اثر سیاست مالی بر تورم با تأکید بر استرس بخش مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری و مدیریت، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

3 استادیار، گروه مطالعات بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی، تهران، ایران

10.22051/ieda.2024.46242.1401

چکیده

تورم از جمله متغیرهای کلان است که سطوح مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از اهداف سیاست‌گذاران کلان اقتصادی، کنترل تورم است. اهمیت این موضوع تا آنجا است که دامنه وسیعی از مطالعات اخیر، بر اثر سیاست مالی بر تورم در شرایط استرس مالی در سطح بین‌الملل انجام شده است. در ایران نیز مسئله تورم، دغدغه سیاست‌گذاران اقتصادی بوده و تأثیر‌پذیری آن از استرس بخش مالی بر کسی پوشیده نیست. سیاست‌های مالی دولت از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند به کنترل تورم کمک نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله با بهره‌مندی از داده‌های فصلی متغیرهای کلان اقتصادی در دوره ۱۳۸۰-۱۴۰۱، اثر آستانه‌ای سیاست مالی بر تورم در شرایط وجود استرس مالی بررسی شده است. به‌همین منظور در این مقاله ضمن استخراج معیار استرس مالی، آستانه بحرانی آن با بکارگیری مدل آستانه‌ای استخراج شده است. همچنین آستانه بحرانی درآمد مالیاتی در رژیم‌های مختلف استرس مالی استخراج شده است. نتایج بررسی بیانگر این است که درآمد مالیاتی در شرایط استرس مالی بالا، تورم را تشدید می‌کند؛ همچنین، درآمد مالیاتی در شرایطی که استرس مالی پایین است، اثری منفی بر تورم دارد؛ اما اگر استرس مالی بالا باشد، افزایش درآمد مالیاتی، تورم را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of fiscal policy on inflation with emphasis on financial sector stress

نویسندگان [English]

  • Mahdi Faraji 1
  • Marzieh Ebrahimi Shaghaghi 2
  • Azam Ahmadyan 3
1 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Tehran Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Accounting and Management, Shahryar Branch, Islamic Azad University, Shahryar, Iran
3 Department of Banking Studies, Monetary and Banking Research Institute, Central Bank, Tehran, Iran
چکیده [English]

Inflation is a macroeconomic variable that affects all levels of society. One of the goals of macroeconomic policymakers is to control inflation. The importance of this issue is such that a wide range of recent studies have been conducted on the effect of fiscal policy on inflation in conditions of financial stress at the international level. In Iran as well, inflation is a concern for economic policymakers, and its susceptibility to financial sector stress is no secret. Fiscal policies of the government are among the policies that can help control inflation.

Given the importance of the issue, this paper examines the threshold effect of fiscal policy on inflation in the presence of financial stress by using quarterly data on macroeconomic variables in the period 1380-1401. For this purpose, the paper extracts the financial stress criterion and its critical threshold using the threshold model. The critical threshold of tax revenue in different financial stress regimes is also extracted.

The results of the study indicate that tax revenue intensifies inflation in conditions of high financial stress. In addition, tax revenue has a negative effect on inflation when financial stress is low; however, if financial stress is high, an increase in tax revenue increases inflation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiscal policy
  • inflation
  • financial stress
  • Threshold Vector Autoregression Model
 
ابراهیمی شقاقی، مرضیه و اسلامی مفیدآبادی، حسین. (1400). تأثیر استرس مالی بر پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی (شواهدی از اقتصاد ایران). فصلنامه تحلیل بازار سرمایه، 1(1)، 84-55.
ابراهیمی، نسرین؛ پدرام، مهدی و موسوی، میرحسین. (۱۴۰۰). اثر سیاست مالی روی نرخ بیکاری و نرخ تورم در استان‌های ایران: رویکرد GVAR. مدلسازی اقتصادی، 15(53)، 48-25.
تقی زاده، حمید؛ شریفی رنانی، حسین و قبادی، سارا. (1400). ارزیابی ثبات مالی در اقتصاد ایران تحت سیاست های پولی و کلان احتیاطی. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی، 10(36)، 176-145.
رضازاده، روح اله و فلاح، میرفیض. (1399). بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر تورم، نرخ بهره، نقدینگی و شاخص صنعت با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 11(42)، 301-272.
سید حسین زاده یزدی، مجتبی؛ عرفانی، علیرضا و قائمی اصل، مهدی. (1399). تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ثبات مالی ایران در چارچوب ساخت شاخص ترکیبی. مجله تحقیقات اقتصادی، 55(1)، 85-57.
قادری مقدم، رضا؛ باصری، بیژن؛ فلیحی، نعمت و عباسی، غلامرضا. (1401). ارزیابی اثرگذاری نااطمینانی ناشی از تورم و رشد اقتصادی بر مصرف نفت و گاز در ایران. اقتصاد مالی، 16(59)، 74-47.‎
قاسمی، حسام‌الدین و عرب مازار، عباس. (1400). بررسی تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر شاخص تاب‌آوری بودجه دولت در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان پویا. اقتصاد باثبات، 2(4), 28-1.
 
References
Afonso, A., Baxa, J., & Slavík, M. (2018). Fiscal developments and financial stress: a threshold VAR analysis. Empirical Economics, 54(2), 395–423.
Apostolakis, G. N., Floros, C., Gkillas, K., & Wohar, M. (2021). Financial stress, economic policy uncertainty, and oil price uncertainty. Energy Economics, 104, 105686.
Balakrishnan, R., Danninger, S., Elekdag, S., & Tytell, I. (2011). The transmission of financial stress from advanced to emerging economies. Emerging Markets Finance and Trade47(sup2), 40-68.
Baldacci, E., McHugh, J., & Petrova, I. (2011). Measuring fiscal vulnerability and fiscal stress: a proposed set of indicators. IMF Working Paper, No. 2011/094.
Bizzaro, L. (2022). Fiscal policies, output growth and financial stress regimes: a threshold VAR approach. [Master’s thesis, Nova School of Business & Economics].
Cevik, S & Miryugin, F. (2023). It’s never different: fiscal policy shocks and inflation. International Monetary Fund Working Paper, No. 2023/098
Chandia, K. E., Iqbal, M. B., & Bahadur, W. (2022). An analysis of the linkages among fiscal vulnerability, financial stress and macroeconomic policies: an econometric study. Fulbright Review of Economics and Policy2(1), 35-60.
Clark, A., & Large, A. (2011). Macroprudential policy: addressing the things we don’t know, Group of Thirty, Occasional Paper No. 83, Washington, DC.
Cottarelli, C. (2011). The risk octagon: a comprehensive framework for assessing sovereign risks. Presentation at the Sapienza University in Rome on January, 25, 2011.
Demirel, U. D., & Wilson, M. (2023). Effects of fiscal policy on inflation: implications of supply disruptions and rconomic slack, Working Paper 2023-05 (No. 59056).
Dumičić, M. (2017). A brief introduction to the world of macroprudential policy. Journal of Central Banking Theory and Practice6(1), 87-109.
Ebrahimi shaghaghi, M., & Eslami Mofid Abadi, H. (2021). The effect of financial stress on forecast of macro economic indicators (evidence from of Iran's economy). Journal of Capital Market Analysis1(1), 55-84. (In Persian).
Ebrahimi, N., Pedram, M., & Mousavi, M. H. (2021). The effect of fiscal Policy on unemployment and inflation in provinces of Iran: a GVAR approach. Economic Modeling15(53), 25-48. (In Persian).
Fakher, H. A. (2016). The empirical relationship between fiscal deficits and inflation (Case study: Selected Asian economies). Iranian Economic Review20(4), 551-579.
Fischer, S., Sahay, R., & Végh, C. A. (2002). Modern hyper and high Inflations. Journal of Economic Literature, 40(3), 837–880.
Ghaderi Moghadam, R., Baseri, B., Falihi, N., & Abbasi, G. (2022). The role of inflation uncertainty on gas and oil consumption. Financial Economics16(59), 47-74. (In Persian).
Ghasemi, H., & Arabmazar, A. (2022). Investigating the impact of economic policies on the government budget resilience index in the framework of a dynamic macroeconometric model. Stable Economy Journal2(4), 1-28. (In Persian)
Hanschel, E., & Monnin, P. (2005). Measuring and forecasting stress in the banking sector: evidence from Switzerland. BIS papers22, 431-449.
Hemming, R., & Petrie, M. (2000). A framework for assessing fiscal vulnerability. International Monetary Fund Working Paper, No. 2000/052.
Jorgensen, P. L., & Ravn, S. H. (2022). The inflation response to government spending shocks: A fiscal price puzzle?. European Economic Review141, 103982.
Kasal, S. (2023). What are the effects of financial stress on economic activity and government debt? An empirical examination in an emerging economy. Borsa Istanbul Review23(1), 254-267.
Koh, W. C., Kose, M. A., Nagle, P. S. O., Ohnsorge, F., & Sugawara, N. (2020). Debt and financial crises. Working Paper, No. 2001.
Korliras, P. G., & Monogios, Y. A. (2010). Asymmetric fiscal dynamics and the significance of fiscal rules for EMU public finances. The Journal of Economic Asymmetries, 7(2), 139-169.
Leeper, E. M. (1991). Equilibria under ‘active’and ‘passive’monetary and fiscal policies. Journal of monetary Economics27(1), 129-147.
Li, F., & St-Amant, P. (2010). Financial stress, monetary policy, and economic activity (No. 2010-12). Bank of Canada.
Lopez-Martin, B., Ramírez de Aguilar, A., & Samano, D. (2018). Fiscal policy and inflation: Understanding the role of expectations in Mexico. Working Papers No. 2018-18.
Nguyen, T. T., Phan, T. D., & Tran, N. A. (2022). Impact of fiscal and monetary policy on inflation in Vietnam. Investment Management and Financial Innovations, 19(1), 201-209.
 Obstfeld, M. (2013). On keeping your powder dry: fiscal foundations of financial and price stability. Centre for Economic Policy Research.
Popova, S., Karlova, N., Ponomarenko, A., & Deryugina, E. (2017). Analysis of the debt burden in Russian economy sectors. Russian Journal of Economics, 3(4), 379–410.
Rezazadeh, R., & Falah, M. (2020). Examining the overflow of financial stress index fluctuations on inflation, interest rate, liquidity and industry index using GARCH-BEKK and VAR models and Granger causality. Financial Engineering and Portfolio Management, 11(42 ), 272-301.
Seyed Hosseinzadeh, M., Erfani, A., & Ghaemi Asl, M. (2020). Sensitivity analysis and ranking of factors affecting Iranian financial stability in the framework of composite index Construction. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)55(1), 57-85. (In Persian).
Sims, C. A. (1994). A simple model for study of the determination of the price level and the interaction of monetary and fiscal policy. Economic Theory, 4(3), 381–399.
Surjaningsih, N., Utari, G. A., & Trisnanto, B. (2012). The impact of fiscal policy on the output and inflation. Bulletin of Monetary Economics and Banking14(4), 367-396.
Taghizadeh, H., Sharifi Renani, H., & Ghobadi, S. (2021). Assessing ginancial stability in the Iranian economy under monetary policy and macroprudential policy. Economic Strategy10(36), 145-176. (In Persian).
Woodford, M. (1995, December). Price-level determinacy without control of a monetary aggregate. In Carnegie-Rochester conference series on public policy (Vol. 43, pp. 1-46). North-Holland.
Woodford, M. (2010). Optimal monetary stabilization policy. Handbook of monetary economics, 3, 723-828.