کلیدواژه‌ها = سیاست مالی
اثر سیاست مالی بر تورم با تأکید بر استرس بخش مالی

دوره 9، شماره 2، مهر 1402، صفحه 169-192

10.22051/ieda.2024.46242.1401

مهدی فرجی؛ مرضیه ابراهیمی شقاقی؛ اعظم احمدیان


بررسی عکس العمل مالی دولت نسبت به شوک‌ قیمتی نفت

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 209-230

10.22051/ieda.2021.13740.1261

میرحسین موسوی؛ مریم گرشاسبی


عوامل محرک بازار سرمایه در اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 3، آبان 1395، صفحه 41-66

10.22051/edp.2017.16179.1101

ابوالقاسم مهدوی مزده؛ رضا علیخان بیک زند