تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی استان‌ها کاربرد رده بندی تلفیقی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه مازندران

چکیده

با توجه به اهمیت ویژه­ای که بخش مالی در شرایط اقتصاد ایران دارد، پیش از این مطالعات متعددی در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف تکمیل مطالعات قبلی و بهره­گیری از مزیت داده­های استانی شکل گرفته است. برای اندازه­گیری توسعه مالی، شاخص­های مختلفی نظیر نسبت تسهیلات به GDP، نسبت سپرده بانکی به GDP، نسبت بدهی بخش خصوصی به GDP وجود دارد. اما چالش پیش رو در استفاده از داده­های استانی، ناهمسان بودن رفتار داده­های فوق در بین استان­ها می­باشد؛ به نحوی­که انتخاب هر یک از آنها به عنوان معیار توسعه مالی، می­تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. به این منظور، کوشش شده است تا معیارهای مختلف توسعه مالی بر اساس سازوکار تاپسیس تلفیق شده و یک رده­بندی یکپارچه برای 28 استان در هر یک از سال­های 1380-1391 حاصل شود. در مرحله بعد، اثر رده­بندی فوق بر رشد اقتصادی با روش گشتاورهای تعمیم­یافته سیستمی برآورد، و مخارج دولت و تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل در الگو لحاظ شده است. یافته­های پژوهش حاکی از همسویی درجه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران می باشد؛ به نحوی­که طی سال­های پژوهش، همراه با کاهش درجه توسعه مالی در بخش بانکی، رشد اقتصادی استانی نیز کاهش نشان می دهد. اندازه همچنین دولت و تورم با اثری معکوس و معنادار بر رشد اقتصادی استانی همراه بوده و به نوعی اثر ناکارآمدی بانکی را تشدید نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Development on Economic Growth in Provinces Application of Classification Compilation and GMM-Sys

نویسندگان [English]

  • Shahryar Zaroki 1
  • Mani Motameni 1
  • Fateme Narimani 2
1 Member of faculty of economics at Mazandaran University
2 MA in Management of Mazandaran University
چکیده [English]

Classification of consolidated financial development in the provinces of Iran and its effects on economic growth of the financial Sectors is an important factor in the Iranian economy. Therefore, there are several studies in this area. The aim of this study is to complement previous studies and utilize the advantage of provincial data. Beyond several indexes that can be applied for financial development measurement such as rate of facilities to GDP, deposits to GDP, and private sector debt to GDP we preferred to calculate a unique index based on TOPSIS mechanism that contained whole indicators as well. This index covers data from 28 provinces during 2001 to 2012. In the next step effect of this indicator on economic growth is estimated with SYS-GMM including government expenditure and inflation as instrumental variables. Results indicate that there is a direct relationship between financial development and economic growth: Government expenditure and inflation has a negative effect on economic growth which can exacerbate FD effect.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classification Compilation
  • Financial Development
  • Provincial Economic Growth
  • GMM-Sys
 
منابع
-         ابونوری، عباس علی و تیموری، منیژه. (1392). بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مقایسه‌ای بین کشورهای OECD و UMI. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 3، شماره 11، صص 40-29.
-         اسدی، زیور؛ بهرامی، جاوید و طالبلو، رضا. ( 1392 ). تأثیر پدیده نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی پانل پویا. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 3، شماره 10، صص26-9.
-         امام‌وردی، قدرت‌الله؛ فراهانی، مهدی و شقاقی، فاطمه. (1390). بررسی تطبیقی اثرگسترش بازار‌های مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال­توسعه با روش داده‌های تلفیقی 2008-1975. فصلنامه علوم اقتصادی،  سال 4، شماره 14، صص 72-45.
-         راسخی، سعید و رنجبر، امید. (1388). توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی. مجله دانش و توسعه، سال 16، شماره 27، صص 22-1.
-         شهبازی، کیومرث و سعید‌پور، لسیان. (1392). تأثیر آستانه‌ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 3، شماره 12، صص 38-21.
-         کسرایی، اسرافیل. (1386). نظریه همگرایی، وابستگی فضایی و رشد منطقه­ای، فصلنامه تحقیقات اقتصادی. شماره 77، صص 64-27.
-         محمدی، تیمور؛ ناظمان، حمید و خداپرست پیرسرایی، یزدان. (1393). بررسی رابطه علیت پویای بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی؛ مقایسه موردی دو کشور نفتی ایران و نروژ. فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال 3، شماره 10، صص 178-151.
-         محمودزاده، محمود و علمی، سیامک. (1391). نابرابری و رشد اقتصادی در استان­های کشور. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال 20، شماره 64، صص 148-131.
-         منصف، عبدالعلی؛ ترکی، لیلا و علوی، سید جابر. (1392). تحلیل اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت: علیت گرنجر پانلی با رویکرد بوت‌استرپ (2010-1990).پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 3، شماره 10، صص 92-73.
-        موتمنی، مانی. (1388). بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی. بررسی‌های بازرگانی، شماره 34، صص 58-66.
-          مؤمنی، منصور. (1392). مباحث نوین در پژوهش در عملیات (چاپ پنجم)، انتشارات مؤلف.
-          Ang, J. B. (2008). What are the mechanisms linking financial development and economic growth in Malaysia?. Economic Modelling, 25(1), 38-53.
-          Bencivenga, V. R., & Smith, B. D. (1991). Financial intermediation and endogenous growth. The Review of Economic Studies, 58(2), 195-209.
-          Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), 115-143.
-         Caselli, F., Esquivel, G., & Lefort, F. (1996). Reopening the convergence debate: a new look at cross-country growth empirics. Journal of economic growth, 1(3), 363-389.
-         Crotty, J. (2009). Structural causes of the global financial crisis: a critical assessment of the ‘new financial architecture’. Cambridge journal of economics, 33(4), 563-580.
-         Dawson, P. J. (2003). Financial development and growth in economies in transition. Applied Economics Letters, 10(13), 833-836.
-         Demetriades, P. O., & Hussein, K. A. (1996). Does financial development cause economic growth? Time-series evidence from 16 countries. Journal of development Economics, 51(2), 387-411.
-         Friedman, M., & Schwartz, A. (1963). A Monetary History of the United States," Princeton University Press. Princeton, NJ.
-         Greenwood, J., & Smith, B. D. (1997). Financial markets in development, and the development of financial markets. Journal of Economic Dynamics and Control, 21(1), 145-181.
-         Hassan, M. K., Sanchez, B., & Yu, J. S. (2011). Financial development and economic growth: New evidence from panel data. The Quarterly Review of economics and finance, 51(1), 88-104.
-         Ireland, P. N. (1994). Money and growth: an alternative approach. The American Economic Review, 84(1), 47-65.
-         Islam, N. (2003). What have we learnt from the convergence debate?. Journal of economic surveys, 17(3), 309-362.
-         Jude, E. C. (2010). Financial development and growth: a panel smooth regression approach. Journal of Economic Development, 35(1), 15-33.
-         Jung, W. S. (1986). Financial development and economic growth: international evidence. Economic Development and cultural change, 34(2), 333-346.
-         Kim, P. (2006). Three Essays of Financial Development and Economic Growth, Ph.D. Dissertation, Ohio State University.
-         King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. The quarterly journal of economics, 108, 717-737.
-         Levine, R. (2003). Finance and Growth: Theory, Evidence and Mechanisms, IN Handbook of Economic Growth Eds. P. Aghion and S. Durlauf.
-         Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: views and agenda. Journal of economic literature, 35(2), 688-726.
-         Levine, R. (1998). The legal environment, banks, and long-run economic growth. Journal of money, credit and banking, 30(3), 596-613.
-         Lucas, R. (1988). On the Mechanics of Economic Development, Journal of monetary economics, 22, 3-42.
-         Meier, G.M & Seers, D. (1984). Pioneers in Development, New York: Oxford University Press.
-          Ram, R. (1999). Financial development and economic growth: Additional evidence. Journal of Development Studies, 35(4), 164-174.
-          Rasekhi, S., & Ranjbar, O. (2009). An examination of financial development effect on OIC member countries, Journal of Knowledge and Development, 16(27), 1-22.
-          Robinson, J. (1952). The Generalization of the General Theory”, In: the Rate of Interest and Other Essays, London: MacMillan.
-          Romer, P.M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5), 71-102.
-         Roubini, N., & Sala-i-Martin, X. (1992). Financial repression and economic growth. Journal of development Economics, 39(1), 5-30.
-          Rousseau, P. L., & Wachtel, P. (2000). Equity markets and growth: cross-country evidence on timing and outcomes, 1980–1995. Journal of Banking & Finance, 24(12), 1933-1957.
-          Sadorsky, P. (2001). Risk factors in stock returns of Canadian oil and gas companies. Energy economics, 23(1), 17-28.
-         Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle (Vol. 55). Transaction publishers.
-         Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The quarterly journal of economics, 70(1), 65-94.
-         Stern, N. (1989). The economics of development: a survey. The Economic Journal, 99(397), 597-685.