نویسنده = حمید کردبچه
اثر مطالبات غیرجاری بر عملکرد مالی بانک‌ها در نظام بانکی ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 101-124

10.22051/edp.2018.17352.1117

حمید کردبچه؛ حسین راغفر؛ نسرین سرگزی


اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر وام‌دهی بانک ها در ایران

دوره 4، شماره 4، دی 1395، صفحه 67-90

10.22051/edp.2018.14245.1079

مهدی پدرام؛ حمید کردبچه؛ طراوت مفتخری بدیعی نژاد