). Market Leadership Volatility in Japanese Industries. Review of Industrial Organization; 18: pp 427-44.
-          Resende, M. (2007). Structure, conduct and performance: a simultaneous equations investigation for the Brazilian manufacturing industry. Journal of Applied Economics;  39 (7): pp 937-42.
-          Resende, M and Lima, MAM. (2005). Market share instability in Brazilian industry: a dynamic panel data analysis. Applied Economics; 37(6): pp 713-718.
-          Ruble, R and Versaevel. (2009). Market Share, R&D and EU Competition Policy, Emliyon Business School Working Paper: pp1-27.
-          Sanin, ME and Zanaj, S. (2007). Environmental Innovation under Cournot Competition. CORE Discussion Paper; 2007/50
-          Tung, SG; Lin, CY and Wang, CY .(2010). The Market Structure, Conduct and Performance Paradigm Re-applied to the International Tourist Hotel Industry. African Journal of Business Management; 4(6): pp1116-1125.
-          Vakratsas, D. (2008). The effects of advertising, prices and distribution on market share volatility. European Journal of Operational Research; 187: pp 283-293.
-          Woodrow, JR and Eckard, E. (1987). Advertising, Competition, and Market Share Instability. Journal of Business; 60 (4): pp 532-59.
-          Yang LC. (2008). The Relationship between R&D and Market Share: The Schumpeterian Hypothesis Revisited and Implications. Working Paper Series: pp 1-28.