بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محیط زیست در آلوده کننده‌های بزرگ آسیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه اقتصاد، اقتصاد نظری، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22051/ieda.2024.45399.1380

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) یکی از مهم­ترین عوامل صنعتی­شدن به حساب می‌آید، همچنین بر رشد اقتصادی و کیفیت زیست­محیطی تأثیر فراوانی دارد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محیط­زیست در آلوده­کننده­های بزرگ آسیایی است. این بررسی در بازه زمانی 2020-2000 برای دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه­یافته انجام می­شود. به منظور ساخت شاخص ترکیبی ICT و شاخص ترکیبی حکمرانی خوب (GG) از روش تحلیل مؤلفه­های اصلی (PCA) استفاده می­شود. نتایج حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای الگو است. فرضیه زیست­محیطی کوزنتس در هر دو گروه کشورها مورد تأیید است. در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی و درجه باز بودن تجارت منجر به کاهش و شاخص ترکیبی حکمرانی خوب منجر به افزایش کیفیت محیط­زیست می­شود. شاخص ترکیبی ICT به طور معنی­داری منجر به کاهش کیفیت محیط­زیست کشورهای در حال توسعه می­شود. در کشورهای توسعه­یافته، شاخص ترکیبی ICT  تأثیر معنی­دار بر کیفیت محیط­زیست ندارد، درحالی­که دسترسی به اینترنت به طور معنی­داری منجر به بهبود کیفیت محیط­زیست می­شود. انتظار می­رود در کشورهای درحال­توسعه اثرات افزایش کربن توسعهICT ( اثرات مستقیم و بازگشتی) در مجموع بزرگتر از اثر کاهش کربن توسعهICT (اثر جایگزینی) باشد. لذا بهینه­یابی مصرف انرژی و همچنین فعال­کردن اثر جایگزینی (استفاده از سیستم­های حمل و نقل هوشمند، سیستم کنترل ترافیک هوشمند و کاهش فعالیت­های فضای باز) در کشورهای در حال­توسعه پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Information and Communication Technology on Environmental Quality in Major Asian Emitters

نویسندگان [English]

  • Somayeh Azami 1
  • Milad Mahmoodvand 2
  • Kiomars Sohaili 3
1 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Social and Educational Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Senior Expert in Theoretical Economics, Department of Economics, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Professor, Department of Economics, Faculty of Social and Educational Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Information and communication technology (ICT) is considered one of the most important factors of industrialization, and it greatly impacts economic growth and environmental quality. This study aims to investigate the impact of information and communication technology on the quality of the environment in major Asian Emitters. This survey was conducted between 2000 and 2020 for two groups of developing and developed countries. Principal component analysis (PCA) is used to construct ICT and good governance (GG) composite index. The environmental Kuznets Curve hypothesis is confirmed in both groups of countries. In both groups of countries, energy consumption and trade openness lead to a decrease, and good governance leads to an increase in the quality of the environment. The ICT composite index significantly reduces the quality of the environment in developing countries. In developed countries, the ICT composite index does not significantly affect the quality of the environment (positive and meaningless), while access to the Internet significantly improves the quality of the environment. It is expected that the carbon-increasing effects of ICT development, such as direct and rebound effects, will be larger in developing countries than the carbon-reducing effect of ICT, such as the substitution effect. Therefore, optimizing energy consumption and activating the substitution effect (use of intelligent transportation systems, intelligent traffic control systems and reduction of outdoor activities) is recommended in developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT index
  • Environmental Kuznets Curve (EKC)
  • CO2 Emissions
  • Principal Component Analysis (PCA)
  • Feasible Generalized Least Squares (FGLS)
 
ارباب، حمیدرضا و شعبانی اسماعیل. (۱۳۹۶). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آلودگی­های زیست­محیطی در کشورهای D8. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب­و­کار هوشمند، ۵ (۲۰)، 102-77.
آریان­فر، فاطمه و علمی، زهرا. (۱۴۰۲). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ردپای اکولوژیکی در کشورهای صادرکننده نفت. پژوهشهای اقتصادی(رشد و توسعه پایدار)، مقاله آماده انتشار.
آریان­فر، فاطمه؛ علمی، زهرا و عیسی­زاده روشن، یوسف. (۱۴۰۲). اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات کیفیت محیطزیست با تأکید بر فرضیه پناهگاه آلودگی در کشورهای عضو اوپک. تحلیل‌های اقتصادی توسعه ایران، 9(3)، 165-192.
جعفری پرویز خانلو، کرم؛ پایتختی اسکویی، سید علی و ازلی، رباب. (1400). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی بر آلودگی محیط­زیست مطالعه موردی کشورهای حوزه خلیج فارس. دو فصلنامه مطالعات و سیاست­های، اقتصادی، ۸(۱)، ۱۳۴-۱۰۷.
علوی پور، فاطمه سادات؛ احسانی، امیر هوشنگ، ثالثی، مرضیه و چهرآذر، فائزه. (1392). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار محیط زیست. فصلنامه علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 2(5)، 53-72.
فلاحی، فیروز؛ سجودی، سکینه و ممی­پور، سیاب. (۱۳۹۱). بررسی تأثیر تکنولوژی ارتباطات بر کیفیت محیط زیست ایران. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، ۱(۲)، ۱۷۱-۱۴۹.
 
References
Alavipoor, F. S; Ehsani, A. H; Salesi, M; & Chehrazar, F. (2013). Impact of ICT on Environmental sustainable development. Environmental Education and Sustainable Development, 2(5), 53–72. (In Persian).
Altinoz, B; Vasbieva, D; & Kalugina, O. (2021). The effect of information and communication technologies and total factor productivity on CO2 emissions in top 10 emerging market economies. Environmental Science and Pollution Research, 28(45), 63784–63793.
Amari, M; Mouakhar, K; & Jarboui, A. (2022). ICT development, governance quality and the environmental performance: avoidable thresholds from the lower and lower-middle-income countries. Management of Environmental Quality: An International Journal, 33(2), 125–140.
Arbab, H; & Shabani, E. (2017). The impact of information and communication technologies on environmental pollution in D8 countries. Business Intelligence Management Studies, 5(20), 77–102. (In Persian).
Arianfar, F; Elmi, Z. (2023). The impact of information and communication technology on the ecological footprint in oil-exporting countries. Sustainable Growth and Development, Accepted Article (In Persian).
Arianfar, F; Elmi, Z; & Eisazadeh Roshan, Y. (2023). The effect of Information and Communication Technology on environmental quality with an emphasis on the Pollution Haven Hypothesis in OPEC. Iranian Economic Development Analyses, 9(1), 165-192. (In Persian).
Arshad, Z; Robaina, M; & Botelho, A. (2020). The role of ICT in energy consumption and environment: an empirical investigation of Asian economies with cluster analysis. Environmental Science and Pollution Research, 27(26), 32913–32932.
Asongu, S. A. (2018). ICT, openness and CO2 emissions in Africa. Environmental Science and Pollution Research, 25(10), 9351–9359.
Avom, D; Nkengfack, H; Fotio, H. K; & Totouom, A. (2020). ICT and environmental quality in Sub-Saharan Africa: Effects and transmission channels. Technological Forecasting and Social Change, 155, 120028.
Bai, J; Choi, S. H; & Liao, Y. (2019). Standard errors for panel data models with unknown clusters. Journal of Econometrics, 240(2), 105004.
Cheng, Z; Li, L; & Liu, J. (2019). The effect of information technology on environmental pollution in China. Environmental Science and Pollution Research, 26(32), 33109–33124.
Dehghan Shabani, Z; & Shahnazi, R. (2019). Energy consumption, carbon dioxide emissions, information and communications technology, and gross domestic product in Iranian economic sectors: A panel causality analysis. Energy, 169, 1064–1078.
Fallahi, F; Sojudi, S; & Mamipours, S. (2012). The impact of Information and Communication Technology (ICT) on the environmental quality in Iran. Iranian Energy Economics, 1(2), 149–171. (In Persian).
Godil, D. I; Sharif, A; Agha, H; & Jermsittiparsert, K. (2020). The dynamic nonlinear influence of ICT, financial development, and institutional quality on CO2 emission in Pakistan: new insights from QARDL approach. Environmental Science and Pollution Research, 27(19), 24190–24200.
Hansen, C. B. (2007). Asymptotic properties of a robust variance matrix estimator for panel data when T is large. Journal of Econometrics, 141(2), 597-620.
Haseeb, A; Xia, E; Saud, S; Ahmad, A; & Khurshid, H. (2019). Does information and communication technologies improve environmental quality in the era of globalization? An empirical analysis. Environmental Science and Pollution Research, 26(9), 8594–8608.
IPCC, Climate Change. (2014). Synthesis Report Summary for policymakers. Jayanthakumaran, K. Verma, R . Liu, Y. (2012). CO2 emissions, energy consumption, trade and income: a comparative analysis of China and India. Energy Policy, 42, 450-460.
Ishida, H. (2015). The effect of ICT development on economic growth and energy consumption in Japan. Telematics and Informatics, 32(1), 79–88.
Jafari Parvizkhanlou, K; Paytkhati Oskoei, S. A; & Azali, R. (2021). Investigating the impact of ICT and economic growth on environmental pollution:  case study of Persian Gulf countries. The Journal of Economic Studies and Policies, 8(1), 111–138. (In Persian).
Kakar, A; Khan, A; & Khan, A. (2023). Analyzing the role of governance, ICT, and urbanization on environment in South Asian countries. Journal of the Knowledge Economy, 1-22.
Khan, F. N; Sana, A; & Arif, U. (2020). Information and communication technology (ICT) and environmental sustainability: a panel data analysis. Environmental Science and Pollution Research, 27(29), 36718–36731.
Kouton, J. (2019). Information Communication Technology development and energy demand in African countries. Energy, 189, 116192.
Lee, J. W; & Brahmasrene, T. (2014). ICT, CO2 emissions and economic growth: evidence from a panel of ASEAN. Global Economic Review, 43(2), 93–109.
Lu, W. C. (2018). The impacts of information and communication technology, energy consumption, financial development, and economic growth on carbon dioxide emissions in 12 Asian countries. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 23(8), 1351–1365.
Nguyen, T. T; Pham, T. A. T; & Tram, H. T. X. (2020). Role of information and communication technologies and innovation in driving carbon emissions and economic growth in selected G-20 countries. Journal of Environmental Management, 261, 110162.
Ozcan, B; & Apergis, N. (2018). The impact of internet use on air pollution: Evidence from emerging countries. Environmental Science and Pollution Research, 25(5), 4174–4189.
Park, Y; Meng, F; & Baloch, M. A. (2018). The effect of ICT, financial development, growth, and trade openness on CO2 emissions: an empirical analysis. Environmental Science and Pollution Research, 25(30), 30708–30719.
Pearson, K. (1901). On Lines and Planes of Closest Fit to Systems of Points in Space, Philosophical Magazine, 6(11), 559–572.
Raheem, I; D; Tiwari, A; K; & Balsalobre-Lorente, D. (2020).  The role of ICT and financial development on CO2 emissions and economic growth.Environ Sci Pollut Res Int, 27(2), 1912-1922.
Shehzad, K; Xiaoxing, L; Sarfraz, M; & Zulfiqar, M. (2020). Signifying the imperative nexus between climate change and information and communication technology development: a case from Pakistan. Environmental Science and Pollution Research, 27(24), 30502–30517.
Tsaurai, K; & Chimbo, B. (2019). The impact of information and communication technology on carbon emissions in emerging markets. International Journal of Energy Economics and Policy, 9(4), 320–326.
Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data. MIT press.
Yan, Z; Shi, R; & Yang, Z. (2018). ICT development and sustainable energy consumption: A perspective of energy productivity. Sustainability, 10, 2568.