کلیدواژه‌ها = فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس
مقاله پژوهشی: تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر آلودگی محیط زیست

دوره 7، شماره 2، آبان 1398، صفحه 201-219

10.22051/edp.2020.29451.1225

زهرا عزیزی؛ فاطمه دارایی؛ علیرضا ناصری بروجنی