اثر مطالبات غیرجاری بر عملکرد مالی بانک‌ها در نظام بانکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشگاه الزهرا

3 ندارم

چکیده

 
   رشد فزاینده مطالبات غیرجاری بانکی و افزایش سهم آن به بیش از 15 درصد وام‌های پرداختی و مهمتر اینکه افزایش سهم مطالبات مشکوک‌الوصول به بیش از 60 درصد این وام‌ها، مطالبات غیرجاری را  به یکی از تهدیدهای جدی بانکها و مؤسسات اعتباری تبدیل نموده است.  افزایش حجم مطالبات مذکور، اثرات قابل توجهی بر رفتار بانک‌ها و بنگاه‌ها به عنوان دو طرف اصلی این وام‌ها داشته است. یک از مهمترین اثرات این واقعیت، افزایش هزینه واسطه‌گری مالی بانک‌ها و  کاهش حاشیه سود آنها است. این پیامد، خود می‌تواند اثرات قابل توجهی بر خطر‌پذیری بانک‌ها و رفتار سرمایه‌گذاری آنها داشته باشد. این مطالعه به بررسی اثر مطالبات مذکور بر سودآوری بانک‌ها پرداخته، و برای این منظور، اثر رشد مطالبات غیرجاری شامل مطالبات سررسید‌گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بر بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام مورد ارزیابی قرار گرفته و در این راستا، از یک مدل رگرسیون پانل برای یک نمونه از شانزده بانک کشور در طول دوره زمانی 91-1384 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول تأثیر منفی و معناداری بر سودآوری بانک‌ها دارند؛ اما بین مطالبات سررسید گذشته و سودآوری بانک‌ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Non-performing Loans on Banks’ Financial Performance in the Iranian Banking System

نویسندگان [English]

  • hamid kurdbacheh 1
  • hossein raghfar 2
  • nasrin sargazi 3
1 ریاست دانشکده اقتصاد
2 استاد
3 not
چکیده [English]

 
The growing non-performing loans (NPLs) and increment of their shares to more than 15% of loans, along with increasing doubtful accounts’ share to more than 60% of loans, make NPLs as main threat for banks and credit institutions. The increase in NPLs volume has significant effects on behaviour of banks and institutions as two sides of such loans. The increasing cost of financial intermediation and reduction of profit margins are some of such effects in this area. So risk-taking and investment of banks could be affected. In this paper profitability of banks in such loans is investigated. For this purpose growth effect of expired loans, NPLs and doubtful accounts on return on asset and equity have been evaluated. In this regard, a panel regression model is run for sixteen banks of Iran during 2005-2012. The results show that NPLs and doubtful accounts have negative and significant effects on banks’ profitability. However there is significant and positive relationship between the expired loans and profitability of banks

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Bank
  • NonPerforming Loans
  • Panel Regression
  • Profitability
 
منابع
-        احمدی، علی؛ احمدی جشفقانی، حسین‌علی و ابوالحسنی هستیانی، اصغر. (1395). تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران، مطالعه بین بانکی با رویکرد .PANEL VAR اقتصاد مالی، سال دهم، شماره 34، صص 152-131.
-        اداره مطالعات و مقررات بانکی. (1385).  دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری. تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
-        آقایی، محمد علی. (1392). بررسی رابطه بین ریسک اعتباری با سودآوری و نقدینگی در بانک های عضو بورس اوراق بهادار با تاکید بر نقش تعدیلی نظام راهبردی شرکتی. مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
-        تهرانی، رضا. (1391).  مدیریت مالی، تهران:  نگاه دانش.
-        شعری آناقیز، سحر. (1390). کاربرد مدل تعدیل شده بر اساس صنعت و بسط یافته در پیش بینی  سودآوری آتی و بازدهی سهام. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
-        شوال پور، سعید و اشعری، الهام. (1392). بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک ها در ایران. تحقیقات مالی، 2، 246-229.
-        کرمانی مقدم، امیررضا. (1394). بدهی های معوق در ایران.مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد ایران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی.
-        نیلی، فرهاد و محمود زاده، امینه. (1393). مطالبات غیرجاری یا دارایی های مسموم بانک‌ها. پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 93025.
 
                    -            Abiola, I., & Olausi, A. S. (2014). The impact of credit risk management on the commercial banks performance in Nigeria. International Journal of Management and Sustainability3(5), 295-306.
                    -            Afriyie, H. O., & Akotey, J. O. (2012). Credit risk management and profitability of selected rural banks in Ghana. Ghana: Catholic University College of Ghana.
                    -            Azeem, A., & Amara, K. (2014). Impact of profitability on quantum of non performing loans. International Journal of Multidisciplinary Consortium1(1), 1-14.
                    -            Baum, C. F., & Christopher, F. (2006). An introduction to modern econometrics using Stata. Stata press.
                    -            De Hoyos, R. E., & Sarafidis, V. (2006). Testing for cross-sectional dependence in panel-data models. Stata Journal6(4), 482.
                    -            Kargi, H. S. (2011). Credit risk and the performance of Nigerian Banks. Ahmadu Bello University, Zaria.
                    -            Kolapo, T. F., Ayeni, R. K., & Oke, M. O. (2012). Credit risk and commercial banks’ performance in Nigeria: A panel model approach. Australian Journal Of Business And Management Research2(2), 31.
                    -            Macharia, J. N. (2012). The relationship between the level of nonperforming Loans and the financial performance of commercial banks in Kenya. An MBA project submitted to the University of Nairobi.
                    -            Manyuanda, M. O. (2014). The Effects of Nonperforming Loans on the Financial Performance of Deposit Taking Microfinance Institutions in Kenya. Unpublished MBA project School of Business, University of Nairobi.
                    -            Ombaba, M. K. (2013). Assessing the factors contributing to non–performance loans in Kenyan banks. European Journal of Business and Management5(32), 155-162.
                    -            Owusu-Antwi, G., Antwi, J., & Crabbe, M. (2014). The performance of rural bank's in Ghana: The ages have past anything recommended for the future. International Review of Management and Business Research3(2), 1047.
                    -            Umar, M., & Sun, G. (2016). Non-performing loans (NPLs), liquidity creation, and moral hazard: Case of Chinese banks. China Finance and Economic Review4(1), 10.
                    -            Vithessonthi, C. (2016). Deflation, bank credit growth, and non-performing loans: Evidence from Japan. International Review of Financial Analysis45, 295-305.
                    -            Were, M., & Wambua, J. (2014). What factors drive interest rate spread of commercial banks? Empirical evidence from Kenya. Review of Development Finance4(2), 73-82.
                    -            Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data. MIT press.
                    -            Aghaei, Mohammad Ali (2013). Investigating the Relationship between Credit Risk with Profitability and Liquidity in Stock Exchange Member Banks with Emphasis on Moderating Role of Corporate Governance. Master’s Thesis, Tarbiat Modarres University. (in Persian)
                    -            Ahmadi, Ali; Ahmadi Jeshfaghani , Hossein Ali & Asghar Abolhassani Hastiani (2016). The Effect of Credit Risk on the Performance of the Iranian Banking System: An Interbank Study Using the PANEL VAR Approach. Financial Economics, Volume 10, Number 34, page 131-152.(in Persian)
                    -            Kermani Moghadam, AmirReza (2015). Deferred Debts in Iran. Proceedings of the First National Conference of Economics of Iran. Institute of Management and Planning Education and Research. (in Persian)
                    -            Nili, Farhad & Amineh, Mahmoud Zadeh (2014). Non-current claims or poisonous assets of banks. Monetary and Banking Institute (Central Bank of the Islamic Republic of Iran) (in Persian)
                    -            Shavvalpour, Saeed & Elham Ashari (2013). Determining the Relationship between Credit Risk & Profitability in Iranian Banks. Financial Research Journal, Volume 15, Issue 2, Autumn 2013, Page 229-246. (in Persian)
                    -            Sheeri Anaghiz, Sahar (2011). The application of the adjusted Dupont model based on industry and expanded in predicting future profitability and stock returns. Master’s Thesis, Al-Zahra University. (in Persian)
                    -            Tehrani, Reza (2012). Financial Management. Tehran: Negah-e-Danesh. (in Persian)
                    -            The Bureau of Studies and Banking. (2006). The credit institution asset classification scheme. Tehran: Central bank of Islamic Republic of Iran. (in Persian)