بررسی اثر تعاملی آزادی اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

چکیده

در این تحقیق، رابطه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در 84 کشور منتخب در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور، تأثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی از کانال آزادی اقتصادی و با روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می­دهد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به تنهایی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد بلکه، اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به سطح آزادی اقتصادی کشورهای میزبان بستگی دارد. آزادی اقتصادی، کانال اصلی ظرفیت جذب کشورهای میزبان برای بهره­مند شدن از اثرات سرریز بنگاه­های چندملیتی است. همچنین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی کشو­­رهای با آزادی اقتصادی بالا و بالاتر از متوسط، تأثیر مثبت و معناداری دارد. از بین اجزای آزادی اقتصادی نیز اجزاء مربوط به اندازه دولت، حمایت از حقوق مالکیت، آزادی تجارت بین­المللی و مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد اقتصادی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Role of Economic Freedom in the Influence of FDI on Economic Growth Using the Generalized Method of Moment (GMM) Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • Fariba Nakhaei 1
  • Abdollah Khoshnoodi 2
  • Majid Dashtban 2
1 Ph.D. Student, University of Isfahan
2 Assistant Professor of Economics at Bojnourd University
چکیده [English]

  
In this Research, the relationship between foreign direct investment, economic freedom and economic growth is investigated in a panel of 84 selected countries during 2000-2012. For this purpose, the GMM approach has been applied. More precisely, this paper examines the impact of FDI on economic growth through the channel of economic freedom. Estimation results show that FDI by itself has no positive effect on economic growth. However, the effect of FDI on economic growth depends on the level of economic freedom in the host countries. The main channel of absorption capacity of host countries to benefit from spillover effects of multinational firms is economic freedom. Also FDI has positive and significant effects on economic growth in countries with high economic freedom and countries with higher middle economic freedom. Moreover among components of economic freedom, the components related to Size of Government, Security of Property Rights, Freedom to Trade Internationally, and Regulation of Labor, Credit and Business have the most positive effect on the effect of FDI on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Direct Investment
  • Economic Freedom
  • Economic Growth
  • Absorption Capacity
  • The Generalized Method of Moment (GMM) Approach
منابع
-        رزمی، سید علی اکبر؛ رزمی، سید محمد جواد و شهرکی، سارا. (1388). تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی. دانش و توسعه، 16(28): 157-127.
-        شاه آبادی، ابوالفضل و محمودی، عبداله. (1385). تعیین کننده های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران. نشریه جستارهای اقتصادی، 3 (5): 126-89.
-        کازرونی، علیرضا و سجودی، سکینه. (1387). اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادی بازرگانی بر رشد اقتصادی ایران: روش آزمون باند. ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، 255 و 256: 285-270.
 
-        Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. Econometrica, 60, 323-351.
-        Aitken, B., Hanson, G. H., & Harrison, A. E. (1997). Spillovers, foreign investment, and export behavior. Journal of International economics, 43(1), 103-132.
-        Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2004). FDI and economic growth: the role of local financial markets. Journal of international economics, 64(1), 89-112.
-        Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2010). Does foreign direct investment promote growth? Exploring the role of financial markets on linkages. Journal of Development Economics, 91(2), 242-256.
-        Alonso-Borrego, C., & Arellano, M. (1999). Symmetrically normalized instrumental-variable estimation using panel data. Journal of Business & Economic Statistics, 17(1), 36-49.
-        Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297.
-        Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of econometrics, 68(1), 29-51.
-        Arslan, A., Tarba, S. Y., & Larimo, J. (2015). FDI entry strategies and the impacts of economic freedom distance: evidence from Nordic FDIs in transitional periphery of CIS and SEE. International Business Review, 24(6), 997-1008.
-        Aslund, A. (2012). How capitalism was built: The transformation of Central and Eastern Europe, Russia, the Caucasus, and Central Asia. Cambridge University Press.
-        Azman-Saini, W. N. W., Baharumshah, A. Z., & Law, S. H. (2010). Foreign direct investment, economic freedom and economic growth: International evidence. Economic Modelling, 27(5), 1079-1089.
-        Barrell, R., & Holland, D. (2000). Foreign direct investment and enterprise restructuring in Central Europe. Economics of Transition, 8(2), 477-504.
-        Barry, F., & Bradley, J. (1997). FDI and trade: the Irish host‐country experience. The Economic Journal, 107(445), 1798-1811.
-        Beck, T.; Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. (2001). Law, politics, and Finance. Working Paper.
-        Bénassy‐Quéré, A., Coupet, M., & Mayer, T. (2007). Institutional determinants of foreign direct investment. The World Economy, 30(5), 764-782.
-        Bengoa, M., & Sanchez-Robles, B. (2003). Foreign direct investment, economic freedom and growth: new evidence from Latin America. European journal of political economy, 19(3), 529-545.
-        Bird, R. M. (1971). Wagner's o Law'of Expanding State Activity. Public Finance, 26(1), 1-26.
-        Bitzenis, A. (2009). The Balkans: Foreign direct investment and EU accession. Ashgate Publishing, Ltd.
-        Bitzenis, A., & Marangos, J. (2007). Globalization and the integration-assisted transition in central and eastern European economies. Journal of Economic Issues, 41(2), 427-434.
-        Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), 115-143.
-        Carlsson, F., & Lundström, S. (2002). Economic freedom and growth: Decomposing the effects. Public choice, 112(3-4), 335-344.
-        Choong, C. K., Baharumshah, A. Z., Yusop, Z., & Habibullah, M. S. (2010). Private capital flows, stock market and economic growth in developed and developing countries: A comparative analysis. Japan and the World Economy, 22(2), 107-117.
-        De haan, J. (2003). Editors’ introduction. European Journal of Political Economy, 19: 395-403.
-        De Haan, J., & Sturm, J. E. (2000). On the relationship between economic freedom and economic growth. European Journal of Political Economy, 16(2), 215-241.
-        De Mello, L.R. (1999). Foreign direct investment in developing countries and growth: a selected survey. Journal of Development Studies, 34 (1), 1-34.
-        Demirbag, M., Apaydin, M., & Tatoglu, E. (2011). Survival of Japanese subsidiaries in the Middle East and North Africa. Journal of World Business, 46(4), 411-425.
-        Durham, J. B. (2004). Absorptive capacity and the effects of foreign direct investment and equity foreign portfolio investment on economic growth. European economic review, 48(2), 285-306.
-        Erdal, F. (2002). Economic Freedom and Economic Growth: a time series evidence from the Italian Economy. International Center for Economic Research, Torino, Italy.
-        Fischer, S. (1999). On the need for an international lender of last resort. The Journal of Economic Perspectives, 13(4), 85-104.
-        Gaur, A. S., & Lu, J. W. (2007). Ownership strategies and survival of foreign subsidiaries: Impacts of institutional distance and experience. Journal of management, 33(1), 84-110.
-        Gwartney, J.; Lawson, R.; Hall, J., Murphy, R.; McMahon, F.; de Soysa, I., & Chaitanya Vadlamannati, K. (2015). Economic Freedom of the World. 2015 Annual Report of Fraser Institute.
-        Hanson, G. H., Mataloni Jr, R. J., & Slaughter, M. J. (2001). Expansion strategies of US multinational firms (No. w8433). National bureau of economic research.
-        Herrera-Echeverri, H., Haar, J., & Estévez-Bretón, J. B. (2014). Foreign direct investment, institutional quality, economic freedom and entrepreneurship in emerging markets. Journal of Business Research, 67(9), 1921-1932.
-        Hewko, J. (2002). Foreign direct investment in transitional economies: Does the rule of law matter. E. Eur. Const. Rev., 11, 71.
-        Hirschman, A. (1958). The Strategy of Economic Development. Yale Univ. Press, New Haven.
-        Irandoust, J. E. M. (2001). On the causality between foreign direct investment and output: a comparative study. The International Trade Journal, 15(1), 1-26.
-        Javorcik, B. S. (2004). The composition of foreign direct investment and protection of intellectual property rights: Evidence from transition economies. European economic review, 48(1), 39-62.
-        Kekic, L. (2005). Foreign direct investment in the Balkans: recent trends and prospects. Southeast European and Black Sea Studies, 5(2), 171-190.
-        Knack, S., & Keefer, P. (1995). Institutions and economic performance: cross‐country tests using alternative institutional measures. Economics & Politics, 7(3), 207-227.
-        Kosack, S., & Tobin, J. (2006). Funding self-sustaining development: The role of aid, FDI and government in economic success. International Organization, 60(01), 205-243.
-        Lardy, N. R. (1995). The role of foreign trade and investment in China's economic transformation. The China Quarterly, 144, 1065-1082.
-        Li, X., & Liu, X. (2005). Foreign direct investment and economic growth: an increasingly endogenous relationship. World development, 33(3), 393-407.
-        Mallampally, P., & Sauvant, K. (1999). Foreign direct investment in developing countries. Finance and Development, 36 (1).
-        McMillan, S. M. (1999). Foreign Direct Investment in Three regions of the South at 20th Century. Springer.
-        Meyer, K. E., & Pind, C. (1999). Research Note: The slow growth of foreign direct investment in the Soviet Union successor states. Economics of Transition, 7(1), 201-214.
-        Meyer, K. E., Estrin, S., Bhaumik, S. K., & Peng, M. W. (2009). Institutions, resources, and entry strategies in emerging economies. Strategic management journal, 30(1), 61-80.
-        Moran, T. H. (1998). Foreign direct investment and development: The new policy agenda for developing countries and economies in transition. Peterson Institute.
-        North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press.
-        Nunnenkamp, P., & Spatz, J. (2004). Intellectual property rights and foreign direct investment: a disaggregated analysis. Review of World Economics, 140(3), 393-414.
-        Peck, A. E. (1999). Foreign investment in Kazakhstan's minerals industries. Post-Soviet Geography and Economics, 40(7), 471-518.
-        Peck, A. E. (2000). Privatization and foreign investment in the utilities industries of Kazakhstan. Post-Soviet Geography and Economics, 41(6), 418-447.
-        Pomfret, R. (1997). Growth and transition: why has China's performance been so different?. Journal of Comparative Economics, 25(3), 422-440.
-        Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. Journal of financial economics, 58(1), 3-27.
-        Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). Law and Finance. Journal of Political Economy, 106, 1113-55.
-        Porta, R., Lopez‐de‐Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). Legal determinants of external finance. The journal of finance, 52(3), 1131-1150.
-        Quazi, R. (2007). Economic freedom and foreign direct investment in East Asia. Journal of the Asia Pacific Economy, 12(3), 329-344.
-        Quazi, R., & Rashid, S. (2004). Economic freedom and foreign direct investment in developing countries. The International Journal of Business and Public Administration, 2(1), 92-99.
-        Resmini, L. (2000). The determinants of foreign direct investment in the CEECs: new evidence from sectoral patterns. Economics of transition, 8(3), 665-689.
-        Romer, P. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy 98, S71–S102.
-        Rosenstein-Rodan, P. N. (1943). Problems of industrialisation of eastern and south-eastern Europe. The economic journal, 53(210/211), 202-211.
-        Starr, S. F. (2003). The investment climate in central Asia and the Caucasus. Kalicki and Lawson, eds., Russian-Eurasian Renaissance, 73-91.
-        Welter, F., & Smallbone, D. (2011). Institutional perspectives on entrepreneurial behavior in challenging environments. Journal of Small Business Management, 49(1), 107-125.
-        Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of econometrics, 126(1), 25-51.
-        World Bank, (2001). Global Development Finance Report. World Bank, Washington D.C.