موضوعات = اقتصاد پولی
اثر شوکهای خارجی بر تورم در رژیم های ارزی اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.22051/ieda.2024.46980.1415

مرتضی تهامی پور؛ رویا عاطفی منش؛ حسین صمصامی؛ انوشیروان تقی پور


تاثیر ثبات مالی بر سیاست پولی در کشورهای در حال توسعه: کاربرد مدل غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22051/ieda.2024.46906.1413

یزدان گودرزی فراهانی؛ زلیخا مرسلی ارزنق؛ ابراهیم. عباسی


اثر سیاست مالی بر تورم با تأکید بر استرس بخش مالی

دوره 9، شماره 2، مهر 1402، صفحه 169-192

10.22051/ieda.2024.46242.1401

مهدی فرجی؛ مرضیه ابراهیمی شقاقی؛ اعظم احمدیان