دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، مهر 1394، صفحه 1-173 

مقاله پژوهشی

بررسی کارایی سیاست‌های دولت در کاهش فقر در ایران

صفحه 9-32

10.22051/edp.2016.2459

فاطمه بزازان؛ عبدالرسول قاسمی؛ حسین راغفر؛ صدیقه حسنوند