گزارش سه ماهه پاییز- 1395

 

تعداد مقالات رسیده

تعداد مقالات رد شده

تعداد مقالات غربالگری اولیه شده و ارسال شده برای داوران

تعداد مقالات داوری شده (حداقل یک داوری)

تعداد مقالات ارسال شده برای بازنگری (تکمیل داوری)

تعداد مقالات بازنگری شده

تعداد مقالات تعیین تکلیف شده

18

3

10

14

1

4

3 رد شده + 9 مقاله پذیرفته شده و ارسال شده برای ویراستاران