بررسی رابطه بین توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورزی و آلودگی سرانه آب در ایران (رهیافت تودا و یاماموتو و حداقل مربعات پویا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران

2 دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه باکو آذربایجان

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

بررسی عوامل مؤثر بر انتشار آلاینده­های زیست محیطی در ادبیات اقتصاد محیط زیست همواره مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفته و بخش عمده­ای از مطالعات تجربی را در دهه­های اخیر به خود اختصاص داده است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه بخش صنعتی و کشاورزی و شهرنشینی بر انتشار آلودگی سرانه آب در ایران طی سالهای 2014-1975 می­باشد. به این منظور، برای بررسی رابطه کوتاه مدت از آزمون علیت تودا و یاماموتو و جهت تبیین ارتباط بلندمدت بین متغیرهای مدل از رهیافت حداقل مربعات پویا استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که در کوتاه مدت، یک رابطه علی یک طرفه از سوی متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، مصرف انرژی به متغیر انتشار آلودگی سرانه آب برقرار بوده و در بلندمدت، متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، مصرف انرژی و تراکم جمعیت شهری، تأثیر مثبت و معنی­دار بر آلودگی آب دارند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Agricultural and Industrial Development with Water Pollution in Iran (Toda- Yamamoto and DOLS Approaches)

نویسندگان [English]

  • Majid Feshari 1
  • Kazem Mohammadi Aghdam 2
  • Nair Ghamari 3
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran
2 Ph.D in Economics from the Baku University of Azerbaijan
3 Master of Science in Economics, Tabriz University
چکیده [English]

The investigation of the relationship between water pollution and its determinants is one of the important issues in environmental economics and has been studied empirically in recent years. Moreover, in most empirical studies the nexus between industrial and agricultural development and water pollution has not been considered. So, to address this lacuna, the main objective of this paper is to examine the effects of industrial and agricultural development on water pollution emission in the Iranian economy over the period of 1975 to 2014 in short-run and long-run. For this purpose, the empirical econometric model has been estimated by T-Y and DOLS approaches for these sectors during the period of study. The results of this paper show that the EKC curve is confirmed in Iran and industrial value added and population density in urban areas have positive and significant effects on water pollution. Moreover, the value added of agricultural sector has negative and significant effect on water pollution. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial and Agricultural Development
  • Urban Population Density
  • TY and DOLS Approaches
 منابع
-        امیرتیموری، سمیه و خلیلیان، صادق. (1388). بررسی رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز CO2 در کشورهای عضو اوپک: رهیافت منحنی زیست محیطی کوزنتس. مجله علوم محیطی، شماره 7: 172-161.
-        آماده، حمید؛ حق­دوست، احسان و اعظمی، آرش. (1388). بررسی حجم گازهای گلخانه­ای و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران (مطالعه موردی دی­اکسیدکربن). پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره 4: 237-209.
-        برقی اسکویی، محمد مهدی. (1387). آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه ای (دی اکسید کربن) در منحنی زیست محیطی کوزنتس. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 82: 21-1.
-        بهبودی، داود؛ فلاحی، فیروز و برقی گلعذانی، اسماعیل. (1389). عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه دی اکسید کربن در ایران (1383-1346). مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 90: 17-1.
-        پژویان، جمشید و مرادحاصل، نیلوفر. (1386). بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال هفتم، شماره 4: 160-141.
-        پورکاظمی، محمد حسین و ابراهیمی، ایلناز. (1387). بررسی منحنی کوزنتس زیست محیطی در خاورمیانه. مجله پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 34: 71-57.
-        سعادت، رحمان و صادقی، حسین. (1383). رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 64: 180-163.
-        عرب­مازار، علی­اکبر و صداقت­پرست، الدار. (1389).  بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس با ملاحظه پسماندهای جامد شهر تهران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال دهم، شماره 1: 20-1.
-        غزالی، سمانه و زیبایی، منصور. (1388). بررسی و تحلیل رابطه بین آلودگی محیطی و رشد اقتصادی با استفاده از داده های تلفیقی: مطالعه موردی آلاینده مونوکسیدکربن. نشریهاقتصادوتوسعهکشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 23، شماره 2: 133-128.
-        فطرس، محمدحسن و نسرین دوست، میثم. (1388). بررسی رابطه آلودگی هوا، آلودگی آب، مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران طی سالهای 1383-1359. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 21: 135-113.
-        نصراللهی، زهرا و غفاری گولک، مرضیه. (1387). توسعه اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو پیمان کیوتو و کشورهای آسیای جنوب غربی (با تأکید بر منحنی زیست محیطی کوزنتس). مجله پژوهشنامه علوم اقتصادی، شماره 35:  126-105.
-        Akbostanci, E., Turut-Aşık, S., & Tunç, G. İ. (2009). The relationship between income and environment in Turkey: Is there an environmental Kuznets curve?. Energy Policy, 37(3), 861-867.
-        Anees, M. and Ahmed, I. (2010). Industrial development, agricultural growth, urbanization and environmental Kuznets curve in Pakistan. MPRA paper: 33469.
-        Bagliani M.; Bravo G.; Dalmazzone S.; Giaccaria S. and Golia S. (2010). Economic growth and environmental pressure: A worldwide panel analysis, Department of economics, Working Paper, NO. 12/2008.
-        Barua, A., and Hubacek, K. (2009). An empirical analysis of the environmental Kuznets curve for water pollution in India, International Journal of Global Environmental Issues, 9(2), 50-68.
-        Burnett, J.W. (2009). Economic Growth and Environmental Degradation, University of Georgia, NO. 30602. 
-        Flores, C. A., Flores-Lagunes, A., & Kapetanakis, D. (2014). Lessons from quantile panel estimation of the environmental Kuznets curve. Econometric Reviews, 33(8), 815-853.
-        Galeotti, M., Lanza, A., & Pauli, F. (2006). Reassessing the environmental Kuznets curve for CO2 emissions: a robustness exercise. Ecological economics, 57(1), 152-163.
-        Halicioglu, F. (2009). An econometric study of CO2 emissions, energy consumption, income and foreign trade in Turkey. Energy Policy, 37(3), 1156-1164.
-        Halkos, G. E. (2003). Environmental Kuznets Curve for sulfur: evidence using GMM estimation and random coefficient panel data models. Environment and development economics, 8(04), 581-601.
-        He, J., & Richard, P. (2010). Environmental Kuznets curve for CO2 in Canada. Ecological Economics, 69(5), 1083-1093.
-        Hong, S. H., & Wagner, M. (2008). Nonlinear cointegration analysis and the environmental Kuznets curve. Institut für Höhere Studien (IHS).
-        Human Development Report (2009). United Nation Development Program, UN.
-        Kao, C. and Chiang, M. H. (2000). On the estimation and inference of a co-integrated regression in panel data’, in Baltagi B. H. (ed.), Advances in Econometrics: Non-stationary Panels, Panel Co-integration and Dynamic Panel, 15, 179–222.
-        Kijima, M., Nishide, K., & Ohyama, A. (2010). Economic models for the environmental Kuznets curve: A survey. Journal of Economic Dynamics and Control, 34(7), 1187-1201.
-        Lee, C. C., Chiu, Y. B., & Sun, C. H. (2010). The environmental Kuznets curve hypothesis for water pollution: Do regions matter?. Energy policy, 38(1), 12-23.
-        Liu, G. (2006). A causality analysis on GDP and air emissions in Norway, Statistics Norway, Research Department, Discussion Papers, No. 447.
-        Maddison, D. (2006). Environmental Kuznets curves: a spatial econometric approach. Journal of Environmental Economics and management, 51(2), 218-230.
-        Mazzanti, M., Montini, A., & Zoboli, R. (2008). Environmental Kuznets curves for greenhouse gas emissions. Evidence from Italy using national accounts matrix including environmental accounts and provincial panel data. International journal of global environmental issues, 8(4), 392-424.
-        Ming, J.L., Lawell, C. and Chen, s. (2015). The effects of energy policies on energy consumption in China, Working Paper Series, No.2583, 1-23.
-        Muller, G.; Wagner, M., and Muller, B. (2004). Exploring the Carbon Kuznets Hypothesis, Oxford Institute Energy Studies, No. 286084.
-        Musolesi, A., Mazzanti, M., & Zoboli, R. (2010). A panel data heterogeneous Bayesian estimation of environmental Kuznets curves for CO2 emissions. Applied Economics, 42(18), 2275-2287.
-        Narayan, P. K., Narayan, S., & Prasad, A. (2008). A structural VAR analysis of electricity consumption and real GDP: evidence from the G7 countries. Energy Policy, 36(7), 2765-2769.
-        Narayan, P. K., & Singh, B. (2007). The electricity consumption and GDP nexus for the Fiji Islands. Energy Economics, 29(6), 1141-1150.
-        Roca, J., Padilla, E., Farré, M., & Galletto, V. (2001). Economic growth and atmospheric pollution in Spain: discussing the environmental Kuznets curve hypothesis. Ecological Economics, 39(1), 85-99.
-        Tao, S., Zheng, T., & Lianjun, T. (2008). An empirical test of the environmental Kuznets curve in China: a panel co-integration approach. China Economic Review, 19(3), 381-392.
-        Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector auto-regressions with possibly integrated processes. Journal of econometrics, 66(1), 225-250.
-        Wolde-Rufael, Y. (2006). Electricity consumption and economic growth: a time series experience for 17 African countries. Energy policy, 34(10), 1106-1114.
-        Wu, F., Fan, L. W., Zhou, P., & Zhou, D. Q. (2012). Industrial energy efficiency with CO2 emissions in China: a nonparametric analysis. Energy Policy, 49, 164-172.