نویسنده = مرضیه ابراهیمی شقاقی
اثر سیاست مالی بر تورم با تأکید بر استرس بخش مالی

دوره 9، شماره 2، مهر 1402، صفحه 169-192

10.22051/ieda.2024.46242.1401

مهدی فرجی؛ مرضیه ابراهیمی شقاقی؛ اعظم احمدیان