بررسی اثر دموکراسی بر توسعه مالی کشورهای منطقه‌ی منا: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم پانلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، ایران

10.22051/ieda.2024.45905.1395

چکیده

نظریه­های اقتصاد نهادی بر اهمیت روش حاکمیت سیاسی، به‌عنوان تعیین­کننده توسعة بازار مالی تأکید می کنند. در ادبیات اقتصادی بر اساس دیدگاه­های نظری، دو دیدگاه کاملاً متفاوت و متضاد در زمینة تأثیر دموکراسی بر توسعة مالی وجود دارد. در واقع از لحاظ تئوری، ممکن است دموکراسی اثر مثبت و یا منفی بر توسعه مالی داشته باشد؛ لذا باید مطالعات تجربی در مورد یک نمونة خاص انجام شود تا مثبت یا منفی بودن این رابطه مشخص شود. براین‌اساس، هدف این مقاله بررسی رابطه بین دموکراسی و توسعه مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی دوره زمانی 2021-2002 است. در این پژوهش یک مدل دو رژیمی با یک تابع انتقال و یک حد آستانه‌ای تعیین گردید و یافته­های حاصل از برآورد رژیم حدی اول، نشان می­دهد که دموکراسی در رژیم حدی اول، تأثیر منفی و معنی‌داری بر توسعه مالی دارد و با توجه به بدتر شدن سطح دموکراسی با افزایش مقادیر عددی شاخص دموکراسی در این پژوهش، نتایج حاکی از بهبود توسعه مالی و در نتیجه­ی ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است. همچنین براساس برآورد رژیم حدی دوم، دموکراسی در رژیم حدی دوم، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر توسعه مالی دارد که در این پژوهش، بیانگر وخامت توسعه مالی در نتیجه­ ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Democracy on Financial Development of MENA Countries: Panel Smooth Transition Regression Approach

نویسندگان [English]

  • Behnam Elyaspour
  • Roohollah Babaki
Assistant Professor, Department of Economics, Bojnord University, Bojnord, Iran
چکیده [English]

Theories of institutional economics emphasize the importance of the method of political governance as a determinant of financial market development. In the economic literature, based on theoretical perspectives, there are two completely different and contradictory perspectives on the impact of democracy on financial development. In fact, in theory, democracy may positively or negatively affect financial development. Therefore, empirical studies should be performed on a specific sample to determine the positive or negative relationship. Accordingly, the purpose of this paper is to investigate the relationship between democracy and financial development in the Middle East and North Africa (MENA) using the Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model during the period 2002-2021. In this study, a two-regime model with a transfer function and one threshold were determined, and the results of estimating the first and second regimes show that democracy in both regimes has a negative and significant effect on financial development and since increasing the numerical values of the democracy index in this study means that the level of democracy is deteriorating, so the results show that improving the level of democracy leads to promoting financial development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Financial Development
  • Middle East and North Africa (MENA) Countries
  • Panel Smooth Transition Regression (PSTR)
منابع
ابوترابی، محمد علی؛ حاج امینی، مهدی و توحیدی، سحر. (1399). عملکرد سیستم مالی و رشد اقتصادی در ایران: برخی واقعیت‏های سبک‏­­وار. بررسی مسائل اقتصاد ایران، 7(2)، 1-31.
ابونوری، عباسعلی؛ جهانگرد، فاطمه و زارعی، مجتبی. (1394). بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب از دیدگاه نفرین منابع (با تأکید بر دموکراسی). تحلیل­های اقتصادی توسعه ایران، 3(3)، 155-174.
خداپرست مشهدی، مهدی؛ فلاحی، محمدعلی و رجب‌زاده مغانی، ناهید. (1395). بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی.  اقتصاد پولی مالی، 23 (11)، 45-26.
دارستان، پرویز. (1391). نهادهای سیاسی و توسعه مالی. پایان­نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تهران.
زروکی، شهریار؛ موتمنی، مانی و نریمانی کناری، فاطمه. (1394). تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی استان‌ها کاربرد رده­بندی تلفیقی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی. تحلیل­های اقتصادی توسعه ایران، 3(8)، 63-33.
عزتی، مرتضی؛ عاقلی، لطفعلی و کرمی، وجیهه. (1399). ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب. پژوهش­های برنامه و توسعه، 1(2)، 60-35.
عزیزی، زهرا؛ براری، آسیه و احمدپور کچو، علی. (1400). تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر توسعه مالی (مطالعه موردی: کشورهای در حال توسعه منطقه اوراسیا). دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 8(1)، 278-251.
فرجی دیزجی، سجاد؛ تیموری، عباس و مصطفوی، محمدحسن. (1397). تأثیر دموکراسی بر رابطه بین درآمدهای نفتی و توسعه مالی در کشورهای دارنده نفت. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 14(۵۸)، ۶۵-۸۷.
فلاحتی، علی؛ سهیلی، کیومرث و نوری، فرزاد. (1391). اثر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)، 12(3)، 163-133.
نانفروش، مهدی و دیزجی، منیره. (1395). تأثیر اندازه دولت و بازبودن تجاری بر توسعه مالی کشورهای منتخب جهان. فصلنامه اقتصاد کاربردی، 6 (19)، 76-65.
References
Abounoori, A; Jahangard, F; & Zarei, M. (2015). The effect of petroleum reserves on economic growth in the selected countries from the resource curse viewpoint (with an emphasis on democracy). Iranian Economic Development Analyses, 3(3), 155-174. (In Persian)
Aboutorabi, M. A; Hajamini, M; & Tohidi, S. (2020). Financial system performance and economic growth in Iran: some stylized facts. Journal of Iranian Economic Issues, 7(2), 1-31. (In Persian)
Acemoglu, D. & Johnson, S. (2005). Unbundling institutions. Journal of Political Economy, 113, 949–994.
Acemoglu, D; & Robinson, J. (2006). Economic origins of dictatorship and democracy. UK: Cambridge University Press.
Akcay, S. (2019). Do industrialization, democracy, and financial openness promote financial development? Evidence from Turkey. Turkish Studies, 20 (5), 1-20.
Aluko, O. A. & Ajayi, M. A. (2018). Determinants of banking sector development: evidence from Sub-Saharan African countries. Borsa Istanbul Review, 18 (2), 122-139.
Aluko, O. A; Fapetu, P. & Ibitoye, J. O. (2021). Do openness and democracy deepen banking sector in Sub-Saharan Africa? Global Business Review, 22 (2), 279-289.
Asongu, S. A. (2012). Democracy and stock market performance in African countries. MPRA Paper 38168, University Library of Munich, Germany.
Azizi, Z; Barari, A; & Kacho, A. A. (2021). The impact of institutional quality on financial development (case study: Eurasian developing countries). Journal of Economic Studies and Policies, 15, 247-274. (In Persian)
Bai, J. & Ng, S. (2004). A panic attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72(4), 1127-1178.
Biswas, R; & Ofori, E. (2015). Democracy and stock market development: The African experience. In Overlaps of Private Sector with Public Sector around the Globe (pp. 65-86). Emerald Group Publishing Limited.
Bittencourt, M. (2011). Inflation and financial development: evidence from Brazil. Economic Modelling, 28(1-2), 91-99.
Colletaz, G; & Hurlin, C. (2006). Threshold effects of the public capital productivity: an international panel smooth transition approach. halshs-00008056, HAL.
Comeau, L. (2003). Democracy and growth: A relationship revisited. Eastern Economic Journal, 29(1), 1-21.
Darstan, P. (2011). Political institutions and financial development. Master's thesis in economics, University of Tehran. (In Persian)
English, W. B. (1999). Inflation and financial sector size. Journal of Monetary Economics, 44 (3), 379-400.
Ezzati, M; Agheli, L; & Karami, V. (2020). Assessing the impact of institutional and political factors on financial development in selected Islamic countries. Program and Development Research, 1(2), 35-60. (In Persian)
Falahati, A; Sohaili, K; & Noori F. (2012). Inflation rate and the performance of financial markets in Iran. Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development), 12 (3), 133-163. (In Persian)
Faraji Dizaji, S; Teimoury, A; & Mostafavi, M. H. (2018). The impact of democracy on the relationship between oil revenues and financial development in oil-rich countries. Quarterly Energy Economics Review, 14(58), 65-87. (In Persian)
Ganioğlu, A. (2016). Financial and political institutional problems as instigators of banking crises. The Developing Economies, 54 (4), 292–312.
Ghardallou, W. (2016). Does democratic transition spur financial development? Journal of Financial Economic Policy, 8 (4), 499-513.
Ghardallou, W. (2022). Financial system development and democracy: A panel smooth transition regression approach for developing countries. Journal of the Knowledge Economy, 13(2), 1714-1735.
Ghardallou, W; & Boudriga, A. (2014). Financial development and democracy: Is the relationship non-linear. The Economic Research Forum (ERF) Working Paper Series (No. 886).
Girma, S. & Shortland, A. (2008). The Political Economy of Financial Development. Oxford Economic Papers, 60 (4), 567–596.
González, A; Teräsvirta, T; & Van Dijk, D. (2005). Panel Smooth Transition Regression Models.  Research Paper 165, Quantitative Finance Research Centre, University of Technology, Sidney.
Granger, C; & Terasvirta, T. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford University Press.
Huang, Y. (2010). Political institutions and FD: An empirical study. World Development, 38 (12), 1667-1677.
Hansen, B. E. (1999). Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing and inference. Journal of Econometrics, 93, 345–368.
Im, K.S; Pesaran, M.H; & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74.
Khaskheli, A; Jiang, Y; Raza, S. A; Khan, K. A; & Qureshi, M. A. (2021). Financial development, international trade, and environmental degradation: a nonlinear threshold model based on panel smooth transition regression. Environmental Science and Pollution Research, 28(21), 26449-26460.
Khodaparast Mashhadi, M; Falahi, M. A; & Rajabzadeh Moghani, N. (2016). A study on the role of institutional quality in financial development of selected OIC countries. Monetary & Financial Economics, 23(11), 26-45. (In Persian)
King, R.G; & Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter must be right. Quarterly Journal of Economics, 108, 717–737.
La Porta, R; Lopez-de-Silanes, F; & Shleifer, A. (2002). Government ownership of banks. Journal of Finance, 57, 265–301.
Lehkonen, H; & Heimonen, K. (2015). Democracy, political risks and stock market performance. Journal of International Money and Finance, 59, 77-99.
Levin, A; Lin, C.F; & Chu; C.S.J. (2002). Unit root test in panel data: asymptotic and finite sample properties. Journal of Econometrics, 108, 1-24.
Levine, R; Zervos, S. (1998). Stock markets, banks, and economic growth. American Economic Review, 88, 537–558.
Lipscy, Ph. Y. (2018). Democracy and financial crisis. International Organization72 (4), 937 – 968.
Menaldo, V; & Yoo, D. (2015). Democracy, elite bias, and financial development in Latin America. World Politics, 67(4), 726-759.
Moon, H. R. & Perron, B. (2004). Testing for a unit root in panels with dynamic factors. Journal of Econometrics, 122, 81-126.
Nanforoosh, M; & Dizji, M. (2015). The effect of government size and trade openness on the financial development of selected countries of the world. Applied Economics, 6(19), 65-76. (In Persian)
Olson, M. (1982). The Rise and Decline of Nations. New Haven, CT: Yale University Press.
Olson, M. (1993). Dictatorship, democracy and development. American Political Science Review, 87, 567–76.
Pesaran, M.H. (2007), A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. J. Appl. Econ; 22, 265-312.
Phillips, P.C.B; & Sul, D. (2003). Dynamic panel estimation and homogeneity testing under cross section dependence. Econometrics Journal, 6(1), 217-259.
Przeworski, A. & Limongi, F. (1993). Political regimes and economic growth. Journal of Economic Perspectives, 7, 51-69.
Rajan, R. G; & Zingales, L. (2003). The great reversals: The politics of financial development in the twentieth century. Journal of Financial Economics, 69(1), 5–50.
Siegle, J. T; Weinstein, M. M; & Halperin, M. H. (2004). Why democracies excel. Foreign Affairs, 83, 57–71.
Sirowy, L. & Inkeles, A. (1990). The effects of democracy on economic growth and inequality: A review. Studies in Comparative International Development (SCID), 25(1), 126-157.
Thanh, S. D. (2015). Threshold effects of inflation on growth in the ASEAN-5 countries: A Panel Smooth Transition Regression approach. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 20(38), 41-48
Ulucak, R; Koçak, E; Erdoğan, S; & Kassouri, Y. (2020). Investigating the non-linear effects of globalization on material consumption in the EU countries: Evidence from PSTR estimation. Resources Policy, 67, 101667.
Weingast, B. R. Haber, S. H; & North, D. C; (2008). Political institutions and financial development. CA: Stanford University Press.
Yang, B. (2011). Does democracy foster financial development? An empirical analysis. Economics Letters, 112(3), 262-265.
Zaroki, S; Motameni, M; & Narimani, F. (2015). The effect of financial development on economic growth in provinces application of classification compilation and GMM-Sys. Economic Development Policy, 3(3), 33-63. (In Persian)